Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Openboaren van Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

Openboaren van Johannes 01


01Openboaren van Jezus Christus. God het hom dij geven om aan lu in zien dainst zain te loaten wat of ter gaauwachteg gebeuren mout. Christus het zien engel stuurd om dat kundeg te moaken aan dij in zien dainst staait: Johannes. 02Dij het dou dij bosschop van God, dat wat Jezus hom deurgaf, weer deurgeven, aal dat e te zain kreeg. 03Gelokkeg dij dizze profetische aanzeggens veurleest. En net zo, wèl ze heuren en zok holden aan wat doar instaait. t Is ja sikkom zo wied! 04Aan zeuven gemaintes in Asia. Ik, Johannes, wèns joe genoa en vree tou in noam van hom dij is, dij was en dij komt, en van de zeuven gaisten dij veur zien troon stoan, 05en van Jezus Christus, getuge doar ie op aan kinnen, eerste van doden dij weer tou leven kwam, boas van wèl of hier op wereld regaaiern. Aan hom dij van ons holdt en dij ons mit zien bloud van zunden ofhulpen het, 06en oet ons zien riek vörmd het, priesters veur zien God en Voader, aan hom eer en macht, veur aiweg en aaid. Amen. 07Wees ter op verdocht: hai komt op wolken en elkenain zel hom zain, ook dij hom doodstoken hebben. Ale stammen van t laand zellen misboar om hom moaken. Joa, zekerwoar! 08"Ik bin alfa en omega," zegt God, de Heer, dij is, dij was en dij komt, dij t aal bestuurt. 09Ik, Johannes, joen bruier, dij krekt as ie in kniep zit en in t keunenkriek woon, en volholden blief in verbondenhaid mit Jezus, ik was op t aailaand Patmos te laande kommen omdat ik Gods bosschop en Jezus zien getugenis verkundegd haar. 10 Op dag van de Heer kwam de Gaist over mie. Ik heurde achter mie haard roupen mit n stem dij klonk as n bezuun: 11 "Wastoe zugst, schrief dat op in n boukrol en stuur dij noar de zeuven gemaintes: noar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laödicea." 12 Ik draaide mie om, om te zain woar of dij stem vandoan kwam dij mie aantoalde. Mit dat ik dat dee, zag ik zeuven golden kandeloars. 13 En middenmaank dij kandeloars zag ik ain dij op Menskenzeun leek. Hai haar n klaid aan, aan vouten tou, mit n golden baand om bòrst. 14 Zien hoar was wit as schoapewol, joa net snij. En zien ogen gluiden, krekt vuur. 15 Zien vouten wazzen net koperbrons dat in ovent glìn moakt is. Zien stem klonk as n machtege wottervaal. 16 In zien rechterhaand haar e zeuven steerns. Tou zien mond oet stook n schaarp sweerd, aan twij kanten slepen. Zien gezicht stroalde zo hèl as zun in mirregstied. 17 Dou k hom zag, vuil ik veur zien vouten deel of k dood was. Mor hai legde zien rechterhaand op mie en zee: "Nait baang wezen! Ik bin t ja, de eerste en de leste, 18 de leventege. Ik heb dood west, mor kiek nou ais: ik leef veur aiweg en aaid. En ik heb sleudels van dood en dodenriek. 19 Schrief doarom op wastoe zain hest, wat nou aan gaang is en wat of hiernoa zien beslag nog kriegen mout. 20 Dit is t mysterie van dij zeuven steerns dijstoe in mien rechterhaand zain hest en van dij zeuven golden kandeloars: dij zeuven steerns, dat binnen de engels van de gemaintes, en dij zeuven kandeloars binnen de zeuven gemaintes zulm.

Openboaren van Johannes 02


01Schrief aan engel van gemainte in Efeze: 'Dit het hai te zeggen, dij de zeuven steerns in zien rechterhaand holdt en middenmaank de zeuven golden kandeloars verkeert: 02Ik heb wait van joen knooien en kraben en hou of ie toch volholden. Ik wait dat ie minne lu nait velen kinnen. Lu, dij zok apostel nuimen, zunder t te wezen, heb ie oetperbaaierd en der oetkregen: t binnen leugenbaisten. 03Ie holden kop ter veur. Om mien noam heb ie n bult swoaregheden te verduren kregen, mor ie binnen der nait onderdeurgoan. 04Toch heb ik wat op joe tegen: joen eerste laifde heb ie opgeven. 05Denk ter om: ie binnen daip valen! Beter joen levent en dou weer wat ie eerst deden. Aans kom ik ter aan en hoal joen kandeloar van zien stee, as ie joen levent nait betern. 06Mor dit mout ik joe noageven dat ie n glìnne hekel hebben aan wat Nikolaïeten doun. Dat heb ik ook. 07Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het. Dij t wint geef ik te eten van levensboom dij in God zien parredies staait.' 08Schrief aan engel van gemainte in Smyrna: 'Dit het hai te zeggen, dij tougelieks koploper en lanteerndroager is, dij dood was en weer leventeg worden: 09Ik wait dat ie in neerloag zitten en t aarm hebben. Mor toch bin ie riek. Ik wait dat lu dij zok Jeuden nuimen, proaterij over joe hebben. Mor t binnen haildaal gain Jeuden, nee hur! Zai goan ja noar Soatan zien sinagoge. 10 Wees mor nait benaauwd veur t lieden dat joe te wachten staait. Wees ter mor goud op verdocht: duvel zel gounent van joe in t gevang smieten om joe oet te perbaaiern. Tien doag laank zel ie t slim te verduren kriegen. Mor blief traauw aan dood tou, den zel ik joe kroon van t levent opzetten. 11 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het. Dij t wint, hom zel twijde dood niks doun.' 12 Schrief aan engel van gemainte in Pergamum: 'Dit het hai te zeggen, dij dat sweerd het, aan baaide kanten schaarp: 13 Ik wait wel woar ie wonen: doar, woar Soatan keunenk kraait. Toch hol ie mien noam hoog en heb ie joen geleuf in mie nait ofsworen. Ook destieds nait bie Antipas, dij traauw van mie getugen bleef, doar ik van op aan kon. Hai wer ombrocht bie joe op stee doar of Soatan touholdt. 14 Toch heb ik n poar dingen op joe tegen: bie joe binnen der n poar, dij t holden bie Bileam zien leer. Hai schuunde Balak in hou of e Isrelieten in verlaaiden brengen mos. Hai zol ze aanzetten om ovvers, bestemd veur ofgoden, te eten en ontucht te bedrieven. 15 Zo binnen der ook gounent bie joe dij t holden mit Nikolaïeten heur leer. 16 Beter joen levent toch! Aans kom ik gaauwachteg bie joe en zel ik heur bestrieden mit t sweerd van mien mond. 17 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het. Wèl of wint, zel ik van t manna geven dat ik nou nog achter haand hol. En ik zel hom n wit stainje geven. Op dat stainje staait n nije noam schreven: n noam dij gainain wait, allenneg hai dij hom krigt.' 18 Schrief aan engel van gemainte in Tyatira: 'Dit het hai te zeggen, God zien Zeun, dij zien ogen gluien as vuur en dij vouten het as koperbrons: 19 Ik heb wait van joen doun en loaten, van joen laifde en traauw, en hou behulpzoam ie binnen en standvasteg. En ik wait dat ie nou nog meer doun as eertieds. 20 Mor dit heb ik op joe tegen: ie loaten dij vraauw, dij Izebel, geworden. Zai geft zok oet veur profetes, mor mit heur leer verlaaidt ze mien knechten om ontucht te bedrieven en ovvers te eten bestemd veur ofgoden. 21 Ik heb heur nog gelegenhaid geven heur levent te betern, mor zai wil heur ontucht nait loaten. 22 Doarom zel ik moaken dat ze op bèr te laande komt: zaik. En dij zok mit heur ofgeven, dij breng ik flink in knieperd as zai dat soort praktieken nait loaten. 23 En heur kinder zel ik dood aandoun. Zo zellen ale gemaintes waiten dat ik en gain aander, joe van onder tou boven onderzuiken dou. Den zel ik elk van joe zien verdainde loon geven. 24 Tegen aal dij aandern van joe in Tyatira dij t nait mit dizze leer holden en dij "Soatan zien mysteries," zo as ze zeggen, nait kennen leerd hebben, tegen heur zeg ik: aans wat leg ik joe nait op nek. 25 Allenneg dit: hol wat ie hebben vaast, tot ik ter bin. 26 Dij t wint en aan t leste tou dut wat of ik wil, hom zel ik macht over haaidens geven. 27 Hai zel heur mit n iesdern staf waaiden, as diggelgoud worden zai stokkendsmeten. 28 Dij macht heb ik ook ja van mien Voader kregen. En ik zel hom de mörgensteern geven. 29 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'

