Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Timoteüs 01    02    03    04   

Twijde braif aan Timoteüs 01


012 Aan Timoteüs, mien laif kind.

Dizze braif komt van Paulus, Christus Jezus zien apostel, dij God hebben wol om belofte van t levent dat in Christus Jezus is, over te brengen. Ik wèns die genoade, ontfaarmen en vree tou van God, de Voader, en van Christus Jezus, ons Heer.

03God, dij ik krekt as mien veurolden mit n zuver gewaiten vereer, bin k dankboar dat ik die nooit vergeten kin as ik snaachts of doags aan t beden bin. 04As ik aan dien troanen (bie t ofschaaid) terugdenk, verlang ik ter slim noar, die weer te zain. Wat zel k den deurhèn blied wezen! 05Den komt mie dien eerlieks geleuf in t zin. Dat haren eerder dien opoe Loïs en dien moeke Eunike. En nou hestoe t ook, doar bin k wis van.

06Doarom breng ik die nog ais onder t oog: reukel t vuur van God zien genoadegoave mor fiks op. Dij goave hest ja kregen dou ik die handen oplegde. 07God het ja gain baange schieterds van ons moakt, mor mensken dij mit kracht en laifde ain terechtwiezen. 08Schoam die der doarom nait veur van ons Heer te getugen. Schoam die net zo min veur mie hier in t gevang. Mor droag dien paart van t lieden veur t evengelie in God zien kracht. 09Hai het ons red en roupen veur n haailege bestemmen. Nait om wat of wie der van moakt haren, mor om wat hai zulm zok veurnomen haar oet genoade, ons toudocht in Jezus Christus al tiedstieden heer, 10 mor nou openboar worden deur t verschienen van ons redder, Christus Jezus, dij dood oetschoakeld het en t licht aanstoken van t levent dat nait vergoan kin. Dat dee e deur t evengelie, 11 doar ik as omrouper, apostel en leroar veur aansteld bin.

12 Doarom mout ik dit ook verduren. Mor doar schoam k mie nait veur. Ik wait ja aan wèl of ik mien vertraauw geven heb, en ik bin der wis van dat hai t in zien macht het wat of mie aanvertraauwd is, vaaileg te bewoaren, totdat dij grode dag aanbrekt. 13 Loat aan dien geleuf en laifde in Christus Jezus te zain wezen wat veur gezonde regels doe van mie heurd hest. 14 Bewoar schat dij die aanvertraauwd is mit hulp van hillege Gaist dij in ons woont.

15 Doe waist ja wel: ale lu in Asia hebben mie zitten loaten. Fygelus en Hermogenes ook. 16 Dat de Heer zok over Onesiforus zien gezin ontfaarmen mag. Hai het mie voak opmonterd. Dat ik in t gevang zat, doar schoamde hai zok nait veur. 17 Nee hur! Dou e in Rome kwam, het e slim noar mie zöcht en mie ook vonden. 18 Loat de Heer hom n goud onthoal geven op dij grode dag. En wat veur goie dainsten hai altmoal in Efeze doan het, waistoe nog beter (as ik).

Twijde braif aan Timoteüs 02


01Nou den, mien jong, wees n kerel deur Christus Jezus zien genoade. 02Wastoe van mie heurd hest - en doar wazzen hail wat mensken getuge van - geef dat deur aan vertraauwde lu, dij bekwoam binnen op heur beurt weer aandern te onderwiezen.

03Droag dien paart van t lieden as n goud soldoat van Christus Jezus. 04Wèl in dainst is, huift zok ter nait drok om te moaken dat e aan kost komt. Aans kin e lu dij hom huurd hebben t ja nait noar t zin moaken. 05Wèl aan sport dut, krigt gain pries as e zok nait aan regels holdt. 06Boer, dij t swoare waark dut, het t eerste recht op opbrengst. 07Wat of ik nou zeg, dou doar denk om! De Heer zel die t ja aal onder t verstand brengen.

08Hol Jezus Christus veur ogen dij oet dood opstoan is, dij van David ofstamt. Dat is mien bosschop 09doar ik zo min om behandeld wor, dat ik nou alderdeegs kettens om heb net of was ik n deugennait. Mor God zien woord zit nait aan ket. 10 Doarom wil ik ales wel verduren veur t beste van wèl of God oetkozen het. Den kinnen dij ook behold vinden in Jezus Christus, dat heur veur aiweg aanzain brengen zel. 11 Hier kin je van op aan: As wie mit hom sturven binnen,
zel we ook mit hom leven.

