Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Twijde braif aan Korintiërs 01


01Aan God zien gemainte dij in Korinte is en tougelieks ook aan ale haailegen dij in hail Asia binnen. Dizze braif komt van Paulus, Christus Jezus zien apostel - dat affeer wol God hom tou - en van bruier Timoteüs. 02Wie wènsen joe genoade en vree tou van God, ons Voader, en van ons Heer Jezus Christus. 03Priezen mout we de God en Voader van ons Heer Jezus Christus, dij Voader dij zo slim mit ons te doun het; dij God dij aans nait dut as ons opbeuren. 04Dij ons opbeurt, zo voak as we in kniep zitten. Den kin wie op ons beurt aandern weer opbeuren, zo voak as dij in kniep zitten. Moud dij God ons zulm insprekt, doar kin we heur weer mit helpen. 05Net as wie ja ekstroa te lieden hebben om Christus, zo krieg we van Christus ook weer ekstroa moud. 06Kom we in kniep, t is om joe moud te geven dat ter toch oetkomst is. Wor we bemoudegd, t is om joe moud inspreken te kinnen. Zo krieg ie kracht om zulfde dingen te verduren dij wie ook verduren mouten. 07Wie verwachten vervaast van joe, joa, wie waiten: net zo goud as ie joen dail van t lieden aanveerden, zel ie dat ook doun mit t bemoudegen. 08Wie willen joe ja beslist waiten loaten, bruiers en zusters, hou slim of wie in Asia in kniep kommen binnen. t Wer ons zo aldernoarste swoar moakt - meer as we verduren konden - dat we t alderdeegs haildaal nait meer zitten zagen dat we t levent holden zollen. 09Eerlieks woar: veur ons aigen gevuil haar we t doodvonnes al te pakken. Mor zo zol we leren nait op onszulm te vertraauwen, mor op dij God, dij doden opwekt. 10 En joa, hur! Hai het ons red van dood dij zo levensgroot op ons ofkwam. En ook wieder zel hai, op wèl of wie hopen, ons redden. Joa, redden zel e ons nog n moal, 11 as ie ook mithelpen deur joen gebed veur ons. Den kin in t openboar veur genoade dij ons bewezen is, deur hail wat mensken noamens ons daankt worden.f + Wie volgen hier (en in kep. 2:17 en 7:8) lezen van papyrus nr. 46.f* 12 Hier bin we ja groots op, dit duur we mit haand op t haart verkloaren: eerlek en zuver as God ons moakt het, nait mit loze streken van mensken, mor mit God zien genoade bin we in wereld te waark goan. Bie joe nog meer as bie aandern. 13 Wat wie joe schrieven, doar mout ie ja nait aanswat achter zuiken, as wat ie mainen der in te lezen of der oet te begriepen. Ik hoop dat ie ons nou haildaal begriepen zellen, 14 zo as ie ons al gedailtelk begrepen haren: ie maggen van ons snaren net as wie van joe, as ons Heer Jezus zien dag komt. 15 Doar was k zo van overtuugd, dat ik al eerder noar joe tou wol. Den kon k joe nog ais weer n plezaaier doun. 16 Noa n bezuik aan joe haar k den deurraaizen wold noar Macedonië tou. Den kon ie mie aan raais helpen noar Judea. 17 Kwam dat nou mor zo even bie mie op, dat ik dat wol? Al moak ik mien plannen zunder God ter in te betrekken; van dij gevolgen dat ie bie mie tougelieks te heuren kriegen: "Joa, wis" en "Nee, gain sproake van"? 18 Mor God staait ter börg veur dat ons bosschop aan joen adres nait tougelieks "joa" en "nee" is. 19 God zien Zeun, Jezus Christus, dij wie - dat hait Silvanus, Timoteüs en ik - maank joe verkundegd hebben, was ja nait tougelieks "joa" en "nee". Mor in hom is t veurgoud "joa!" 20 Aalhouveul beloftes God ja ook doan het, hai is t joawoord ter op. Doarom kin we deur hom ook amen zeggen tou God zien eer. 21 En wèl ons mit joe vasteghaid geft in Christus en ons zaalfd het, dat is God. 22 Dij het ons ook maarkt en zien Gaist as onderpaand in ons haarten legd. 23 Mor ik roup God as getuge op veur miezulm, dat ik, omdat ik joe ontzain wol, nait meer noar Korinte tougoan bin. 24 Nou mout ie nait denken dat we boas speulen willen over joen geleuf. Nee, wie waarken der aan mit dat ie plezaaier hebben. In t geleuf stoan ie ja wel vaast.

