Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif van Petrus 01    02    03   

Twijde braif van Petrus 01


01Braif van Simeon Petrus, apostel in dainst van Jezus Christus, aan heur dij deur rechtveerdeghaid van ons God en redder Jezus Christus t zulfde kostboare geleuf kregen hebben as wie. 02Genoade veur joe en roem en rij vree, deurdat ie God en Jezus, ons Heer, kennen! 03Ales doar wie veur n vroom levent verlet om hebben, doar het God ons zien kracht tou geven. Wie maggen hom ja kennen. Hai het ons roupen om mit te dailen in zien heerlekhaid en in zien macht. 04Doar het hai ons grode en rieke beloftes mit touzegd. Zodounde krieg ie dail aan God zien aigen wezen en bin ie ontkommen aan minne begeertes in wereld. 05Doarom mout ie aal joen best ter veur doun om joen geleuf te ondersteunen mit deugdzoamhaid, en deugdzoamhaid mit inzicht. 06Zörg doarom veur inzicht en hol moat. Wèl moat holden wil, mout ook deurzetten. En bie t deurzetten, vroom wezen. 07Bie vroom blieven noaste nait vergeten, en noaste nait allenneg, mor zörg veur elkenain. 08As dizze goaven altmoal roem en rij bie joe te vinden binnen, den zellen ze joe helpen ons Heer Jezus Christus aal beter kennen te leren. 09Dij dat altmoal nait het, dij is kòrtzichteg en blind. Hai verget dat haizulm zuver moakt is van zien zunden van vrouger. 10 Beste bruiers en zusters, dou joen best om der aalgedureg meer reken mit te holden dat ie deur God roupen en oetkeurd binnen. As ie zo te waark goan, is stroekeln der veur joe nait bie. 11 Deur noar t aiwege keunenkriek van ons Heer en redder Jezus Christus zel den wiedwoagen veur joe opengoan. 12 Doarom breng ik joe t hailtied weer in t zin, ook al wait ie t wel en bin ie vaast en zeker overtuugd van woarhaid dij ie aannomen hebben. 13 Ik zai t as mien plicht joe wakker te holden zo laank ik nog in dit liggoam bivakkeer. 14 k Wait ja dat eerdoags dizze tènt van mie opbroken wordt. Dat het ons Heer Jezus Christus mie waiten loaten. 15 Mor k zel der veur zörgen, dat ook as ik hier nait meer bin, ie ieder bòt aan dij dingen weerom denken kinnen. 16 Dou we joe over ons Heer Jezus Christus zien komst en zien macht verteld hebben, bruukten wie gain loos opbedochte foabeltjes, nee, wie hebben zien groothaid mit ons aigen ogen zain. 17 Hai het ja van God, de Voader, eer en glorie kregen dou der deur verheven majesteit dit woord tegen hom zegd wer: "Dit is mien laive Zeun, doar ik zo wies mit bin." 18 Dij stem heb we zulm oet hemel kommen heurd dou we mit hom op haailege baarg wazzen. 19 Doar heb we nog meer vertraauw deur kregen in bosschop van profeten. Ie doun der goud aan doar acht op te geven. t Is net n laamp dij schient op n duuster stee, totdat dag aanbrekt en mörgensteern in joen haart opkomt. 20 Ie mouten der veuraal goud op verdocht wezen: gain enkeld woord deur profeten in de Schrift sproken, kin aigenmachteg oetlegd worden. 21 Der is ja nog nooit ain woord deur profeten sproken omdat mensken dat geern wollen. Nee, mensken dij oet noam van God sproken, werden aaltied deur de Hillege Gaist doar tou aanzet.

Twijde braif van Petrus 02


01Vrouger hebben der onder t volk ook al leugenprofeten west. Net zo zellen der bie joe vaalze leroars kommen dij op n gemaine menaaier verdaarf en ketterijen invoeren. Zai zetten zok alderdeegs òf tegen heur Heer, dij heur vrijkocht het. Mor t zel al gaauw op heur aigen kop deelkommen. 02Veul mensken zellen heur male streken noadoun. t Is heur schuld, dat weg van woarhaid op kladder brocht wordt.

