Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Tessalonikers 01    02    03   

Twijde braif aan Tessalonikers 01


01Aan gemainte van Tessalonikers dij bie God, ons Voader, en bie de Heer Jezus Christus heurt. Paulus, Silvanus en Timoteüs 02wènsen joe genoade en vree tou van God, ons Voader, en van de Heer Jezus Christus. 03Hailtied weer mout wie God om joe daanken, bruiers en zusters. Doar is reden tou: joen geleuf gruit van wonder en geweld en joen laifde veur mekoar wordt aalaan groder. 04Wie snaren den ook over joe in God zien gemaintes dat joen geleuf t oetholdt bie ale vervolgens en onderdrokkens dij ie te verduren kriegen. 05Doar moakt God dudelk mit hou eerlek of e oordailt as e vindt, dat ie t verdainen in zien riek te kommen. Veur dat riek lied ie toch zeker? 06Nou, den vindt God t nait meer as eerlek as e wèl of joe onderdrokken, dat mit onderdrokken betoald zet, 07mor joe, dij onderdrokt worden, mit ons op verhoal kommen let. Dat zel wezen as de Heer Jezus oet hemel veurndag komt mit engels doar hai as heerser over beschikt. 08Vuur en vlam spijend zel e den ofreken mit wèl of van God nait waiten wollen en aan ons Heer Jezus zien evengelie gain geheur gavven. 09Veur straf zellen dijent veurgoud omkommen, wied oet de Heer zien buurt vandoan, wied weg van zien kolesoale glaans, 10 op dag dat hai komt om zok stoatsie biezetten te loaten deur zien haailegen en om zok bewondern te loaten deur aal dijent dij tou geleuf kwammen. Joe is ja geraanzie geven, dat wat of God ons getugen let, op dij dag gebeuren zel. 11 Mit t oog doarop beed we ook aalaan veur joe of ons God joe goud genog vinden mag om der in nuigd te worden, en of e - staark as e is - ale gouds doar ie zo'n oardeghaid aan hebben en aal wat joen geleuf oet t stro zet, ofmoaken wil. 12 Zo wordt ons Heer Jezus zien noam deur joe eer aandoan en aansom, aal noardat ons God en ons Heer Jezus Christus joe goaven geven hebben.

Twijde braif aan Tessalonikers 02


01Nou we t ter toch over hebben dat ons Heer Jezus Christus verschienen zel en wie den bie hom verzoameln mouten, vroag we joe, bruiers en zusters: 02loat joe nait zo gaauw kop gek moaken en van slag brengen deur n ingeven of n oetsproak of n braif - dij zo t hait van ons ofkomsteg is - of zol de Heer zien dag op handen wezen. 03Loat joe deur gainain, op wat veur menaaier den ook, wat wiesmoaken. Eerst mout grode ofvaal ja kommen en dij persoon veurndag kommen dij om gain God of gebod geft; dij riep is veur ondergang; 04dij zok keert tegen en zok verheven woant boven elk dij god hait of noar wèl mit ontzag opkeken wordt, zodat e zien stee kaist in God zien tempel, om zain te loaten dat hai zulm god is. 05Heugt joe t nait meer dat ik joe dit vertelde dou k nog bie joe was? 06Ie waiten wel, wat of nou nog tegenholdt dat e veurndag komt. Dat gebeurt eerst as zien tied ter heer is. 07Dij veur ons nog duustere macht dij zok van God en gebod ontdut, is ja al aan t waark. t Wachten is ter allain nog op dat wèl dij nou nog tegenholdt, oet zied gaait. 08Den zel dij man dij om gain God of gebod geft, veurndag kommen. Mor de Heer (Jezus) zel hom van kaant moaken deur zien (glìnne) oam en hom lam sloagen deur zien goddelke verschienen, as e komt. 09Dij man zien optreden, doar zit Soatan zien kracht achter. Hai waarkt mit alderhande verteun van macht, mit taikens en wonders dij Leugen hom aanlangt, 10 en mit alderhande bedrog oet Gemaineghaid zien koker. Dat is bedould veur mensken dij verloren goan. En dat hebben ze doaraan te daanken, dat ze Woarhaid zien laifde nait aannomen hebben dij heur redden wol. 11 Doarom let God n kracht op heur lös dij heur der tou verlaaidt Leugen te vertraauwen. 12 Den konden aal dijent dij Woarhaid nait vertraauwden, mor heur oardeghaid aan Gemaineghaid haren, veroordaild worden. 13 Mor veur joe dij de Heer zien laiverds binnen, mout we God aalgedureg daanken dat e joe as eersten oetzöcht het om te redden, deurdat zien Gaist joe haailegt en ie de woarhaid leuven. 14 Doarveur luit e joe roupen deur ons evengelie, dat ie t aanzain kriegen zollen dat ons Heer Jezus Christus het. 15 Nou den, bruiers en zusters, zörg der veur dat ie in t èn blieven en hol regels aan dij ie mondeling of schriftelk van ons leerd hebben. 16 En ons Heer Jezus Christus zulm en God, ons Voader, dij zoveul van ons huil, ons veur aaltied bemoudegde en ons wat gouds verwachten dee, zai maggen genoadeg 17 joen haarten opbeuren en moaken dat ie in aal joen doun en spreken vastholden aan t goie.