Twijde braif aan Korintiërs 02


01Veur miezulm haar k besloten: t mag nait weer n verdrait wezen dat ik bie joe kom. 02As ík joe ja verdrait dou, wèl zol mié den wel opfleuren mouten? Dat mozzen den al mensken wezen, dij ik sneu moak. 03Doarom schrief ik nou juust: ik wil as ik kom gain verdrait hebben van heur, om wèl ik mie juust blied moaken mos. Ik neem ja van joe altmoal aan: as ik blied bin, bin ie dat altmoal. 04Ik zit ja slim in kniep; ik hol mien haart vaast; troanen biggeln mie over wangen, nou k joe schrief. t Is nait mien bedoulen dat ie verdrait hebben zellen, mor dat ie waiten hou biezunder laif ik joe heb. 05En as ain joe al verdrait doan het, den het e dat mie nait doan, mor n beetje - zo swoar wil ik ter ja nou ook weer nait aan tillen - joe altmoal. 06Dat mainsten van joe t ter goud mit hom over had hebben, doar mout zo ain t mit doun kinnen. 07Dat zodounde: nou t rouer om! Vergeef hom mor laiver en beur hom weer op. Aans zol man, as t verdrait hom te maans wer, der aan te gronde goan. 08Doarom vroag ik joe: loat hom nou vuilen dat ie van hom holden. 09Doarveur schrief ik joe ja juust, om joe aan taand te vuilen, of ie in ale opzichten om mien zeggen geven. 10 En wèl of ie wat vergeven, dij dou ik t ook. Wat ik ain ja vergeven heb - as ik dat al heb - dat heb ik doan om joe. Christus kin t getugen. 11 Aans zol Soatan tegen ons aan t laankste èn trekken. Wat of dij altmoal in t zin het, is ons ja nait onbekend! 12 Mor dou ik in Troäs aankommen was om Christus te verkundegen en ik doar deur de Heer zien toudoun volop aan slag kon, 13 haar k inwendeg gain rust of duur, omreden ik von mien bruier Titus doar nait. Zodounde heb ik ofschaaid van heur nomen en bin votgoan, noar Macedonië tou. 14 Ik bin God dankboar, dij ons in Christus aaltied as winnoars oet stried kommen let en deur ons overaal mensken der lucht van kriegen let, hou of ze kennes aan hom kriegen kinnen ...f + Hier onderbrekt Paulus zokzulm; doar of e God veur daankt, krieg we eerst in kepittel 7:6 te heuren.f* 15 Wie binnen veur God ja zoveul as n lekkere lucht van Christus. Wèl of red worden en wèl of verloren goan, snoeven dij op. 16 Veur dij lesten is t n doodslocht doar ze aan doodgoan, veur dij eersten is t n levensgeur doar ze van opleven. En wèl is zo maans dat e dat veurnkander kriegen kin? 17 Wie doun ja nait zo as dij aandern: wie perbaaiern nait joe God zien bosschop aan te smeren. Nee, t is dudelk dat wie t eerlieks mainen; dat wie deur God stuurd binnen. Hai holdt t oog op ons. Wat wie zeggen, het Christus ons in mond geven.

Twijde braif aan Korintiërs 03


01Begun we nou vannijs van onszulm te snaren? Al heb we, net as paardie lu, verlet om rekomdoatsiebraiven aan joe of van joe? 02Dij braif van ons, dat bin ie toch? Dij staait in ons haarten optaikend. Ale mensken kriegen doar wait van. Altmoal lezen ze dij. 03Aan joe wordt ja dudelk dat ie n braif binnen van Christus, deur ons bezörgd. Nait mit inkt schreven, mor mit de Gaist van God, dij leeft. Nait in stain, mor in joen haarten schreven. 04En nou heb we zo'n staark vertraauw in God deur Christus. 05Nait dat we van onszulm bekwoam binnen wat oet te prakkezaaiern, net of kwam t bie onszulm op. Nee, mor aan God heb we ons bekwoamhaid te daanken. 06Dij het van ons ook bekwoame beheerders moakt van n nij testement dat nait bepoald wordt deur wat op schrift staait, mor deur de Gaist. Wat op schrift staait, dut joe ja de dood. Mor de Gaist moakt joe leventeg. 07Nou wer aan t beheer van dood, zo as dat in stain kapt, op schrift ston, zo'n stoatsie biezet, dat Isrelieten Mozes nait liek in t gezicht kieken konden, zo'n glaans lag doar op, of verloor dij ook van laiverloa zien kracht. 08Hou zel den aan t beheer van de Gaist nog nait meer stoatsie biezet worden? 09As ja aan t beheer van n doodvonnes al stoatsie biezet wordt, den toch aan t beheer van n vrijsproak nog zoveulstemeer? 10 Wat stoatsie haar, is ja dij stoatsie betrekkelk kwiet, deurdat aans wat nog groder stoatsie krigt. 11 As ja wat van laiverloa zien kracht verlust al zo'n stoatsie mitkreeg, houveulstemeer den dat, dat standholdt. 12 Nou we der zokke goie verwachtens van hebben, kom we den ook haile trankiel mit ons bosschop aan. 13 Hail aans as Mozes. Dij dee n douk veur zien gezicht, dat Isrelieten mor nait t èn zain zollen van wat van laiverloa zien kracht verloor. 14 Mor nou is in dij kiek op de zoak bie heur nooit n spier veraandern kommen. Tot vandoag aan dag tou blift ja, as ze t olde testement lezen, dij douk doar op liggen. t Wordt heur nait oet douken doan, dat dat testement deur Christus zien kracht verlust. 15 Nee, tot vandoag aan dag tou ligt ter, zo voak as Mozes lezen wordt, n douk over heur haart. 16 "Mor zo gaauw as e weer noar de Heer tou gaait, dut e dij douk òf." 17 Let op: "de Heer" is hier de Gaist. En woar of de Heer zien Gaist is, doar is vrijhaid. 18 En deurdat wie altmoal gain douk veur t gezicht doun, weerspaigelt dat de Heer zien glaans. Zo krieg we n aalaan stroalender gedoante. Krekt as hai het. Doarveur mout ie nou net bie n Heer wezen dij Gaist is.