Openboaren van Johannes 03


01Schrief aan engel van gemainte in Sardes: 'Dit het hai te zeggen, dij de zeuven gaisten van God en de zeuven steerns het: Ik heb wait van joen doun en loaten. Ie hebben noam dat ie leven, mor ie binnen dood. 02Wor wakker! Hol in t èn wat of nog over is, al is t op staarven noa dood. t Is mie ja bleken, dat aal joen doun en loaten bie God onder moat bleven is. 03Dou der denk om, hou of ie bosschop heurd en aannomen hebben. Hol dat vaast en beter joen levent. As ie nait wakker worden, zel ik kommen as n daif, zunder dat ie waiten wanneer ik joe over t mad valen zel.

04Mor der binnen n poar van joe in Sardes dij heur klaaier nait onnuur moakt hebben. Dij zellen in widde klaaier mit mie verkeren. Dat komt heur tou.

05Dij t wint zel zo aantrokken worden: in t wit. Ik zel zien noam nait deurdoun in t bouk doar leventegen instoan. Krekt aansom: ik zel t veur hom opnemen bie mien Voader en bie zien engels. 06Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'

07Schrief aan engel van gemainte in Filadelfia: 'Dit het hai te zeggen, dij haaileg is en te vertraauwen, dij David zien sleudel het. Dut hai deur open, gainain dij hom op slöt krigt, dut hai hom op slöt, gainain dij hom weer open krigt: 08Ik heb wait van joen doun en loaten. Mout je ais heuren! Ik heb deur veur joe openzet en gainent dij hom weer dichtkriegen kin. Ie maggen den nait veul hebben om bie te zetten, mor ie hebben joe holden aan mien woord en binnen mie nait ontraauw worden. 09Let mor ais op: wèl bie Soatan zien sinagoge heuren en dij zok oetgeven veur Jeuden - mor dat binnen ze nait: ze laigen! - dij zel ik wel ais even aanpakken. Ik zel der veur zörgen dat ze veur joe deelvalen en dat ze onder t verstand kriegen, dat ik joe laifhad heb. 10 Omdat ie joe aan mien odder holden hebben om deur te zetten, zel ik joe ook vastholden as dommit haile wereld aan taand vuild en ale mensken dij doar wonen, oetperbaaierd worden. 11 t Duurt nait laank meer, den kom ik. Hol vaast wat ie hebben! Loat gainent joe joen erekroon ofpakken.

12 Dij t wint, doar zel ik n zoel van moaken in mien God zien tempel. Ik zel der veur zörgen dat e der nooit weer oetgaait. Ik zel in hom de noam van mien God krazzen en noam van mien God zien stad, t nije Jeruzalem. Dat komt tou hemel oet bie mien God vandoan. Mien aigen nije noam kras ik ter ook in. 13 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'

14 Schrief aan engel van gemainte in Laödicea: 'Dit het hai te zeggen, dij Amen hait, de traauwe getuge doar ie van op aan kinnen, t begun van ales wat God moakt het: 15 Ik heb wait van joen doun en loaten. Dat joe dat nait kold let, mor dat ie der ook nait waarm veur lopen. Was ie mor ain van baaident! 16 Omdat ie laauw binnen, nait hait of kold, doarom zel ik joe oetspijen. 17 Ie beweren: ik bin riek, ik heb n bult geld moakt, k heb naargens verlet om. Mor ie hebben haildaal nait in de goaten hou miseroabel en ellèndeg ie der aan tou binnen, hou aarm, blind en noakend. 18 Doarom geef ik joe de road, koop van mie toch gold dat schoond is in t vuur. Doar zel ie riek van worden. En widde klaaier. Den kin ie dij aantrekken en huif ie joe nait te schoamen dat ie der noakend bie lopen. Koop joe zaalf bie mie om op joen ogen te smeren. Den kin ie weer zain. 19 Doar ik van hol, dij wies ik terecht en bestraf ik. Tou, aan gaang! Beter joen levent. 20 Denk ter om: ik stoa veur deur en klop aan. As ain mie roupen heurt en deur open dut, den zel ik bie hom in hoes kommen en wie zellen mitnkander eten goan.

