Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 12


01Mout ter snaard worden? Den wil ik t nou ais hebben over viziounen en openboarens dij de Heer gaf, of heb ie der ook niks aan. 02Ik ken ain dij bie Christus heurt. Vattien joar leden wer man mitnomen aan daarde hemel tou. Of zien liggoam t ook mit beleefde of dat t doar boetenom ging, dat zol k nait waiten. Dat wait God. 03k Wait dat dij aigenste man mitnomen wer tou t parredies in. Al weer: mit of zunder liggoam, dat wait ik nait. Dat wait God. 04Doar het e dingen heurd dij stil blieven mouten, doar gain mensk over proaten mag. 05Van zo aine wil k snaren, mor nait van miezulm. Nee, of t mos al wezen over mien swakke steeën. 06Aalhouwel, as ik áál snaren wol, den zol dat nait zo maal wezen: t is ja woar wat ik den zeggen zol. Toch hol ik dat mor veur mie. Aans zol ain mie meer touschrieven as dat e van mie zugt of heurt. 07En om veur te kommen dat ik groots worden zol op dij biezundere openboarens, is mie n stiekel in t liggoam stoken, n engel deur Soatan stuurd om mie opstoppers te geven dat ik mor nait groots worden zol. 08Aan drij keer tou heb ik de Heer smeekt, hai zol hom votgoan loaten. 09En wat zee e tegen mie? "Doe hest genog aan mien genoade. Kracht komt ja eerst op volle staarkte, as e mit n swak stee te doun krigt." t Laifste zol ik den ook nog meer snaren van mien swakke steeën. Den kin Christus zien kracht in mie n woonstee vinden. 10 Doarom kin k ter blied om wezen dat ik in belang van Christus swakke steeën heb: zo voak as ze mie belaidegen, ik in nood verkeer, ze mie achternoazitten, der gain deurkommen meer aan is. Juust as k swak bin, bin k ja staark. 11 k Heb mie as n haalfmaal aansteld. Mor ie hebben mie der tou prest! Ie haren ja veur mie opkommen mouten. k Bin ja naargens in achteraan kommen bie dij apostels van bovenste plaank, of bin k den ook niks weerd. 12 Dij dingen doar ie n apostel aan kennen, heb ik ja maank joe doan mit ale geduld, deur taikens, wonders en genezens. 13 Woar bin ie in achteroetzet bie aander gemaintes, behaalve den dat ik joe nait om oren zoesd heb? Dat onrecht mout ie mie mor vergeven. 14 Denk ter om! Dit is nou daarde moal dat ik kloarstoa om noar joe tou te goan. En ik zel joe nait om oren zoezen. t Gaait mie ja nait om joen geld, mor om joezulm. Kinder huiven ja gain geld opzied leggen veur heur olders, mor net aansom. 15 Nou, zo zel ik ter oardeghaid aan hebben te geven. Joa, miezulm vot te geven, in t belang van joen levent. Mout ik den, nou ik joe zo ekstroa laif heb, t mit minder laifde van joe doun? 16 Nou goud, loat ik joe nait tou last west hebben. Mor heb ik, zo loos as k bin, joe toch stiekem bie t bain had? 17 Heb k joe den sums oetzogen deur ain van dij lu dij k noar joe tou stuurde? 18 k Heb Titus der veur oproupen en dou dij bruier mit stuurd. Het Titus joe den oetzogen? Bin we nait in aigenste gaist te waark goan? Heb wie nait aigenste koers volgd? 19 Ie denken vanzulm al laank dat we ons schoon proaten willen tegen joe over. Nee hur! Wie stoan veur God zien gerecht. En wat wie zeggen, doar staait Christus achter. En dat altmoal, laive mensken, veur joen opbaauw. 20 k Bin ja baang dat as ik kom, ie nait aan mien verwachten voldoun. En ik nait aan joenent. Dat ter bie joe roezie is en ofgunst; dat ie tegen nkander oetvoaren en nkander in hoaren vlaigen; nkander min moaken en over nkander flustern; joe hail wat verbeelden en der n ongeregelde boudel van moaken. 21 Ik bin baang dat mien God mie bie aankomst vannijs tegen joe over omdeelhoalen zel, en dat ik in treur zitten mout om veul van dij mensken dij vrouger aan n zundeg levent wènd wazzen en zok nait ofkeerd hebben van heur ontucht, klongelderij en t liederleke levent dat ze laaid hebben.