Twijde braif aan Korintiërs 04


01Doarom, nou we dit beheer hebben - en dat daank we aan God zien meedlieden - nou loat we moudveren nait hangen. 02Mor wie binnen oetschaaid mit achterbakse streken, doar je joe veur schoamen mouten. Wie goan nait laanger deurtrapt te waark; wie vervaalzen God zien bosschop nait. Nee, deurdat we woarhaid aan t licht brengen, perbaaier wie veur t oog van God mensken zok ter van bewust te moaken dat wie te vertraauwen binnen. 03En as ter veur ons evengelie den aal ais n douk hangt, den is dat t gevaal bie lu dij verloren goan. 04In zokke ongeleuvegen het de god van dizze wereld t verstand blind moakt. Dat ze mor nait in de goaten kriegen zollen hou zo'n licht dij stroalende bosschop van Christus geft in wèl of we God te zain kriegen. 05Wat wie rondzeggen is nait: wie binnen boas, mor: Jezus Christus is boas, mor om Jezus bin wie joen knechten. 06t Is God ja dij zegd het: "In stee van duuster zel t licht worden." Dat licht het hai aanstoken in ons haarten. Doar zel ons n licht opgoan, deurdat we kennes kriegen aan God zien glaans, zo as dij op Jezus Christus zien gezicht te zain is. 07Mor dizze schat heb we bie ons in breekboare potten. Den kin je zain dat de kolesoale kracht doarvan der deur God in legd is en nait oet ons vandoan komt. 08Wie kommen aan aal kanten in kniep, mor lopen nait vaast; waiten nait, hou of we der oetkommen mouten, mor vinden toch weer n gat. 09Ze zitten achter ons heer, mor God let ons nait in steek. Wie worden in nkander sloagen, mor kommen der nait bie om. 10 Aaltied loop we mit Jezus zien dood onder leden; den kin Jezus zien levent ook in ons bestoan aan t licht kommen. 11 Om Jezus wor we ja bie ons levent aalgedureg aan dood oetleverd; den kin Jezus zien levent ook in ons staarvelk liggoam aan t licht kommen. 12 Zo krieg we dit: dood is in ons aan t waark, mor t levent in joe. 13 Omdat we zulfde Gaist hebben dij ons geleuf geft, gaait ons t net as in dij psaalm staait: "Ik begunde te leuven en doarom sprak ik mensken aan." Wie leuven ook, doarom spreek we mensken ook aan. 14 Wie waiten ja: dij ons Heer Jezus opstoan dee, zel ons ook mit Jezus opstoan doun en mit joe veurkommen loaten. 15 t Gaait ja altmoal om joe. t Gaait ter om dat God zien goudhaid op aalaan meer mensken invloud krigt en doardeur aalaan meer daank brocht wordt, tou God zien eer. 16 Doarom loat we t ter nait bie zitten. Of goan we vanboeten ook kepot, vanbinnen wor we elke dag weer nij. 17 Al kom we ja op t heden n luk beetje in kniep, dat levert ons veur aaltied n overmoat aan aanzain op. 18 Wie holden nait veur ogen wat of we zain kinnen, mor wat of we nog nait zain kinnen. Wat wie zain kinnen, is ja mor veur even; wat we nog nait zain kinnen, is veur aaid.

Twijde braif aan Korintiërs 05


01Wie waiten ja: as t hoes dat op dizze wereld ons tènt is, ofbroken wordt, het God n onderkommen veur ons in hemel, n hoes doar gain haand aan te pas kommen is, dat aiweg in t èn blift. 02Dit is t ja doar we tegen stìnnen: wie willen wel geern dat onderkommen oet hemel betrekken, 03as we teminnent ainmoal tou ons olde wonen oet, mor nait n zet zunder onderkommen te zitten kommen. 04Wie, dij nog onderdak hebben, stìnnen hier ja tegen, hebben t hier stoer mit: wie hebben gain zin om tou t olde hoes oet, mor wel om tou t nije in te goan. Den kon t levent t staarvelke haildaal opsloeken. 05En wèl of ons juust doar ree tou moakt het, is God. Dij het ons zien Gaist geven om doar börg veur te stoan. 06Zodounde hol we aaltied moud, ons der van bewust, dat we, zo laank as we in dit bestoan touholden, apaart van ons Heer wonen. 07In geleuf goan we ja ons pad, zain is ter nog nait bie. 08Mor moud hol we! Wie willen laiver tou dit bestoan oetgoan en bie ons Heer intrekken. 09Doarom bin we der op oet hom t noar t zin te doun, netgliek of we nou in- of oetwonend binnen. 10 Wie mouten ja altmoal veur Christus terechtstoan, dat elk zien loon krigt veur wat of e in dit levent ter van moakt het, aal noardat e gouddoan het of verkeerd. 11 Nou we waiten wat of mensken van de Heer te duchten hebben, perbaaier we heur den ook te overtugen. God wait, wat e aan ons het. En k hoop dat ie dat ook goud onder t verstand hebben. 12 Wie rekomdaaiern onszulm nait vannijs bie joe aan, mor geven joe aanlaaiden van ons te snaren. Den heb ie n weerwoord tegen lu dij van oetwendege dingen snaren, en nait van inwendege. 13 As we ja in ekstoaze kwammen den dee we dat veur God, mor as we ons helder verstand bruken den dou we dat veur joe. 14 Christus zien laifde het ons te pakken. Wie bekieken t ja zo: ain is veur altmoal sturven. En doarom binnen ze altmoal sturven. 15 Dat hai veur altmoal sturf, doar haar e dit mit veur: mensken dij leven, zollen nait laanger veur zokzulm leven, mor veur hom dij veur heur sturven en opwekt is. 16 As we doarom van nou òf aan ain kinnen, den goan we nait op boetenkaant òf. En mog we dat bie Christus destieds aal doan hebben, nou nait meer. 17 Van dij gevolgen: as ain in Christus opnomen is, den is hai n nij schepsel. t Olde is verbie goan, mor kiek es aan: t nije is ter al. 18 Dat heb we aal te daanken aan God, dij t deur Christus tussen zokzulm en ons goudmoakt het. En ons het e hierveur in dainst nomen. 19 God was ja in Christus dounde t tussen zokzulm en wereld goud te moaken deur heur heur misstappen nait aan te reken. En bosschop dat t weer goud was, het e ons mitgeven. 20 Noamens Christus goan wie zodounde as ambassadeurs op pad, overtuugd as we binnen dat God deur ons zien oproup oetgoan let. Noamens Christus vroag we: loat tussen God en joe t weer goud worden. 21 Dij van zunde hail gain wait haar, hom het God veur ons as zunde bestempeld. Den kon wie, dij in Christus begrepen binnen, gelden as rechtveerdeghaid zo as God dij vragt.