21 Dij t wint, dij zel ik noast mie op troon zetten. Ik heb ja t zulm ook wonnen en zit noast mien Voader op zien troon. 22 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'"

Openboaren van Johannes 04


01Doarnoa kreeg k n vizioun: doar ston mie toch n deur open in hemel! En dij eerste stem dij k tegen mie proaten heurd haar, net of t n bezuun was, zee: "Kom boven, hierhèn! Den zel ik die zain loaten wat hiernoa gebeuren mout!" 02Votdoalek kwam de Gaist over mie. En joa man, doar ston n troon in hemel, en op dij troon zat ain. 03Zo te zain was dij net jaspis of carneool. Om troon tou ston n regenboog, van smaragd leek t wel. 04In n kring om troon tou stonden vaaierntwinneg aander tronen, en doarop vaaierntwinneg oldsten, in t wit en mit golden kronen op. 05Oet troon kwam aalaan weerlicht en rommeln en dundern. Veur troon stonden zeuven fakkels te branden. Dat binnen God zien zeuven gaisten. 06Veur troon was zukswat as n gloazen zee, net kristal. Midden veur troon en der rondom heer stonden vaaier leventege wezens, van veuren en van achtern bezaaid mit ogen. 07t Eerste daaiern leek op n laiw, twijde op n jonge bol, daarde haar n menskengezicht en vaaierde leek op n oarend, as dij vlogt. 08Ale vaaier daaiern haren elk zès vleugels. Ze wazzen bezaaid mit ogen: vanondern en vanboven, vanbinnen en vanboeten. Zai holden nait op mit roupen, snaachts nait en overdag ook nait: "Haaileg, haaileg, haaileg, Heer, God, aalbestuurder, dij was, dij is en dij komt!" 09Ieder bòt as dij daaiern lof, eer en daank brengen aan hom dij op troon zit en dij leeft veur aiweg en aaid, 10 valen dij vaaierntwinneg oldsten op knijen veur hom dij op troon zit en aanbeden ze hom dij leeft veur aiweg en aaid. Ze gooien heur kronen veur troon hèn en roupen t oet: 11 "Heer, God van ons, t komt joe tou stoatsie, eer en macht te kriegen, ie hebben t ja altmoal moakt: deurdat ie t wollen, was t ter, schoapen en aal."

Openboaren van Johannes 05


01Dou wer ik in rechterhaand van hom dij op troon zat n boukrol gewoar, aan baaide kanten beschreven en mit zeuven zegels verzegeld. 02Ik kreeg ook n staarke engel te zain. Dij raip mit n stem as n klòk: "Wèl is t weerd zegels lös te breken en boukrol open te doun?" 03Mor gainain kon t veurnkander kriegen boukrol open te moaken en dij in te kieken: in hemel gainent, in haile wereld gainent en onder wereld ook gainent. 04Ik mos ter slim om schraiven dat ter gainain te vinden was om boukrol open te moaken en in te kieken. 05Mor dou zee ain van oldsten tegen mie: "Jammer mor nait laanger. Laiw oet Juda zien stam, David zien worrel, dij het t kloar kregen de zeuven zegels te breken en t bouk open te doun."06Dou zag ik midden veur troon n laam stoan, de vaaier daaiern en de oldsten in n kring der omtou. t Was laam aan te zain dat e slacht was. Hai haar zeuven hoorns en zeuven ogen - dat binnen de zeuven gaisten van God dij der op oetstuurd binnen over haile wereld. 07t Laam kwam noar veuren en pakte boukrol aan oet rechterhaand van hom dij op troon zat. 08Dou e boukrol aanpakt haar, luiten de vaaier daaiern zok veur t laam deelvalen. Dat deden de vaaierntwinneg oldsten ook, elk mit n citer in haand en n golden schoal vol lekker roekende kruderijen. Dat binnen gebeden van haailegen. 09Zai zongen dit nije laid: 10 Ie hebben heur moakt tou n keunenkriek veur ons God en tou zien priesters en zai zellen keunenk wezen over t laand."

11 Weer kreeg k n vizioun. Nou heurde ik t geluud van hail wat engels om troon en daaiern en oldsten tou. t Wazzen der wel meer as honderddoezend! 12 Zai raipen oet volle bòrst: "t Laam dat slacht is, is t weerd te ontvangen: macht en riekdom, wieshaid en kracht, eer, glorie en lofzang." 13 En elk schepsel in hemel, op eerde en der onder, op zee, joa ales wat in dij kontrainen touholdt, heurde ik roupen: "Aan hom dij op troon zit en aan t laam, lof, eer, glorie en macht, veur aiweg en aaid!" 14 De vaaier daaiern zeden: "Amen!" En de oldsten vuilen veur hom deel en beedden hom aan.

Openboaren van Johannes 06


01Ik bleef kieken. Dou t laam eerste van de zeuven zegels lösmuik, heurde ik ain van de vaaier daaiern roupen mit n stem as n dunderslag: "Kom!" 02En echt woar, der kwam n wit peerd aan! Der zat ain op mit pielenboog bie hom. Hai kreeg n laauwerkraans op en ree vot, van aine overwinnen noar aander. 03Dou t laam twijde zegel lösmuik, heurde ik twijde daaier roupen: "Kom!" 04Der kwam n aander peerd veurndag, vuurrood was e. En doar zat ain op dij permizzie kreeg der n èn aan te moaken dat mensken in t laand in vree mitnkander leefden en der veur te zörgen dat ze nkander ofslachtten. Hai kreeg n groot sweerd. 05Dou hai daarde zegel lösmuik, heurde ik daarde daaier roupen: "Kom!" Ik keek, en doar kwam mie n swaart peerd aan. Dij der op zat, haar n weegschoal in haand. 06En dou was t net of ik n stem heurde dij tussen de vaaier daaier vandoan kwam: "n Spint waait veur ain denarie en drij spint gaarst veur ain denarie. Mor kom mie nait aan eulie en wien!" 07Dou hai vaaierde zegel lösmuik, heurde ik vaaierde daaier roupen: "Kom!" 08Ik keek, en joa hur, doar kwam n graauw peerd aan. Noam van dij der op zat, was Dood. t Dodenriek kwam achter hom aan. Hai kreeg t te zeggen over t vaaierde paart van t laand om mensken doar om te brengen mit sweerd, honger en pest en wilde daaiern. 09Dou t laam viefde zegel lösmuik, zag k onder t altoar zielen van heur dij ombrocht wazzen om t woord van God en om getugenis dij zai oflegd haren. 10 Ze raipen t oet: "Haailege en betraauwboare heerser, hou laank zel t nog duren veurdat ie rechtszitten holden en ons bloud vreken op bewoners van t laand?" 11 Dou kreeg elk van heur n wit klaid. Ze kregen te heuren dat ze nog n zetje wachten mozzen. Net zo laank dat aal aander bruiers der ook wazzen, dij in God zien dainst net zo as zai, t levent der bie loaten haren. 12 Ik bleef mor kieken. Dou t laam zèsde zegel lösmuik, kwam der n fikse eerdbeven. Zun wer net zo swaart as n hoaren zak en haile moan wer rood: net bloud. 13 Steerns aan lucht vuilen op eerde deel. t Leken wel viegen dij deur störm van boom òf bloazen worden. 14 t Blaauw van lucht wer aan zied schoven: net n boukrol dij oprold wordt. Ale baargen en aailanden vlogen van heur stee òf. 15 Keunenks van wereld, grode lu en legeraanvoerders, rieken en machthebbers, sloaven en vrije börgerlu, ze kropen altmoal bezied in holen en grotten van baargen. 16 Tou baargen en rotsen raipen ze: "Vaal boven op ons en stop ons bezied, dat hai dij op troon zit ons nait meer zugt en t laam ons nait straft! 17 Nou is dag ja aanbroken dat zai veurgoud vroak nemen! En wèl kin den standholden?"

