Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Timoteüs 01    02    03    04   

Twijde braif aan Timoteüs 04


01Ik besweer die ten overstoan van God en van Christus Jezus, dij over leventegen en doden vonnis wiezen zel wanneer dat e as keunenk verschient: 02zeg bosschop rond, spreek mensken der op aan, of heur t gelegen komt of nait, roup heur tou verantwoorden, bestraf heur, spreek heur moud in. Doar hest aal dien geduld en bekwoamhaid om te onderwiezen bie neudeg. 03Der zel ja n tied kommen dat ze gezonde leer nait laanger oetstoan kinnen. Den zellen ze zok n haile bult leroars aanhoalen, elks noar zien aigen smoak, zo tezzel binnen ze op wat of ze heuren. 04Onder t geheur van woarhaid zellen ze vandoan goan en t zuiken bie opbedochte verhoalen.

05Mor wees doe in ale omstandegheden nöchtern, verduur t lieden, dou wat of n evengelist te doun het, moak dien toak doan.

06Wat mie aanbelangt: t levent lopt al oet mie vot as n wienovver, en t ogenblik dat ik opbreken mout is stoef bie. 07Goie stried heb k oetvochten, mien boan heb k aan t èn tou oetlopen, t geleuf heb k vastholden. 08Nou ligt ter nog n kraans veur mie kloar, dij mie van rechten toukomt. Dij zel de Heer mie as rechtveerdeg rechter op dij dag geven. En mie nait allenneg, mor aal dijent dij zien stroalend veurkommen laifhad hebben.

09Dou dien best gaauw bie mie te kommen. 10 Demas het mie ja zitten loaten, omreden hai het zien haart aan dizze wereld geven. Zo is hai noar Tessalonica goan, Crescens noar Galatië, Titus noar Dalmatië. 11 Allain Lucas is nog bie mie. Hoal Marcus aan en neem hom mit. Ik kin hom ja best bruken om mien toak noa te kommen. 12 Tychikus heb k noar Efeze tou stuurd. 13 Neem astoe komst, mien jak mit, dij k in Troäs bie Karpus liggen loaten heb, en mien bouken, benoam mien aantaikenboukje. 14 Kopersmid Alexander het mie n bult lèlke streken lapt. De Heer zel hom betoald zetten wat of e doan het. 15 Woar doe die ook veur hom. Hai is ja slim in verzet kommen tegen wat of wie zeden.

16 Eerste moal dat ik veurkommen mos, is ter gainain bie mie kommen. Altmoal hebben ze mie zitten loaten. Mag heur t nait aanrekend worden. 17 Mor de Heer het mie biestoan en mie kracht geven. Den kon deur mie t oetdroagen van bosschop haildaal zien beslag kriegen en konden ale haaidens dij heuren. Ik bin red oet laiw zien bek. 18 De Heer zel mie veur ale gemaine aansloagen bewoaren en mie beholden in zien riek in hemel brengen. Hom de eer veur aiweg en aaid! Zekerwoar!

19 Groutnis aan Prisca en Aquila en aan Onesiforus zien volk. 20 Erastus is in Korinte bleven. Trofimus heb k zaik in Milete achterloaten. 21 Dou dien best, dastoe veur winter nog komst. Most groutnis hebben van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en ale bruiers en zusters.

22 De Heer wees mit dien gaist. Genoade wees mit joe!