Twijde braif aan Korintiërs 06


01En nou wie mitdoun aan dat waark (van God), roup we joe der tou op: loat t nait veur niks wezen dat ie God zien genoade kregen hebben. 02Hai zegt ja: "Op t tiedstip dat mie oetkwam, kreegstoe bie mie geheur; op dag dat ik redden wol, hulp ik die." Dou der denk om: t is nou t tiedstip dat God oetkomt. Dou der denk om: t is nou dag dat hai redt. 03Wie pazen der wel veur op dat wie gainent wat in weeg leggen. Wie willen ons waark as apostel toch nait op kladder kommen loaten! 04Nee, in elk opzicht rekomdaaier we onszulm as God zien knechten. Wie kriegen n bult te verduren; voak kom we in kniep, in nood, in verlegenhaid; 05voak krieg we sloag, worden vastzet, komt ter rebulie om ons; voak mout we haard pokkeln, krieg we te min sloap en te min eten. 06Toch gedroag we ons zuver, verstandeg, geduldeg, goudmoudeg, loat we ons laaiden deur hillege Gaist, deur oprechte laifde; 07treed we op mit bosschop van woarhaid, mit God zien kracht, hantaaier we mit linker- en rechterhaand woapens dij rechtschoapenhaid ons aanlangt. 08Nou ais steken ze ons n veer in boksem, n aander moal krieg we op ons kop; liggen sums op n minne, sums op n goie noam; goan deur veur verlaaiders, of ook veur eerleke lu; 09ze doun of wollen ze ons nait kennen, en aan aander kaant holden ze toch ook weer reken mit ons; t liekt sums of was t mit ons doan, en woarachteg: toch hol we t levent; wie kriegen zo te zain, goud wat op hoed, en toch goan we der nait aan dood; 10 t liekt of wer ons verdrait doan, en toch bin we aaltied blied; veur t oog bin we stòkaarm, en toch moak we n bult mensken riek; veur t oog heb we niks, en toch beschik we over ales. 11 Wat wie der nou altmoal oetgooid hebben, dat mag ie joe aantrekken, Korintiërs! Ons haart staait wiedwoagen open, 12 bie ons heb ie nait te min roemte, nee, mor bie joezulm is ter gain roemte genogt. 13 Mor laifde kin nait van ain kaant kommen. En doarom zeg ik - ie binnen ja mien kinder: wor ie nou ook ais wat roemer! 14 Loop nait mit ongeleuvegen in t zulfde zeel. Rechtschoapen leven en van gain wet joe wat aantrekken: hou zollen dij twij nou betrekken op nkander hebben? Hou zollen licht en duustern t in mane doun? 15 En hou zollen Christus en Beliar ooit oet ain mond proaten? Of woar zollen n geleuvege en n ongeleuvege nkander in vinden kinnen? 16 Hou zol God zien tempel t op n akkoordje gooien mit ofgoden? En dat bin wie ja: n tempel van God, dij leeft. Zo het God ja zegd: "Ik zel maank heur wonen en verkeren; ik zel heur God wezen en zai mien volk." 17 Doarom: "Goa bie heur vandoan en zunder joe òf, zegt de Heer, en wat onzuun is, zit doar nait aan. Den zel ik joe opnemen 18 en veur joe n Voader wezen; en ie zellen veur mie gelden as zeuns en dochters." Dat zegt de Heer, dij t aal in zien macht het.

Twijde braif aan Korintiërs 07


01Loat we den ook, mien laive lu, nou dat ons beloofd is, t aal votdoun dat ons oet- of inwendeg voelmoakt. Zo krieg we t veurnkander dat we haaileg leven in ontzag veur God. 02Stel joe veur ons open. Wie hebben gainain min behandeld, gainain oplicht, gainain t vèl over oren hoald. 03Ik zeg dit nait om mit joe òf te reken. Ik heb ja al eerder zegd: ie liggen mie zo noa aan t haart dat joen dood mien dood is en joen levent mien levent. 04Aan aine kaant neem ik tegen joe nooit gain blad veur mond, aan aander kaant geef ik hoog van joe op. Zo heb ik volop troost en meer as genogt plezaaier, aal hou slim of wie ook in kniep kommen. 05Dou we ja in Macedonië kwammen, haar we gain rust of duur. Aan aal kanten zat we in kniep: vanboetenòf aine aanvaal noa aander, vanbinnenoet keer op keer schrik om t haart. 06Mor God dij opbeurt wèl neerslachteg binnen, het ons ook opbeurd deurdat Titus opdoagen kwam. 07En nait bloots deurdat e opdoagen kwam, mor benoam ook deurdat e bie joe zo moud opdoan haar. Hai vertelde ons hou zo'n wènst ie van mie hebben, hou bot of ie reren en hou of ie veur mie opkommen. Dat ik wer nog veul blieder! 08Al heb ik joe ook verdrait doan deur mien braif, toch muit mie dat nait. Al begrootte mie dat eerst wel, dou k zag dat dij braif - of was t mor eefkes - joe verdrait dee, 09nou bin k toch blied. Nait omdat ie verdrait had hebben, mor omdat dat verdrait joe tou aander gedachten brocht het. t Was ja n verdrait dat God aanston. Dat zodounde heb ie van ons optreden gain schoa had. 10 Verdrait zo as God dat wil, brengt n mensk ja op aander gedachten, en doar krigt e gain spiet van. t Komt zien behold ja te goude. Mor verdrait zo as je dat in wereld tegenkommen, doar goa je aan dood. 11 Zai ja mor ais hou of ie in de weer kwammen juust deur dat verdrait dat God aanston. Ie begunden t veur mie op te nemen, muiken joe kwoad (op dij t doan haar), kregen schrik te pakken, kregen wènst van mie, stelden ales in t waark om (hom dij t doan haar) t betoald te zetten. Ie hebben zain loaten dat ie in ale opzichten vrijoet goan in dizze zoak. 12 As ik joe den ook schreven heb, den was mie t nait te doun om man dij verkeerd doan haar, ook nait om man dij min behandeld was. Nee, t was mie der om te doun dat bie joe veur God zien ogen aan t licht kommen zol hou slim of ie veur mie opkommen. 13 Doar kreeg we nije moud deur. En doar kwam nog overhèn dat we ons ekstroa blied muiken omdat Titus zo blied was. Altmoal heb ie hom opmonterd. 14 As ik tegen hom van joe snaard heb, den bin ik doar nait bedrogen mit oetkommen. Nee, net zo as ie op ales aan kinnen dat wie joe zegd hebben, zo is ook ons snaren van joe bie Titus oetkommen. 15 En hai vuilt nou nog meer veur joe, nou hom t in t zin komt hou of ie altmoal noar zien zeggen lustern wollen en mit hou zo'n daip ontzag ie hom ontvongen hebben. 16 Wat bin ik blied dat ik zo deurhèn wis van joe wezen mag.