Openboaren van Johannes 07


01Dou zag ik vaaier engels op vaaier houken van eerde stoan. Zai huilen de vaaier winden van eerde in bedwang. Der zol gain wind waaien over laand of zee, gain boom mog der aan blootsteld worden. 02Van woar zun opkomt, zag k dou n aander engel opstiegen mit t zegel van God dij leeft. Hai raip haile haard tegen de vaaier engels dij macht kregen haren om schoa aan laand en zee tou te brengen: 03"Breng gain schoa tou aan laand en ook nait aan zee en nait aan bomen, veur en aleer wie God zien knechten stempel veur op kop drokt hebben." 04Ik kreeg t getal te heuren van lu dij stempeld wazzen: honderdvaaiernvattegdoezend wazzen t, oet ale stammen van Israël. 05Twaalfdoezend oet stam Juda mit stempel op; twaalfdoezend oet stam Ruben; twaalfdoezend oet stam Gad; 06twaalfdoezend oet stam Aser; twaalfdoezend oet stam Naftali; twaalfdoezend oet stam Manasse; 07twaalfdoezend oet stam Simeon; twaalfdoezend oet stam Levi; twaalfdoezend oet stam Issachar; 08twaalfdoezend oet stam Zebulon; twaalfdoezend oet stam Jozef; en twaalfdoezend mit stempel op oet stam Benjamin. 09Dou kreeg k ze ook te zain: dat was mie toch n koppel! Der was gain tellen aan! Oet ale volken, stammen, noatsies en toalen kwammen ze heer. Ze stonden veur troon en veur t laam mit widde klaaier aan en paalmtoeken in haand. 10 Ze raipen oet volle bòrst: "Dat we t levent ter ofred hebben, daank we aan God, dij op troon zit, en aan t laam!" 11 Ale engels stonden in kring om troon tou, mit oldsten en de vaaier daaiern. Ze luiten zok laankoet veur troon deelvalen en beedden God aan: 12 "Amen! Lof, glorie en wieshaid, daank en eer en macht en staarkte aan ons God, veur aiweg en aaid. Amen!" 13 Doar ging ain van oldsten op in mit n vroag aan mie: "Dij mit dij widde klaaier aan, wèl binnen dat? Woar kommen ze heer?" 14 Ik antwoordde: "Heer, dat zol ie nait waiten!" Hai zee tegen mie: "Dat binnen lu dij slim in kniep zeten hebben. Heur klaaier hebben ze wit wosken in t bloud van t laam. 15 Om dij reden stoan ze veur God zien troon en dainen ze hom in zien tempel, dag en naacht. En hai dij op troon zit, zel as n tènt om heur tou wezen. 16 Van honger of dörst zellen ze gain last meer hebben, van zunnesteek of hetten net zo min. 17 t Laam midden veur troon zel heur ja waaiden en heur t pad wiezen noar wèllen mit wotter veur t levent. En God zel aal heur troanen tou ogen oet vegen."

Openboaren van Johannes 08


01Dou t laam t zeuvende zegel lösmuik, wer t stil in hemel. Wel n haalf uur. 02Dou zag ik hou de zeuven engels dij veur God stoan, zeuven trompetten aanlangd kregen. 03Der kwam nog n engel bie. Dij ging mit n golden wierookvat bie t altoar stoan. Hai kreeg n bult kruderijen dij lekker roken. Dij zol e bie gebeden doun op t golden altoar dij veur troon staait. 04Wolk van wierook dij engel tougelieks mit haailegen heur gebeden oetstreud haar, ging veur God zien ogen omhoog. 05Engel kreeg dou t wierookvat, dee t vol mit vuur van t altoar en smeet t op eerde deel. Dou begunde t te rommeln, t dunderde mit geweld, t weerlichtte ook nog en grond schudde. 06Ondertussen haren de zeuven engels mit de zeuven trompetten zok kloarmoakt om te bloazen. 07Eerste engel gaf zien signoal: doar kwam n rovvel hoagel en vuur, mit bloud der deur, op t laand deel. n Daarde paart van t laand en van bomen braandde op en t gruine gras haildaal. 08Twijde engel gaf zien signoal: t leek net of ter, glìn as vuur, n dikke baarg in zee smakt wer. n Daarde paart van zee veraanderde in bloud, 09n daarde paart van aal wat of ter in zee leeft kwam om haals, en n daarde paart van schepen verging. 10 Daarde engel gaf zien signoal: doar kwam n dikke steern oet hemel ommeneden. Hai braandde as n fakkel en kwam op n daarde paart van revieren en op wotterwèllen deel. 11 Alsem hait dij steern. n Daarde paart van t wotter wer bitter. n Bult mensken gingen der dood aan, zo bitter was t worden. 12 Vaaierde engel gaf zien signoal: dou wer n daarde paart van zun roakt, mit n daarde paart van moan en n daarde paart van steerns. Zo werden ze veur n daarde verduusterd en gavven dag en naacht veur n daarde gain licht meer. 13 Dou kreeg k n nij vizioun: k heurde n oarend dij hoog in lucht vloog, haard roupen: "O wai, o wai, o wai, mensken dij in t laand wonen! Wat staait heur nog te wachten van t bloazen van dij aander trompetten dij dij aander drij engels al aan mond hebben?"