12 As wie kop ter veur holden, zel we ook mit hom regaaiern.
Mor zol wie hom ofvalen,
den zel hai ons ook ofvalen.

13 As wie ontraauw worden, hai blift traauw:
hai kin zokzulm ja nait ofvalen.


14 Hol ze dat mor aaltied weer veur. En zeg heur aan mit n beroup op God, dat ze dat bekvechten loaten. Dat is naargens nut tou, dat kin ondergang worden veur wèl of t heuren. 15 Dou dien best die aan God te geven as ain doar e op aan kin, as n aarbaider dij zok nait huift te schoamen, dij in t verkundegen van woarhaid recht deur zee gaait. 16 Mor hol die boeten dat aaldoags gerevel. Wèl doaraan begunnen, zellen t pad van goddelooshaid ja aal wieder opgoan. 17 En wat of zai verkundegen zel deurvreten as kanker. In Hymeneüs en Filetus heb je van dat volk. 18 Dij binnen t spoor van woarhaid biester worden mit heur zeggen: "Opstanden het al west." Zo gooien ze bie paardie mensken t geleuf ondersteboven. 19 Liekegoud: God zien steveg fonnement blift wel in t èn. As maark staait ter op: "De Heer ken dijent dij bie hom heuren der wel oet!" en "Wèl of de Heer zien noam in mond nemt, mout gemaineghaid aan kaant doun". 20 In n veurnoam hoes is behaalve golden en zulvern, ook holten en stainen keukenriw. Aan t eerste hecht je weerde, t leste is nait in tel. 21 As nou den ain zok schoonwast van voeleghaid, den zel e n stok riw wezen doar weerde aan hecht wordt, dat apaart zet is, dat zien boas goud van pas komt, dat kloar staait veur ale goud dat ter te doun is.

22 Woar t jonkgoud zien zinnen op zet, dat mostoe loaten. t Mout die te doun wezen om rechtschoapenhaid, traauw, laifde, n goie verholden mit lu dij de Heer mit n zuver haart aanroupen. 23 Mor dij haalfwieze en domme hikhakkerijen, doar mostoe niks van waiten willen. Waist ja dat ter roezies van kommen. 24 Mor wèl bie de Heer in dainst is, mout gain roeziemoaken, mor tegen elkenain vrundelk wezen, kundeg om te onderwiezen en verdroagzoam. 25 Wèl dwaars binnen, mout e zaachtmoudeg terechtwiezen. Wèl wait brengt God heur nog ais tou aander gedachten zodat ze woarhaid aanveerden 26 en weer zo nöchtern worden, dat ze zain oet duvel zien struup lös te kommen doar e heur in vongen het om ze noar zien piepen daanzen te loaten.

Twijde braif aan Timoteüs 03


01Wait dit wel: loater zellen der swoare tieden aanbreken. 02Mensken zellen den op aigenbelang oet wezen en op geld, opscheppers, dij zok hail wat verbeelden. Ze streuen proatjes rond, binnen heur olders ongeheurzoam, ondankboare en godvergeten lu. 03Van laifde hebben ze gain wait, ze worden nooit weer goud op ain, zetten mensken tegen nkander op, binnen onmoateg en grof en mouten van wat goud is niks hebben.

04Verroaders binnen t en woaghaalzen. Ze kinnen wind vlaigen zain en geven meer om genot as om God. 05Van vroomhaid holden ze schien nog op, inhold dervan hebben ze ofzegd. Blief zokkent ook oet de buurt. 06Van dat loag binnen ja dij manlu, dij tou bepoalde hoezen insloepen en doar vraauwlu onder beslag kriegen dij allesbehaalve brandschoon binnen. Zai loaten zok mitslepen deur heur lusten dij ale kanten hèngoan. 07Zokke vraauwlu willen wel aaid wat nijs opdoun, mor kinnen der nooit tou kommen woarhaid te aanveerden. 08Net zo as Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo goan dizze manlu ook tegen woarhaid in. Verdurven van kerakter binnen ze. Wat heur traauw aangaait mout ie zokkent nait hebben. 09Mor heur invloud zel wel nait gruien. Hou dwoas of ze binnen, zel elkenain wel goud dudelk worden, net zo as dat mit dijent ook goan is.