Twijde braif aan Korintiërs 08


01Nou wil we joe waiten loaten, bruiers en zusters, hou goud of God t mit gemaintes in Macedonië moakt het. 02Aal hou voak ze ook in kniep kwammen, ze binnen der zo goud deurhèn kommen, dat ze konden heur bliedschop nait op. Dij muik dat ze, hou bitter aarm of ze t ook haren, meer as rejoal oetdailden. 03Ze gavven - doar stoa k joe börg veur - wat ze mor even konden, joa alderdeegs meer as dat. 04Ze hebben der stief bie ons op aandrongen: "Mag wie asjeblieft ook mitdoun aan ondersteunen van God zien volk?" 05Doar haar we nou haildaal nait op rekend! Mor liekegoud: zai gavven zok eerst aan de Heer. En dou ook aan ons; en dat was God zien bedoulen. 06Van dij gevolgen, dat wie der bie Titus op aandrongen hebben: nou doe der ainmoal aan begund bist, zörg der den veur dastoe ook kloarkomst mit t inbeuren van giften veur dit doul. 07Nou den: net as ie in elk opzicht oetblinken - zo traauw as ie binnen, zo as ie joen woord doun kinnen, zo'n inzicht as ie hebben, zo as ie joe overaal op gooien, zo as ie op mien aanwiezen van nkander holden - wees zo ook oetblinkers in t geven veur dit doul. 08Ik wil joe niks bestellen, mor tussen aal dij iever van aandern ook joen laifde op zien echthaid onderzuiken.

09Ie waiten ja houveul of ons Heer Jezus mit joe op haar: om joe wer hai aarm, schoon dat e riek was. Den kon ie deur zien aarmoud riek worden. 10 Zo geef ik joe in dizze zoak n road. Dij kin ie ja wel bruken. Nou ie al n joar leden nait allain aan n aksie begund binnen, mor doar ook haildaal achter stonden, 11 loat dij aksie nou den ook zien beslag kriegen. Den kin dij zoak, nou ie der zo van haarten achter stoan, ofwaarkt worden noar dat ie t braid hebben. 12 As t ja van haarten gaait den mag men tevree wezen as ain noar droagkracht geft. Boven droagkracht huift nait. 13 Ie huiven nait, om t aandern roem te geven, zulm in kniep kommen. Ie mouten middelschot in t lief holden. 14 Op t heden vult joen overvloud bie heur n gat van aarmoud. Den kin n aander moal heur overvloud bie joe n gat dempen. En zo komt boudel weer in t lieke. 15 Zo staait t ter ja ook: "Dij n bult haar, haar nait te veul, dij n beetje haar, haar nait te min."

16 Ik daank God dat e Titus ingeven het zok net zo drok om joe te moaken. 17 Hai was ter ja wel deur mie op aanspoord, mor toch is e, verbraand op t waark as e is, oet zokzulm aan raais goan noar joe tou. 18 Wie hebben dij bruier mit hom stuurd, over wèl of in ale gemaintes mit lof sproken wordt om wat e dut veur t evengelie. 19 Boetendes is hai deur gemaintes aanwezen as ons raaisgenoot bie dit laifdewaark, doar wie ons veur geven om God te eren en om zain te loaten hou van haarten wie dit doun. 20 Zo hoop wie veur te kommen dat wie op t woord brocht worden nou we zo'n grode opbrengst onder beheer hebben. 21 Wie binnen der ja op verdocht goud veurndag te kommen, nait allenneg in de Heer zien ogen, mor ook in dij van mensken. 22 Mit heur stuur we nog ain van ons bruiers mit, dij zien iever wie al voak in alderhand aangelegenheden gewoar worden binnen. Diskeer is e nog ieverger as aans om zien groot vertraauw in joe. 23 As ik veur Titus nog n goud woordje doun mag: hai is mien moat en aarbaidt mit mie op veur joe. En dij bruiers van ons, nou, dij binnen stuurd deur gemaintes en doun Christus ale eer aan. 24 Loat dizze lu vernemen dat ie van heur holden en dat wie tegen heur mit recht van joe snaard hebben. Den kinnen gemaintes doar notietsie van nemen.