Openboaren van Johannes 09


01Viefde engel gaf zien signoal: dou zag k n steern, dij oet hemel deelvalen was. Dij kreeg sleudel van put van ofgrond. 02Hai muik dij open en n rook dat ter tou put oetkwam! Net of t n grode ovent was. Zun en lucht werden der duuster van. 03Oet rook streken grashippers op eerde deel. Zai kregen net zoveul macht as schorpiounen dij je op t laand hebben. 04Heur wer aanzegd: "t Gras op t laand mag ie nait aankommen, gruine gewazzen en bomerij net zo min. Allenneg mensken dij God zien zegel nait veur op kop hebben." 05Ze moggen heur nait doodmoaken, mor wel tamtaaiern, en dat vief moand laank. Net of je deur n schorpioun stoken werden, zo zeer dee dat! 06In dij tied zellen mensken dood zuiken. Mor vinden doun ze hom nait. Ze zellen zeggen: "k Wol dat k mor dood was!" Mor dood gaait veur heur op loop. 07Woar dij grashippers op leken? Nou, t wazzen net peerden dij kloarstoan om stried aan te goan. Op kop haren ze zukswat as n golden kraans. Heur gezichten wazzen net menskegezichten. 08Ze haren hoar as dat van vraauwlu, en heur tanden wazzen net laiwetanden. 09Ze leken wel paanzerd mit iesder. En heur vleugels muiken n lewaai as n reziment peerdenwoagens dat ter op ofgaait om te vechten. 10 Ze hebben net zokke steerten as schorpiounen, ook mit angels der aan! In dij steerten zit den ook heur macht mensken te tamtaaiern, vief moand laank. 11 As kommedant hebben ze boven zok engel van ofgrond. Abaddon hait dij in t Hebreeuws, en in t Grieks Apollyon. 12 Eerste moal 'o wai' is verbie, mor denk ter om: t gaait nog twijmoal aan! 13 Zèsde engel gaf zien signoal: dou heurde ik n stem oet ale vaaier houken van t golden altoar vandoan dij veur God staait. 14 Hai haar t tegen zèsde engel mit zien trompet: "Loat dij vaaier engels lös dij bie grode revier Eufraat vastbonden zitten." 15 Dou werden dij vaaier engels lösloaten. Ze stonden al kloar om in dat joar in dij moand op dij dag en op dat uur n daarde van mensken om haals te brengen. 16 t Peervolk was wel twinnegdoezend moal tiendoezend man staark. Ik heurde heur getal nuimen. 17 Dou kreeg k in mien vizioun dij peerden ook te zain, mit heur ruters. Ze haren rooie, blaauwe en gele harnazzen aan. Peerkoppen leken wel op dij van laiwen. Vuur, rook en swevel kwam heur tou bek oet. 18 Deur dizze drij ploagen wer n daarde paart van mensken ombrocht: deur dat vuur en dij rook en dij swevel, dij heur tou bek oetkwammen. 19 Kracht van dij peerden zit hom ja in bek. Ofschoon - ook in steert. Dat binnen ja net slangen, mit kop en aal. Doar kinnen ze joe ook lèlk mit te pakken kriegen! 20 Mor aander lu, dij nait deur ploagen omkwammen, bekeerden zok nait van praktieken dij ze der op noa huilen. Ze bleven kwoaie gaisten aanbeden en ofgodsbeelden van gold, zulver, koper, stain en holt, al kinnen dij ook nait zain, heuren of lopen. 21 Net zo min wollen ze heur moordpertijen en teuverkunsten, heur klongeln en heur stelen opgeven.

Openboaren van Johannes 10


01Dou zag k n aander staarke engel tou hemel oet deelkommen. Hai haar n wolk om en n regenboog boven kop. Zien gezicht leek op zun en zien bainen op zoelen van vuur. 02Hai haar n luk boukrolje open in haand. Rechtervout zette hai op zee en linker op t laand. 03Hai luit zien stem doavern, t was net of brolde der n laiw. Dou e dat doan haar, luiten zeuven dundersloagen heuren, wat of zai te zeggen haren. 04Dou dij oetproat wazzen, wol k t opschrieven. Mor doar heurde k n stem oet hemel zeggen: "Zet n zegel op wat dij zeuven dundersloagen zegd hebben. Hol dat achter, schrief t nait op!" 05Engel dij k op zee en laand stoan zain haar, stook dou zien rechterhaand noar hemel omhoog. 06Hai swoor n aid bie hom, dij leeft veur aiweg en aaid, dij hemel, laand en zee moakt het, mit aal wat ter in leeft. Hai raip: "Van nou òf aan gain oetstel meer! 07Nee, as zeuvende engel aan beurt is om op trompet te bloazen, den is t èn ook kommen aan wat God in t gehaaim besloten haar, dat goie nijs dat e zien knechten, de profeten, al deurgeven het." 08Dou begunde stem, dij ik oet hemel vandoan heurd haar, vannijs tegen mie te proaten: "Kom!" zee e, "pak t open boukje dat engel dij op laand en zee staait, in haand het." 09Ik ging noar engel tou en vruig hom om t boukje. "Dè, pak aan!" zee e tegen mie. "Eet hom op. t Zel die bitter op moag liggen, mor zuit as hunneg op tong." 10 Ik pakte t boukje tou engel zien haand oet en at hom op. In mond was t net zo zuit as hunneg, mor dou k hom deursloken haar, lag mie t bitter op moag. 11 Dou wer der mie zegd: "Ie mouten vannijs profetaaiern over n sjène volken, razzen, toalen en keunenks."

Openboaren van Johannes 11


01Dou kreeg k n raait as doemstòk, mit bosschop: "Leg moaten vaast van God zien tempel en van t altoar, en neem op houveul mensken doar aanbeden doun. 02Mor loat t veurhòf mor schaiten, doar huifst moaten nait van vaast te leggen. Dij is ja toch aan haaidens overloaten. Dij zellen haailege stad verpoazen, twijenvatteg moand laank. 03Ik zel twij getugen van mie, mit zakken aan, profetaaiern loaten - twaalfhonderdsesteg doag laank." 04Zai binnen de twij olievebomen en de twij kandeloars dij veur de Heer van wereld stoan. 05As ain heur wat doun wil, komt ter vuur tou heur mond oet en dat verteert heur vijanden. Zo mout, wèl of heur wat doun wil, der aan goan. 06Zai hebben macht hemel òf te sloeten zodat ter gain drup regen vaalt in tied dat ze profetaaiern. Zai hebben ook macht over elke wotterplomp om dij in bloud te veraandern en t laand n slag tou te brengen deur wat veur ramp ook mor, zo voak as ze mor willen. 07Mor as ze kloar binnen mit heur getugenis, zel t baist dat oet ofgrond noar boven komt, mit heur begunnen te vechten. Hai zel t van heur winnen en heur om haals brengen. 08Zo liggen ze doar dood op t plaain van grode stad, dij as je op gaist ofgoan dij doar heerst, wel Sodom en Egypte haiten mag. Doar is ook heur Heer aan t kruus sloagen. 09Mensken oet ale volken en razzen, toalen en noatsies, zain heur lieken doar liggen - drijenhaalve dag. Ze willen nait lieden dat ze fersounlek begroaven worden. 10 Bevolken van t laand zel zok over heur verkneukeln. Ze goan feestvieren en geven nkander pakjes. Van dizze baaide profeten haren ze ja n bult te lieden had. 11 Mor drijenhaalve dag loater kwam levensgaist bie God vandoan, weer in heur. Zai kwammen in t èn en elk dij t zag, kreeg t ter gloepens benaauwd van. 12 Dou kregen ze oet hemel haile dudelk n stem te heuren, dij tegen heur zee: "Klim omhoog, hierhèn!" En doar gingen ze noar boven, in wolk. Heur vijanden zagen t mit open mond aan! 13 Op t aigenste moment begunde grond aldernoarst te schudden. n Tiende dail van stad störtte in nkander en zeuvendoezend mensken kwammen bie dij eerdbeven om haals. Dij t overleefd haren, kregen t ter haildaal benaauwd van en brochten eer aan God in hemel. 14 Twijde 'o wai' is nou wel overgoan, mor denk ter om: daarde komt ter vot achteraan! 15 Zeuvende engel gaf zien signoal: dou begunden ze in hemel haard te roupen: "Nou is t keunenkschop over wereld aan ons Heer kommen en aan zien messias. Hai zel keunenk wezen veur aiweg en aaid!" 16 De vaaierntwinneg oldsten, dij tegen God over op heur troon zitten, luiten zok veurover op grond valen en deden God aanbeden en zeden: 17 "Heer, God, aalbestuurder, dij is en dij was, joe daanken wie dat ie macht grepen hebben, dij grode macht dij joe toukwam, en nou keunenk worden binnen. 18 Volken maggen den wel roazens worden wezen, mor nou bin ie roazens worden. Nou binnen doden aan beurt om oordaild te worden, nou wordt t tied dat joen knechten, de profeten, heur loon kriegen en haailegen en wèl of joen noam in eren holden, of ze nou luddek binnen of groot; en dat wèl t laand om haals brengen, zulm om haals brocht worden!" 19 God zien tempel dij in hemel staait, ging dou open en aark van t verbond kon je in tempel zain. t Begunde te weerlichten, te rommeln en te dundern, grond ging schudden en der kwam n eerliekse hoagelbui.