10 Mor doe bist aaid in t spoor goan van mien onderwies, laaiden, bestek, traauw, geduld, laifde, mien volholden, 11 as k achternoazeten wer en t swoar te verduren haar, zo as mie bie veurbeeld in Antiochië, Ikonium en Lystra overkommen is. Wat hebben ze wat achter mie aanjagd! Mor hailtied weer het de Heer mie der oet red. 12 Traauwens, aal dijent dij mit Christus Jezus vroom leven willen, zellen achternoazeten worden. 13 Mor schobbejakken dij joe beetnemen, dij zellen aalaan meer in onderwaal belanden. Net zo haard as zai aandern mislaaiden, worden ze zulm mislaaid. 14 Mor hol doe die mor aan wat ofstoe leerd hest en aan wat of die aanvertraauwd is. Waist ja van wèl ofstoe t leerd hest. 15 Vot as jonkje al wastoe ja bekend mit dij haailege geschriften, dij die zo wies muiken dastoe deur in Christus te leuven die redden luitst. 16 Altmoal binnen dat geschriften dij God mensken ingeven het en doar ie veul aan hebben veur joen onderwies, veur joen verweer, om mensken weer op t rechte pad te brengen en ze op te vouden tou n rechtschoapen levent. 17 Zo kin n mensk dij bie God heurt veerdeg worden, kloar om ales te doun wat of mor goud is.

Twijde braif aan Timoteüs 04


01Ik besweer die ten overstoan van God en van Christus Jezus, dij over leventegen en doden vonnis wiezen zel wanneer dat e as keunenk verschient: 02zeg bosschop rond, spreek mensken der op aan, of heur t gelegen komt of nait, roup heur tou verantwoorden, bestraf heur, spreek heur moud in. Doar hest aal dien geduld en bekwoamhaid om te onderwiezen bie neudeg. 03Der zel ja n tied kommen dat ze gezonde leer nait laanger oetstoan kinnen. Den zellen ze zok n haile bult leroars aanhoalen, elks noar zien aigen smoak, zo tezzel binnen ze op wat of ze heuren. 04Onder t geheur van woarhaid zellen ze vandoan goan en t zuiken bie opbedochte verhoalen.

05Mor wees doe in ale omstandegheden nöchtern, verduur t lieden, dou wat of n evengelist te doun het, moak dien toak doan.

06Wat mie aanbelangt: t levent lopt al oet mie vot as n wienovver, en t ogenblik dat ik opbreken mout is stoef bie. 07Goie stried heb k oetvochten, mien boan heb k aan t èn tou oetlopen, t geleuf heb k vastholden. 08Nou ligt ter nog n kraans veur mie kloar, dij mie van rechten toukomt. Dij zel de Heer mie as rechtveerdeg rechter op dij dag geven. En mie nait allenneg, mor aal dijent dij zien stroalend veurkommen laifhad hebben.

09Dou dien best gaauw bie mie te kommen. 10 Demas het mie ja zitten loaten, omreden hai het zien haart aan dizze wereld geven. Zo is hai noar Tessalonica goan, Crescens noar Galatië, Titus noar Dalmatië. 11 Allain Lucas is nog bie mie. Hoal Marcus aan en neem hom mit. Ik kin hom ja best bruken om mien toak noa te kommen. 12 Tychikus heb k noar Efeze tou stuurd. 13 Neem astoe komst, mien jak mit, dij k in Troäs bie Karpus liggen loaten heb, en mien bouken, benoam mien aantaikenboukje. 14 Kopersmid Alexander het mie n bult lèlke streken lapt. De Heer zel hom betoald zetten wat of e doan het. 15 Woar doe die ook veur hom. Hai is ja slim in verzet kommen tegen wat of wie zeden.

16 Eerste moal dat ik veurkommen mos, is ter gainain bie mie kommen. Altmoal hebben ze mie zitten loaten. Mag heur t nait aanrekend worden. 17 Mor de Heer het mie biestoan en mie kracht geven. Den kon deur mie t oetdroagen van bosschop haildaal zien beslag kriegen en konden ale haaidens dij heuren. Ik bin red oet laiw zien bek. 18 De Heer zel mie veur ale gemaine aansloagen bewoaren en mie beholden in zien riek in hemel brengen. Hom de eer veur aiweg en aaid! Zekerwoar!

19 Groutnis aan Prisca en Aquila en aan Onesiforus zien volk. 20 Erastus is in Korinte bleven. Trofimus heb k zaik in Milete achterloaten. 21 Dou dien best, dastoe veur winter nog komst. Most groutnis hebben van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en ale bruiers en zusters.

22 De Heer wees mit dien gaist. Genoade wees mit joe!