Twijde braif aan Korintiërs 09


01Over dij hulpaksie veur God zien volk huif ik joe nait te schrieven. 02Ik wait ja wel houveul of ie doar veur vuilen. Doar snaar ik van tegen lu oet Macedonië. "Achaje," zeg ik, "staait kloar, al van veureg joar òf." En joen iever het mainsten van heur aanstoken. 03Ik stuur dizze bruiers, dat we mit ons snaren van joe op dit punt nait bedrogen oetkommen zellen. Dat ie zo as ik heur vertelde, der kloar veur binnen. 04As lu van Macedonië mit mie bie joe kommen en t komt den oet dat ie nait kloar binnen, zol wie ons den nait schoamen mouten? Om nait te zeggen: ie! Wie rekenden doar ja zo vaast op. 05Doarom von ik t neudeg dij bruiers te vroagen veuroet te raaizen noar joe tou, en in t veuren gift dij ie al eerder touzegd haren, kloar te leggen, as n roem en rije goave en nait as ain dij joe tou tonen oet begroot. 06Wait dit wel: zaait ain zuneg, zuneg zel ook zien opbrengst wezen; zaait ain rij, rij zel ook zien opbrengst wezen. 07Loat elkenain geven wat t haart hom ingaf, nait mit n zoer gezicht en nait onder dwang. God holdt ja van n montere gever. 08En hai is in stoat joe van ales rejoal tou te stoppen, dat ie t aaltied in elk opzicht roem en braid hebben en ook nog wat overholden veur alderhande goud waark. 09Der staait ja: "Bie handenvol gaf e t vot aan aarme lu; nooit zel vergeten worden, houveul goud of e doan het." 10 God levert zaaizoad aan wèl aan t zaaien gaait, en brood om te eten. Hai zel zörgen dat ie roem in joen zaaizoad zitten en dat wat ie mit gouddoun winnen, aal mor aanwast. 11 Den wor ie van aal kanten zo riek dat ie rij oetdailen kinnen. En wat wie heur van joe deurgeven, brengt mensken der tou God te daanken. 12 Dij hulp ja doar wie ons nou veur inzetten, vult nait bloots aan wat God zien volk te kòrt komt; dij brengt ook n stroom van daankbetugens aan God teweeg. 13 Ze stellen dizze hulp ja zo op pries: ze daanken God ter veur dat ie joe zo schikken noar t evengelie van Christus en dat ie heur en ale geleuvegen zo rejoal haand langen. 14 Boetendes beden ze God veur joe: zo geern zollen ze joe ais zain willen. God het joe ja zo boetengewoon goudgunsteg west. 15 Zo'n goave van hom, doar binnen ja gain woorden veur. Je maggen God ter wel stief veur bedaanken.

Twijde braif aan Korintiërs 10


01Nou dou ik, Paulus, persoonlek n beroup op joe bie Christus zien zaachtmoudeghaid en inschikkelkhaid: ik, n man dij votdoekt as ie hom te zain kriegen, mor as e der nait bie is joe wel aanduurt. Ik vroag joe den: 02dwing mie nait om driest tegen joe op te treden as ik bie joe bin. Ik vertraauw mie dat zulm ja hail wel aan: lu veur de bòrst te springen dij denken dat wie doun wat ons noatuur ons ingeft. 03Al bin we hier as mensken op wereld, ons stried loat we nait bepoalen deur wat mensken vinden. 04Woapens doar of wie mit vechten, binnen ja nait deur mensken moakt. Nee, God kin der mit oet weeg. Zo hoal we redenoatsies ondersteboven 05en elke schaans dij ze opgooien tegen t kennes kriegen aan God. Zo neem we ale bedenksels gevangen om ze aan Christus geheurzoam te moaken. 06Zo stoan we kloar om ale ongeheurzoamhaid òf te stravven. As t eerst mit joen geheurzoamhaid mor veurnkander komt.

07Ie kieken mor aal noar boetenkaant. As ain veur zokzulm der wis van is dat e bie Christus heurt, loat hom den aan aander kaant ook bie zokzulm bedenken dat wie net zo goud as hai bie Christus heuren. 08Al geef ik ja wel ais wat slim hoog op van volmacht dij de Heer ons gaf - volmacht om joe op te baauwen en nait om joe òf te breken - ik zel doar nait sneu bie weg kommen. 09Dit zeg ik, dat ie mor nait denken zellen: Hai maint t nait as e ons in zien braiven schrik op hoed jagt. 10 "Zien braiven," zo wordt ja zegd, "moaken indrok en kommen haard aan. Mor as ie hom te zain kriegen, is t mor n min manje en het e niks te vertellen."

11 Wèl zukswat beweert, mout ter mor om denken: ainmoal bie joe, zel ons doad net zo oetpakken as ons proat was in dij braiven dou we vot wazzen.

12 Wie duren ons ja nait reken tou, of vergelieken mit paardie lu dij zokzulm aanrekomdaaiern zunder deur te hebben dat ze zok aan zokzulm meten en zok mit zokzulm vergelieken. 13 Dat zel wie nait doun: dat wie bie ons snaren gain bepoalde moat aanleggen. Nee, wie zellen moat aanleggen dij God ons toupaart het. En doar kom we ook mit aan joe tou. 14 t Is nait zo dat wie ons overmoateg oetrekken, omdat we joe aans nait berekken kinnen. Wie binnen ja ook toch aan joe toukommen mit t evengelie van Christus? 15 Wie snaren nait, deurdat we gain bepoalde moat aanleggen op wat aandern beschript hebben. Nee, wie hopen dat joen geleuf nog wat aanwast. En dat we den, as ie ons meten aan wat ons as regel steld is, bie joe in hoogte stoken worden; zo bot, 16 dat wie nog wieder vot as doar ie wonen, bliede bosschop brengen maggen. Den huif we nait groots te wezen op wat n aander aal ree moakt het noar regel dij hai mitkregen het. 17 As ain snaren wil, loat e dat den van de Heer doun. 18 Nait wèl zokzulm rekomdaaiert kin der mit deur, mor wèl deur de Heer rekomdaaierd wordt.