Twijde braif aan Tessalonikers 03


01Veur t overge: beed veur ons, bruiers en zusters, dat de Heer zien woord gaang der goud in holdt en aanzain krigt, net zo as bie joe. 02En dat we ofhulpen worden van dij haalfwieze en minne lu. Traauw vin ie ja nait bie elkenain. 03Traauw is de Heer aal! Hai zel moaken dat ie vaast in joen schounen te stoan kommen en hai zel joe beschaarmen tegen duvel. 04Zo heb we deur de Heer vertraauw in joe, dat ie nou en in toukomst doun wat wie joe opdroagen. 05Dat de Heer joen haarten mor op God zien laifde ofstellen mag en op t toaie geduld van Christus. 06Wat wie joe opdroagen, bruiers en zusters, in de Heer Jezus Christus zien noam is dit: loat elke bruier of zuster schaiten dij laiver lòi as muid is en zok nait holdt aan veurschriften dij ze van ons kregen hebben. 07Ie waiten ja zulm hou of ie n veurbeeld nemen mouten aan ons. Wie binnen bie joe ja nooit veur t waark votlopen. 08Wie hebben t brood dat we atten nait van ain kedo kregen. Nee, wie hebben der dag en naacht veur krom legen, om mor gainain van joe tou last te wezen. 09Nait dat we doar gain recht tou hebben. Mor wie wollen joe n goud veurbeeld geven dat ie net zo doun zollen as wie ook. 10 Dou we destieds bie joe wazzen, heb we joe ja dizze opdracht geven: as ain nait waarken wil, den zel e ook nait eten. 11 Wie hebben ja heurd dat ter bie joe gounent binnen dij omdoameln; gain haand oetsteken, mor wel overaal heur neus insteken. 12 Op gezag van ons Heer Jezus Christus droag we dat soort mensken op en roup we heur der tou op as adìnleke börgers aan t waark te goan en zo heur aigen kost te verdainen. 13 En ie, bruiers en zusters, krieg der nait genog van om goud te doun. 14 As ain nait noar ons bevel, zo as we dat in dizze braif schreven hebben, lustern wil, maark hom den, zodat gainain meer verslag mit hom hebben wil. 15 Toch mout ie hom nait veur n vijand aanzain, mor hom as n bruier of zuster terechtwiezen. 16 Mag de Heer dij vree sticht, joe aaldeur en op alderhande menaaier vree geven. Dat de Heer mit joe altmoal wezen mag! 17 En nou mit mien aigen haand groutnis der onder: Paulus. Doar kin ie in elke braif aan zain dat e van mie komt. Zo zugt mien handschrift ter oet. 18 Ons Heer Jezus Christus zien genoade wees mit joe altmoal.