Openboaren van Johannes 12


01Der verscheen n groot taiken aan lucht: n vraauw. As klaid haar ze zun aan, moan haar ze onder vouten en op kop n kroon mit twaalf steerns. 02Ze was in verwachten en raip t oet van pien dou vloagen begunden en t kind kommen wol. 03Dou was ter nog n aander taiken aan lucht te zain: n dikke, vuurrode droak mit zeuven koppen en tien hoorns. Op elke kop haar e n diadeem. 04Mit steert veegde hai n daarde paart van steerns aan lucht vot en smeet ze op grond. Droak ston veur vraauw dij bevalen zol, om zo gaauw as t kind ter was, t op te sloeken. 05Zai kreeg n kind, n jonkje, dij ale volken waaiden zel mit n iesdern staf. Mor t kind wer rompslomps noar God en zien troon brocht. 06Vraauw ging der vandeur, woestijn in. Doar haar God veur n stee zörgd. Den kon ze doar twaalfhonderdsesteg doagen onderholden worden. 07Dou brook ter oorlog oet in hemel. Michaël mit zien engels ging aan t vechten tegen droak. Droak verdedegde zok wel mit zien engels, 08mor hai kon t nait holden: ze ruiken heur stee in hemel kwiet. 09Dikke droak wer tegen de vlakte smeten, dij ol slaang, doar ze ook wel duvel of Soatan tegen zeggen, en dij haile wereld op n dwoalspoor brengt. Hai wer op grond smeten en zien engels der achteraan. 10 En ik heurde n stem in hemel haard roupen: "Nou het ons God t red, is e boas, is e keunenk. Nou het zien messias t veur t zeggen kregen. Nou is aankloager van ons bruiers der ja oetgooid, dij heur dag en naacht bie God min muik. 11 Zai hebben t van hom wonnen om t bloud van t laam, en om wat ze getuugd hebben, doar ze heur levent veur over had hebben. 12 Wees doarom blied, ie hemels en dij der in touholden. Mor o wai joe, laand en zee! Hoagels is duvel ja noar joe deelkommen, hai wait ja dat e nait veul tied meer het." 13 Dou droak besefte dat e op grond smeten was, zette hai vraauw achternoa dij t jonkje te wereld brocht haar. 14 Mor vraauw kreeg baaide vleugels van grode oarend om noar woestijn te vlaigen, noar heur aigen stee. Doar krigt zai te eten, zunder dat slaang der wat aan doun kin: ain tied laank, n poar tieden en n haalve tied. 15 Dou spijde slaang wotter tou bek oet, vraauw achternoa. Zo'n stroom, net n revier! Doar zol ze deur votspould worden. 16 Mor eerde kwam vraauw helpen. Dij dee bek open en slook stroom op dij droak oetspijd haar. 17 Droak wer haildaal roazens op dij vraauw. Hai ging vot om tegen heur noazoaten oorlog te voeren, tegen lu dij zok aan God zien geboden en Jezus zien getugenis holden. 18 Hai ging op t strand van zee stoan.

Openboaren van Johannes 13


01k Zag dou n baist tou zee oet omhoog kommen. Hai haar tien hoorns en zeuven koppen. Op zien hoorns zatten tien diademen en op zien koppen stonden godslasterlieke noamen. 02t Baist dat ik zag, leek op n panter, mit poten as van n beer en n bek as van n laiw. Droak druig hom zien kracht, zien troon en zien grode macht over. 03Aan ain van zien koppen was te zain dat e doar zo bot stoken was: t haar hom de dood doun kind. Mor zien daibe wond was weer beter worden. Haile wereld laip vol bewondern achter hom aan. 04Ze beedden droak aan, omreden hai haar t baist zien macht overdroagen. Zai aanbeedden t baist zulm ook mit de woorden: "Wèl is tegen t baist opwozzen? Wèl duurt t tegen hom opnemen?" 05Hai was ter tou in stoat steld n grode bek op te zetten en godslasterlieke toal oet te sloagen. Hai mog twijenvatteg moand laank zien gaang goan. 06Hai dee zien bek open om der vluiken oet te gooien aan God zien adres; om dij zien noam te vervluiken en dij zien tènt, dat is te zeggen: dijent dij in hemel bivakkeren. 07Der was hom ook gelegenhaid geven om tegen haailegen oorlog te voeren en t van heur te winnen. Boetendes haar e t veur t zeggen kregen over elke stam, elk volk, elke toal en elk ras. 08Haile bevolken van t laand zel hom den ook aanbeden veurzover heur noam nait veurkomt in t levensbouk van t laam dat slacht is en dat bieholden wordt van begun van wereld òf.

09Wèl oren het, mout lustern! 10 Is ain veur kriegsgevangenschop bestemd, den komt e doar te laande. Is ain der veur bestemd te sneuveln, den is dat zien veurlaand. Nou komt t ter veur haailegen op aan dat ze volholden en traauw blieven.

