Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Timoteüs 01    02    03    04   

Twijde braif aan Timoteüs 01


012 Aan Timoteüs, mien laif kind.

Dizze braif komt van Paulus, Christus Jezus zien apostel, dij God hebben wol om belofte van t levent dat in Christus Jezus is, over te brengen. Ik wèns die genoade, ontfaarmen en vree tou van God, de Voader, en van Christus Jezus, ons Heer.

03God, dij ik krekt as mien veurolden mit n zuver gewaiten vereer, bin k dankboar dat ik die nooit vergeten kin as ik snaachts of doags aan t beden bin. 04As ik aan dien troanen (bie t ofschaaid) terugdenk, verlang ik ter slim noar, die weer te zain. Wat zel k den deurhèn blied wezen! 05Den komt mie dien eerlieks geleuf in t zin. Dat haren eerder dien opoe Loïs en dien moeke Eunike. En nou hestoe t ook, doar bin k wis van.

06Doarom breng ik die nog ais onder t oog: reukel t vuur van God zien genoadegoave mor fiks op. Dij goave hest ja kregen dou ik die handen oplegde. 07God het ja gain baange schieterds van ons moakt, mor mensken dij mit kracht en laifde ain terechtwiezen. 08Schoam die der doarom nait veur van ons Heer te getugen. Schoam die net zo min veur mie hier in t gevang. Mor droag dien paart van t lieden veur t evengelie in God zien kracht. 09Hai het ons red en roupen veur n haailege bestemmen. Nait om wat of wie der van moakt haren, mor om wat hai zulm zok veurnomen haar oet genoade, ons toudocht in Jezus Christus al tiedstieden heer, 10 mor nou openboar worden deur t verschienen van ons redder, Christus Jezus, dij dood oetschoakeld het en t licht aanstoken van t levent dat nait vergoan kin. Dat dee e deur t evengelie, 11 doar ik as omrouper, apostel en leroar veur aansteld bin.

12 Doarom mout ik dit ook verduren. Mor doar schoam k mie nait veur. Ik wait ja aan wèl of ik mien vertraauw geven heb, en ik bin der wis van dat hai t in zien macht het wat of mie aanvertraauwd is, vaaileg te bewoaren, totdat dij grode dag aanbrekt. 13 Loat aan dien geleuf en laifde in Christus Jezus te zain wezen wat veur gezonde regels doe van mie heurd hest. 14 Bewoar schat dij die aanvertraauwd is mit hulp van hillege Gaist dij in ons woont.

15 Doe waist ja wel: ale lu in Asia hebben mie zitten loaten. Fygelus en Hermogenes ook. 16 Dat de Heer zok over Onesiforus zien gezin ontfaarmen mag. Hai het mie voak opmonterd. Dat ik in t gevang zat, doar schoamde hai zok nait veur. 17 Nee hur! Dou e in Rome kwam, het e slim noar mie zöcht en mie ook vonden. 18 Loat de Heer hom n goud onthoal geven op dij grode dag. En wat veur goie dainsten hai altmoal in Efeze doan het, waistoe nog beter (as ik).