Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 04


01Doarom, nou we dit beheer hebben - en dat daank we aan God zien meedlieden - nou loat we moudveren nait hangen. 02Mor wie binnen oetschaaid mit achterbakse streken, doar je joe veur schoamen mouten. Wie goan nait laanger deurtrapt te waark; wie vervaalzen God zien bosschop nait. Nee, deurdat we woarhaid aan t licht brengen, perbaaier wie veur t oog van God mensken zok ter van bewust te moaken dat wie te vertraauwen binnen. 03En as ter veur ons evengelie den aal ais n douk hangt, den is dat t gevaal bie lu dij verloren goan. 04In zokke ongeleuvegen het de god van dizze wereld t verstand blind moakt. Dat ze mor nait in de goaten kriegen zollen hou zo'n licht dij stroalende bosschop van Christus geft in wèl of we God te zain kriegen. 05Wat wie rondzeggen is nait: wie binnen boas, mor: Jezus Christus is boas, mor om Jezus bin wie joen knechten. 06t Is God ja dij zegd het: "In stee van duuster zel t licht worden." Dat licht het hai aanstoken in ons haarten. Doar zel ons n licht opgoan, deurdat we kennes kriegen aan God zien glaans, zo as dij op Jezus Christus zien gezicht te zain is. 07Mor dizze schat heb we bie ons in breekboare potten. Den kin je zain dat de kolesoale kracht doarvan der deur God in legd is en nait oet ons vandoan komt. 08Wie kommen aan aal kanten in kniep, mor lopen nait vaast; waiten nait, hou of we der oetkommen mouten, mor vinden toch weer n gat. 09Ze zitten achter ons heer, mor God let ons nait in steek. Wie worden in nkander sloagen, mor kommen der nait bie om. 10 Aaltied loop we mit Jezus zien dood onder leden; den kin Jezus zien levent ook in ons bestoan aan t licht kommen. 11 Om Jezus wor we ja bie ons levent aalgedureg aan dood oetleverd; den kin Jezus zien levent ook in ons staarvelk liggoam aan t licht kommen. 12 Zo krieg we dit: dood is in ons aan t waark, mor t levent in joe. 13 Omdat we zulfde Gaist hebben dij ons geleuf geft, gaait ons t net as in dij psaalm staait: "Ik begunde te leuven en doarom sprak ik mensken aan." Wie leuven ook, doarom spreek we mensken ook aan. 14 Wie waiten ja: dij ons Heer Jezus opstoan dee, zel ons ook mit Jezus opstoan doun en mit joe veurkommen loaten. 15 t Gaait ja altmoal om joe. t Gaait ter om dat God zien goudhaid op aalaan meer mensken invloud krigt en doardeur aalaan meer daank brocht wordt, tou God zien eer. 16 Doarom loat we t ter nait bie zitten. Of goan we vanboeten ook kepot, vanbinnen wor we elke dag weer nij. 17 Al kom we ja op t heden n luk beetje in kniep, dat levert ons veur aaltied n overmoat aan aanzain op. 18 Wie holden nait veur ogen wat of we zain kinnen, mor wat of we nog nait zain kinnen. Wat wie zain kinnen, is ja mor veur even; wat we nog nait zain kinnen, is veur aaid.