03Ze binnen aans naargens op oet as op geld. Mit mooie proatjes perbaaiern ze joe t vèl over oren te hoalen. Mor t oordail over heur staait al laank vaast en heur ondergang knipt beslist gain oogje dicht.

04God het engels dij zundegd hebben ook ja nait spoard, mor heur noar onderwereld verwezen en in duustere holen opsloten. Doar mouten ze op heur oordail wachten. 05Net zo min het e mensken oet olde tieden spoard. Allenneg Noäch, dij bosschop van gerechteghaid brochde, het e mit zeuven aandern leven loaten dou e zundvloud over zundege wereld brocht het. 06Steden Sodom en Gomorra het e in aask legd en der n dikke puunbult van moakt. Doar het e n veurbeeld mit steld veur heur dij in loater doagen zunder God leven zollen. 07Mor Lot het e red. Dat was n rechtveerdeg man. Hai haar slim te lieden onder t schandoaleg levent van dij smaigels. 08Dou hai bie heur woonde, iesde t dizze rechtveerdege man tou as hai ale doagen weer dat minne doun en loaten zain en aanheuren mos. 09De Heer kin vrome mensken redden as ze in kniep zitten. Deugennaiten kin e bewoaren tot aan dag van t oordail tou, om heur den te stravven. 10 Benoam straft e heur dij tougeven aan heur zundege lusten en zok aan ontucht overgeven. Dij hebben t gezag van de Heer niks in reken. Dij dwoalleroars binnen zo driest en aigenwies, dat ze alderdeegs hemelse machten belastern. 11 En den te bedenken dat engels dij heur toch boas binnen in staarkte en macht, bie de Heer gain min oordail tegen heur oetspreken. 12 Zokke lu binnen net as daaiern zunder verstand. Der tou bestemd om te vangen en dood te moaken. Ze geven òf op dat wat heur boven pet gaait. Om haals zellen ze kommen deur heur aigen min gedrag. 13 Ze kriegen heur trekken thoes veur t onrecht dat ze doan hebben. t Is heur lust en levent ja om op kloarlichten dag aan de flitter te wezen. As ze bie joe aan toavel zitten, binnen ze n male smet op joen gezelschop. Ze hebben der ja ale nocht aan heur lusten bot te vieren. 14 Ze binnen oet op ontucht en ze kinnen nait genog kriegen van zunde. Ze verlaaiden lu dij nait al te vaast in schounen stoan. Dikke geldwolven binnen t. Vervlökt maggen ze wezen! 15 Ze binnen van rechte weg ofgoan en t pad biester worden. Ze hebben t voutspoor volgd van Bileam, Bosor zien zeun, dij verbraand was op geld dat e mit misdoad verdainen kon. 16 Mor dij kreeg zien trekken thoes! n Stomme waarkezel begunde as n mensk te proaten en muik zo n èn aan zien domhaid.

17 Wèllen zunder wotter, dat binnen t. Dook dat deur störm votjagd wordt. Routduustern staait heur te wachten. 18 Dikke proatjemoakers binnen t, der zit niks bie. Mit heur lichtzinnege begeertes en lösbandeg gedrag mislaaiden ze lu dij nog mor net dounde binnen lös te kommen van heur dwoalwegen. 19 Vrijhaid beloven ze heur, mor zulm binnen ze sloaven in dainst van dood en ondergang. n Mensk is ja sloaf van wat hom boas worden is. 20 Ain kin ontkommen aan wat of wereld hom aanpoten wil, deurdat e Heer en redder Jezus Christus kennen leerd het. Mor hai kin der vannijs in verstrikt roaken as e hom der bie deellegd het. Op t lest is e der den slimmer aan tou as eerst. 21 Haren ze t goie pad mor nait waiten. Dat haar beter west, as t pad aal te kennen en zok noatied toch òf te keren van t haaileg gebod dat heur deurgeven is. 22 t Is heur vergoan zo as n woar sprekwoord zegt: "Hond vret weer op wat e zulm oetspijd het," en: "Al het n mot zok wosken, noatied rolt e zok toch weer in bragel om."