Twijde braif aan Korintiërs 11


01Kon ie t mor hebben, dat ik mie n beetje haalfwies aanstel. Mor dat kin ie ook wel! 02Dat ik zo veur joe in schrip bin dat het God mie ja ingeven. Der is ja mor ain doar ik joe mit in t span doan heb. Bie dij, Christus, mout ik joe as n zuvere moagd oflevern. 03Mor woar of ik baang veur bin? Slaang het destieds Eva bedrogen mit zien filaaine streken. Zo kon ie joe der ook nog wel ais tou verlaaiden loaten joen zinnen nait laanger voloet (en zuver) op Christus te zetten. 04As ja de eerste de beste n aander Jezus verkundegt as dij wie verkundegd hebben, of der wordt joe n aander Gaist toustopt as ie vrouger kregen hebben, of n aander evengelie as ie vrouger aannomen hebben, den loat ie dat mor mooi geworden. 05Noar mien bereken dou ik in niks onder veur dij apostels van bovenste plaank. 06k Mag den nait n eersteklas spreker wezen, in kennes stoa k mien manje wel. En dat heb we joe bie elke gelegenhaid aan aal kanten ook wel dudelk moakt. 07Of heb ik ter verkeerd aan doan dat ik zulm n tree omdeelging om joe n tree omhoog te brengen? k Heb joe God zien bliede bosschop ja brocht, zunder dat joe t n sènt kostte. 08Aander gemaintes heb k ropt; van heur loon aanpakt dat ik joe helpen kon. 09Dou k bie joe was en verlet kreeg, heb ik gainent om oren zoest. Wat ik te min haar, dat kwammen bruiers oet Macedonië bieleggen. k Heb ter aan aal kanten veur oppaast joe tou last te wezen. En dat zel ook zo blieven. 10 t Is mie mainens - Christus kin t getugen: doar ik nou zo groots op bin, dat zel in kontrainen van Achaje gain mensk mie ontstrieden kinnen. 11 Woarom nait? Omdat ik nait van joe hol? God wait wel beter! 12 Mor wat ik nou dou, doar goa ik mit deur; om heur dij doar op oet binnen, kaans te benemen dat t liekt of stonden ze mit ons geliek as ze zo'n groot woord hebben. 13 Zokke lu binnen ja onechte apostels, aarbaiders doar je bedrogen mit oetkommen. Ze loaten t allain mor zo veurkommen, of wazzen ze Christus zien apostels. 14 En gain wonder! Alderdeegs Soatan dut zok ja veur as n engel van t licht. 15 t Huift joe gain nij te doun as zien haandlangers zok oetgeven veur rechtschoapen knechten. Mor t zel heur vergoan noar heur doaden. 16 Nou nog n moal: loat gain mensk denken dat ik haalfwies bin. Mor as ie denken van wel, loat t den ook geworden dat ik mie zo aanstel. Den kin ik teminnent ook ais wat snaren. 17 Wat ik nou zeggen goa, is nait in de Heer zien gaist. Nee, ik proat nou of was k haalfwies, der even van oetgoande dat ter snaard worden mag. 18 Nou zo'n bult mensken mond vol hebben over heur noatuurleke veurrechten, wil ik dat ook ais doun. 19 As wieze lu kin ie dij haalfwiezen ja best oetstoan! 20 Ie loaten t ja over joe hèngoan, dat ain joe as zien knechtje bruukt, joe t geld tou buus oet klopt, joe joen goud ofnaarsket, joe oet högte behandelt, joe n klap in t gezicht geft. 21 k Schoam mie der veur, mor k geef tou: wie hebben nait haard genog west. En toch, wat n aander duurt - en nou proat ik weer of was k nait wies - dat duur ik ook. 22 Hebreeërs binnen ze? Ik ook! Isrelieten binnen ze? Ik ook! Stammen ze van Abraham òf? Ik ook! 23 Dainen ze Christus? Ik bin vanzulm nait wies dat ik t zeg: ik nog meer! k Heb haarder knooid, voaker vastzeten, veul meer sloag had, k-wait-nait-hou-voak oog in oog mit dood stoan. 24 Jeuden hebben mie viefmoal vatteg-min-ain geven. 25 Drijmoal bin k mit knuppel oftiggeld, ain keer mit stainen bekoegeld. Drijmoal heb k schipbreuk leden, n vol etmoal op roege zee deurbrocht. 26 Haalftied was k aan raais; in alderhande gevoaren: van revieren, van rovers, van aigen volk, van haaidens; gevoaren in stad, in woestijn, op zee, maank vaalze bruiers. 27 t Was schrippen en knooien; voak kreeg k gain wenk in ogen, haar honger en dörst; voak haildaal niks te eten, in kolde en mit hoast gain goud om t gat. 28 En behaalve dij gevoaren van boetenòf, den ook nog wat doagelks op mie ofkomt: zörg om ale gemaintes. 29 Der kin gainain zaik wezen, of ik bin t ook; der kin nait ain n misstap doun, of t vlogt mie aan. 30 As ter snaard worden mout, den wil ik snaren van mien swakke steeën. 31 God, ons Heer Jezus zien Voader - hai verdaint veur aiweg ons lof! - wait, dat ik nait stoa te laigen. 32 Dou k in Damascus was, zette keunenk Aretas zien stadholder overaal in Damasceners heur stad posten oet, om mie te pakken te kriegen. 33 Mor ze hebben mie in n körf deur n gat in muur zakken loaten. Zo bin k hom ontknepen.