11 Dou zag k n aander baist tou eerde oet omhoog kommen. Hai haar twij hoorns, net as n laam, mor hai pruit as n droak. 12 Hai bruukt ale macht en kracht van t eerste baist - veur zien ogen nog wel. Hai zörgt ter veur dat t laand en dij der op wonen t eerste baist, dat van doodswond beter worden was, aanbeden doun. 13 Hai dut grode taikens. Alderdeegs let e veur ogen van mensken vuur tou hemel oetvalen.

14 Deur dizze taikens dij e onder t touzicht van t baist doun mag, krigt e mensken op t laand mit, as e zegt: "Ie mouten veur t baist n standbeeld oprichten! Dij het ja t levent ter ofred, schoon dat e deur t sweerd trovven is." 15 t Wer hom alderdeegs toustoan baist zien beeld levensoam in te bloazen, zodat e proaten kon. En hai luit elk dij t beeld nait aanbeden wol om haals brengen. 16 Hai let bie elkenain, groot of luddek, riek of aarm, vrij börger of sloaf, n maark op rechterhaand of veur op kop aanbrengen. 17 Gainain kon nog wat kopen of verkopen as e dat taiken, t baist zien noam of t getal van zien noam, nait dragt.

18 Nou mout ie loos wezen! Ain dij inzicht het, mout t baist zien getal mor ais bereken. t Gaait ja om n mensk zien getal. Dij zien getal is zèshonderdzèsensesteg.

Openboaren van Johannes 14


01Dou zag k weer wat. Doar ston t laam mie toch op baarg Sion! Hai haar dij honderdvaaiernvattegdoezend bie zok dij zien noam en dij van zien voader veur op kop stoan haren. 02Nou haar k oet hemel vandoan al n geluud heurd, zo staark as t broezen van n haile bult wotter en as t boldern van n dikke dunderbui. Mor t geluud dat ik heurd haar, was bliekboar ofkomsteg van citerspeulers dij op heur citers aan t speulen wazzen. 03En den inains zingen (dij honderdvaaiernvattegdoezend) veur troon en veur de vaaier daaiern en veur oldsten, n nij laid. Gainain kon dat laid leren as allenneg dij honderdvaaiernvattegdoezend dij oet t laand opkocht wazzen. 04Dat binnen dijent dij zok nait mit vraauwlu ofgeven hebben. Op dat stok binnen ze ja zuver. Dat binnen dijent dij t laam achternoagoan, woar of e ook hèn gaait. Dizzent binnen as eerstelingen oet t mensdom opkocht veur God en t laam. 05Gain leugen is heur over lippen kommen, ze binnen geef as kriet. 06Dou zag k n aander engel hoog in lucht vlaigen. Hai haar n aiweg evengelie te verkundegen aan ale inwoners van t laand, veur elk ras, elke stam, elke toal, elk volk. 07Hai raip hail haard: "Heb ontzag veur God en breng hom eer! Tied van rechtspreken is ter ja heer. Op knijen veur hom dij hemel en eerde, zee en wotterwèllen moakt het!" 08n Aander engel, n twijde, laip achter hom aan te roupen: "Valen, joa valen is Babylon, dij grode stad, dij ale volken koppege wien van heur ontucht intapte." 09Achter baaide engels aan kwam nog n daarde. Dij raip hail haard: "Wèl t baist en zien beeld aanbeden dut en zok zien maark veur op kop of op haand zetten let, 10 dij zel krekt zo koppege wien van hoagels kwoade God te drinken kriegen, staark en onverdund oetgoten in beker van zien kwoadens. Hai zel tamtaaierd worden mit vuur en swevel veur t oog van haailege engels en van t laam. 11 Rook van heur gemarrel kringelt omhoog, veur aiweg en aaid. Gain schòft hebben ze bie dag of naacht, wèl of t baist en zien beeld aanbeden doun en zok zien noamstempel opdrokken loaten." 12 Nou komt t ter op aan dat haailegen volholden, dij zok holden aan God zien geboden en Jezus traauw blieven. 13 k Heurde n stem oet hemel zeggen: "Schrief op: wèl van nou òf aan in de Heer staarven, dij doden binnen gelokkeg. Joa wis, zegt de Gaist, den kinnen ze oetpoesten van heur knooien. Wat ze beschript hebben, kriegen ze ja mit." 14 Dou kwam der in mien vizioun n widde wolk aan. Der zat ain op dij op n mensk leek, mit n golden kroon op kop en n schaarpe sikkel in haand. 15 Der kwam n aander engel tou tempel oet. Hai raip haard tegen hom dij op wolk zat: "Sloag joen sikkel der in en goa aan t zichten! Tied veur t zichten is ter heer. t Laand zien vrucht is ja meer as riep worden!" 16 Dou smeet dij op wolk zat, zien sikkel op t laand en t laand wer zicht. 17 Der kwam nog n engel tou tempel oet, dij in hemel is. Hai haar ook al n schaarpe sikkel bie zok. 18 Nog weer n aander engel kwam bie t altoar vandoan. Dij ging over t vuur. Hai raip noar hom doar mit schaarpe sikkel: "Sloag dien schaarpe sikkel der mor in en win trözzen van t laand zien droevetoen. Droeven binnen ja riep!" 19 Dou sluig engel zien sikkel over t laand, snee droevetrözzen van wienstòkken òf en smeet ze in grode wienpaars van hoagels kwoade God. 20 Boeten stad werden droeven treden. Der stroomde zo'n bloud oet, dat t aan toom van peerden tou kwam. Wel zestienhonderd stoadies wied.

Openboaren van Johannes 15


01Dou zag k nog n aander taiken aan hemel: groot en wonderboarliek. Zeuven engels mit zeuven ploagen: de lesten, omreden Gods kwoadens is doarmit aan zien èn kommen. 02Ik zag dou wat dat leek op n gloazen zee, mit vuur der deurhèn. En aan dij gloazen zee zag ik dijent stoan, dij t wonnen haren van t baist en zien beeld en zien noamgetal. Ze haren citers van God bie zok. 03Zai zingen t laid van Mozes, God zien knecht, en t laid van t laam. t Het dizze tekst: "Wat ie doun is geweldeg, doar stoa je van te kieken,
Heer, God, aalbestuurder.
Betraauwboar is joen optreden, o, keunenk van volken.

04Wèl, Heer, zol veur joen noam gain ontzag hebben en doar nait hoog van opgeven?
Ie binnen toch haaileg, ie allain.
Ale volken zellen kommen en joe aanbeden,
veur joe op knijen goan.
Joen vonnizzen binnen nou aan t licht kommen!"
05Doarnoa kreeg k te zain hou of t alderhaailegste van tènt van getugenis in hemel opendoan wer. 06Dou kwammen dij zeuven engels mit dij zeuven ploagen tou t alderhaailegste oet. Zai haren helderwidde, linnen klaaier aan en n golden baand om bòrst. 07Ain van dij vaaier daaiern gaf aan dizze zeuven engels zeuven golden schoalen, vol mit kwoadens van God, hai, dij leeft veur aiweg en aaid! 08Tempel kwam vol rook te stoan deur God zien glaans en glorie en deur zien macht. Gainain kon in tempel goan, veur en aleer t mit de zeuven ploagen van engels doan was.