Twijde braif van Petrus 03


01Laive bruiers en zusters, dit is twijde braif van mie al veur joe. In baaident perbaaier ik joe op kloare gedachten te brengen. 02Denk aan wat haailege profeten vrouger al zegd hebben en aan t gebod van joen Heer en redder, dij apostels joe overleverd hebben. 03Vergeet benoam dit nait: in t leste van doagen zellen der gounent kommen dij joe veur de gek holden mit heur male proatjes en ze doun mor doar of ze zulm zin aan hebben. 04"Hou zit t nou?" vroagen ze. "Hai het toch touzegd dat e kommen zol? Woar blift e den? Ons veurolden binnen al overleden, mor t is altmoal bie t olde bleven. Van t begun òf aan dat wereld moakt is, is ter niks veraanderd!" 05Want ze goan der mit opzet aan verbie, dat ter laank leden al n hemel en eerde wazzen dij deur Gods wil ontstoan binnen, oet en deur wotter. 06Dij eerde van doudestieds is overstroomd en ondergoan deur t zulfde wotter. 07Mor hemel en eerde van nou binnen ook deur Gods wil opsloagen as brandstof veur t vuur en opbewoard veur dag van t oordail en ondergang van goddeloze mensken. 08Ain ding mout ie nait vergeten, laive bruiers en zusters: ain dag is bie de Heer net zoveul as doezend joar en doezend joar is net zoveul as ain dag. 09De Heer schoft nait op laange boan wat e beloofd het. Paardie lu zeggen dat ja. Nee, t is aans. Hai het allenneg mor geduld mit joe. Hai wil nait dat ter ook mor ain verloren gaait. Nee, altmoal mouten ze tied hebben om tou inkeer te kommen. 10 Dag van de Heer komt! Krekt as n daif komt e! Hemel zel den vergoan mit n hels keboal. Elementen zellen opbranden en oetnkander valen. Eerde en aal wat ter op is - hai wait heur wel te vinden.f + Aander handschriften lezen hier: "En eerde mit aal wat ter op is, zel verbranden."f* 11 As dat altmoal zo vergaait, den mag ie wel zörgen veur n haaileg en vroom levent. 12 Kiek veuroet noar Gods komst en moak ter hoast mit. Op dij dag zel hemel in vlammen opgoan en elementen votsmelten in vuurzee. 13 Mor der is ons n nije hemel en n nije eerde verzegd, doar gerechteghaid touholden zel. En doar kiek we longernd noar oet. 14 Doarom, mien laive bruiers en zusters, omdat ie dat verwachten, mout ie joen uterste best doun veur hom zunder lek of brek te wezen en mit hom in vree te leven. 15 De Heer zien geduld mit ons, is ons redden. Bedenk dat! Krekt zo schreef ons beste Paulus dat al, zo as hai der dou tegenaan keek. 16 Dat dut e ja in ale braiven doar hai t over zukswat het. Doarin is t ain en t aander stoer te begriepen. Mensken dij nait veul leerd hebben en dij nait al te vaast stoan in heur geleuf, lezen t op n verkeerde menaaier en geven der n verkeerde draai aan. Dat doun ze boetendes ook mit aander bouken van de Schrift. Tou heur aigen schoa! 17 Zo, laive bruiers en zusters, ie binnen woarschaauwd! Paas ter veur op dat dij smaigels joe nait op biesterboan brengen. Roak joen holvaast nait kwiet. 18 Blief gruien in genoade en in kennes van ons Heer en redder Jezus Christus. Hom komt tou de eer, veur aiweg en aaid!