Twijde braif aan Korintiërs 12


01Mout ter snaard worden? Den wil ik t nou ais hebben over viziounen en openboarens dij de Heer gaf, of heb ie der ook niks aan. 02Ik ken ain dij bie Christus heurt. Vattien joar leden wer man mitnomen aan daarde hemel tou. Of zien liggoam t ook mit beleefde of dat t doar boetenom ging, dat zol k nait waiten. Dat wait God. 03k Wait dat dij aigenste man mitnomen wer tou t parredies in. Al weer: mit of zunder liggoam, dat wait ik nait. Dat wait God. 04Doar het e dingen heurd dij stil blieven mouten, doar gain mensk over proaten mag. 05Van zo aine wil k snaren, mor nait van miezulm. Nee, of t mos al wezen over mien swakke steeën. 06Aalhouwel, as ik áál snaren wol, den zol dat nait zo maal wezen: t is ja woar wat ik den zeggen zol. Toch hol ik dat mor veur mie. Aans zol ain mie meer touschrieven as dat e van mie zugt of heurt. 07En om veur te kommen dat ik groots worden zol op dij biezundere openboarens, is mie n stiekel in t liggoam stoken, n engel deur Soatan stuurd om mie opstoppers te geven dat ik mor nait groots worden zol. 08Aan drij keer tou heb ik de Heer smeekt, hai zol hom votgoan loaten. 09En wat zee e tegen mie? "Doe hest genog aan mien genoade. Kracht komt ja eerst op volle staarkte, as e mit n swak stee te doun krigt." t Laifste zol ik den ook nog meer snaren van mien swakke steeën. Den kin Christus zien kracht in mie n woonstee vinden. 10 Doarom kin k ter blied om wezen dat ik in belang van Christus swakke steeën heb: zo voak as ze mie belaidegen, ik in nood verkeer, ze mie achternoazitten, der gain deurkommen meer aan is. Juust as k swak bin, bin k ja staark. 11 k Heb mie as n haalfmaal aansteld. Mor ie hebben mie der tou prest! Ie haren ja veur mie opkommen mouten. k Bin ja naargens in achteraan kommen bie dij apostels van bovenste plaank, of bin k den ook niks weerd. 12 Dij dingen doar ie n apostel aan kennen, heb ik ja maank joe doan mit ale geduld, deur taikens, wonders en genezens. 13 Woar bin ie in achteroetzet bie aander gemaintes, behaalve den dat ik joe nait om oren zoesd heb? Dat onrecht mout ie mie mor vergeven. 14 Denk ter om! Dit is nou daarde moal dat ik kloarstoa om noar joe tou te goan. En ik zel joe nait om oren zoezen. t Gaait mie ja nait om joen geld, mor om joezulm. Kinder huiven ja gain geld opzied leggen veur heur olders, mor net aansom. 15 Nou, zo zel ik ter oardeghaid aan hebben te geven. Joa, miezulm vot te geven, in t belang van joen levent. Mout ik den, nou ik joe zo ekstroa laif heb, t mit minder laifde van joe doun? 16 Nou goud, loat ik joe nait tou last west hebben. Mor heb ik, zo loos as k bin, joe toch stiekem bie t bain had? 17 Heb k joe den sums oetzogen deur ain van dij lu dij k noar joe tou stuurde? 18 k Heb Titus der veur oproupen en dou dij bruier mit stuurd. Het Titus joe den oetzogen? Bin we nait in aigenste gaist te waark goan? Heb wie nait aigenste koers volgd? 19 Ie denken vanzulm al laank dat we ons schoon proaten willen tegen joe over. Nee hur! Wie stoan veur God zien gerecht. En wat wie zeggen, doar staait Christus achter. En dat altmoal, laive mensken, veur joen opbaauw. 20 k Bin ja baang dat as ik kom, ie nait aan mien verwachten voldoun. En ik nait aan joenent. Dat ter bie joe roezie is en ofgunst; dat ie tegen nkander oetvoaren en nkander in hoaren vlaigen; nkander min moaken en over nkander flustern; joe hail wat verbeelden en der n ongeregelde boudel van moaken. 21 Ik bin baang dat mien God mie bie aankomst vannijs tegen joe over omdeelhoalen zel, en dat ik in treur zitten mout om veul van dij mensken dij vrouger aan n zundeg levent wènd wazzen en zok nait ofkeerd hebben van heur ontucht, klongelderij en t liederleke levent dat ze laaid hebben.

Twijde braif aan Korintiërs 13


01Dit wordt nou al daarde moal dat ik noar joe tou goa. Nou geldt veur elke zoak: op verkloaren van twij of drij getugen zel vaast te stoan kommen hou of t zit. 02k Heb joe veuròf zegd dou k veur twijde moal bie joe was, en nou k nait bie joe bin, zeg ik t nog weer veuròf: as ik nou nog n keer kom, zel k joe nait ontzain! En dat geldt nait allenneg wèl vrouger in zunde leefd hebben, mor aal aandern ook. 03Ie vroagen toch om n bewies dat Christus deur mie sprekt? Christus, dij noar joe tou nait swak oet houk komt, mor maank joe zien kracht zain let. 04En dat mag ie toch ook verwachten? Ooit wer e ja wel kruzegd oet swakhaid, mor nou leeft e oet God zien kracht. Krekt! Mor dat geldt ja ook van ons! Nou bin we deur ons baand aan hom swak, mor ainmoal zel we mit hom leven oet dij kracht van God dij ie al vernemen. 05Ie maggen joezulm den ook wel ais onderzuiken, of t geleuf joen levent bepoalt. Keur joezulm mor ais! Kin ie asmis aan joezulm nait waiten dat Christus in joe aan t waark is? Den zol ie onder de moat wezen! 06Mor ik hoop dat ie inzain zellen dat wie dat nait binnen. 07As wie God beden dat ie niks verkeerds doun maggen, woar is ons t den om te doun? Nait dat wie oetkommen zellen as apostels dij der op deur kinnen. Nee hur, mor dat ie t goie doun; of zol t ter ook noar oetzain dat wie n onvoldounde kriegen. 08Tégen woarhaid kin we ja niks begunnen. Wel der véúr. 09Wie willen ja mit plezaaier swak wezen, as ie mor staark binnen. Doar beed we den ook om: dat t mit joe goud komt. 10 Doarom schrief ik joe dit altmoal nou ik nog nait bie joe bin. Den huif ik dommit as ik ter bin nait streng op te treden. t Gezag dat de Heer mie geven het, is ja om op te baauwen, nait om òf te breken. 11 As leste dit, bruiers en zusters: wees blied, zörg dat t aal goud komt mit joe; vermoan nkander; wees aineg mitnkander; hol vree. Den zel God dij t ja om laifde en vree te doun is, mit joe wezen. 12 Zeg nkander goidag mit t haaileg doetje. Ie kriegen groutnis van ale haailegen. 13 Ons Heer Jezus Christus zien genoade, God zien laifde en hillege Gaist zien gemainschop, wees mit joe altmoal.