Openboaren van Johannes 16


01Dou heurde ik oet tempel n stem haard roupen aan de zeuven engels: "Tou! Gait de zeuven schoalen mit God zien kwoadens leeg over t laand." 02Eerste ging hèn en goot zien schoal leeg over t laand. Mensken dij t baist zien maark haren en zien beeld aanbeden deden, kwammen dou onder gemaine en slimme swèllen te zitten. 03Twijde goot zien schoal in zee leeg. Dij veraanderde in bloud, of was ter ain vermoord. Aal wat of in zee leefde, kwam om haals. 04Daarde goot zien schoal leeg in revieren en wotterwèllen. Ook dij veraanderden in bloud, altmoal. 05Dou heurde ik engel dij over t wotter ging, zeggen: "Rechtveerdeg bin ie, dij der is en dij der was, ie de haailege, dat ie dit vonnes oetsproken hebben. 06Bloud haren zai vergoten van haailegen en profeten, bloud heb ie heur doarom ook te drinken geven. Heur verdainde loon!" 07En ik heurde bie t altoar vandoan zeggen: "Joa wis, Heer, God, aalbestuurder, eerlek en rechtveerdeg binnen joen oordailen." 08Vaaierde goot zien schoal op zun leeg. Dij mog mensken mit vuur aanpakken. 09Mensken vergingen gewoon van hetten. Ze vervlökten God. Dij haar ja t over ploagen te zeggen. Mor n nij levent begunnen, dat deden ze nait. Net zo min gavven ze hom de eer. 10 Viefde goot zien schoal leeg over t baist zien troon. t Wer duuster in zien keunenkriek en lu beten zok tong stokkend van pien. 11 Ze vervlökten God in hemel om heur pien en swèllen, mor heur minne praktieken opgeven - nee hur! 12 Zèsde goot zien schoal in grode revier Eufraat leeg. Zien wotter dreugde op. Veur keunenks oet t oosten kwam t pad zo vrij. 13 Dou zag k oet bek van droak, van t baist en leugenprofeet, drij onnure gaisten veurndag kommen, krekt kikkers. 14 t Binnen ja demonische gaisten, dij staarke stokjes zain loaten. Ze goan noar keunenks van haile bewoonde wereld tou, om heur bie nkander te brengen veur stried op grode dag van God, de aalbestuurder. 15 "Paas op! Ik kom as n daif. Wat n gelok veur dij den woakzoam is en om zien klaaier denkt. Den huift e der nait noakend bie te lopen en zain ze hom nait in blode spits." 16 Ze brochten heur bie nkander op n stee, dij ze in t Hebreeuws Harmagedon nuimen. 17 Zeuvende engel goot zien schoal in lucht leeg. Tou tempel oet, bie troon vandoan, raip n stem hail haard: "t Is doan!" 18 t Begunde te weerlichten, te rommeln en te dundern. Der kwam n dikke eerdbeven, zo as ter nog nooit ain west haar zo laank as ter mensken op eerde wonen. Zo'n slimme was t! 19 Grode stad ging in drijent, en steden van volken vuilen in nkander. God wer der aan herinnerd dat hai Babylon, dij grode stad, beker mit wien van zien kwoadens geven zol. 20 Ale aailanden gingen op loop en baargen wazzen der nait meer te bekennen. 21 Dikke hoagelstainen, ponden swoar, vuilen tou lucht oet op mensken deel. Dij ploag was slim swoar, nait om oet te holden. Mensken vervlökten God ter om.

Openboaren van Johannes 17


01Dou kwam ain van de zeuven engels mit dij zeuven schoalen der aan. Hai zee tegen mie: "Hier op aan! Ik zel die ais zain loaten hou of dij dikke hoer, aan kaant bie aal dat wotter, veroordaild wordt. 02Mit heur hebben keunenks van dizze wereld zok ofgeven en bewoners van wereld hebben zok doen dronken aan heur hoerewien." 03In de gaist brochde hai mie noar woestijn tou. Doar zag k n vraauw. Ze zat bie n scharloakenrood baist op rug. Dij zat vol mit godslasterlieke noamen. Zeuven koppen haar e en tien hoorns. 04Vraauw zulm was kled in sangen en donkerrood en zat onder gold, jewailen en peerls. Ze haar n golden beker in haand. Dij zat aan kop tou vol mit iezelke onnureghaid van heur overspeuleg gedrag. 05Bie heur veur op kop was n noam schreven, hail gehaaimzinneg. Der ston: "t Grode Babylon, moeke van hoeren en van ale graauwelderij op wereld." 06Vraauw was doen, dat zag k wel. Doen van t bloud van haailegen en van t bloud van Jezus zien bloudgetugen. Ik ston der versteld van dou k heur zag. 07Engel zee dou tegen mie: "Woarom stoan ie der zo versteld van? Ik zel joe t gehaaim oetstokken van dij vraauw en van dat baist doar ze bie op rug zit, mit zien zeuven koppen en tien hoorns. 08t Baist dat ie zain hebben, was ter, en is ter nait meer. Op n goie keer zel e tou ofgrond oet omhoog kommen en zien aigen ondergang weer in muit goan. Ale lu dij op wereld wonen en dij sunt dat wereld moakt is, nait optaikend stoan in t levensbouk, zellen versteld stoan as ze t baist weer veurndag kommen zain. Hai was ter ja, is ter weer nait en hai komt ter weer aan. 09Nou mout ie loos wezen! Dij zeuven koppen binnen de zeuven heuvels, doar vraauw op zit. 10 Mor t binnen ook zeuven keunenks. Vief van heur binnen valen. Ain is ter nog, en leste mout nog kommen. As dij komt, is t mor veur eefkes. 11 t Baist dat ter was en der nait is, is zulm de aachtste en toch ain van de zeuven. Hai gaait zien ondergang in muit. 12 Dij tien hoorns dij ie zain hebben, binnen tien keunenks. Ze regaaiern nog nait, mor ze kriegen ain uur laank macht van n keunenk, tougelieks mit t baist. 13 Ze binnen t mitnkander ains en geven heur macht en gezag aan t baist over. 14 Tegen t laam zellen ze oorlog voeren, mor dij zel heur de boas worden. Hai is ja Heer over ale heren en keunenk over ale keunenks. Zai dij bie hom heuren, binnen roupen, oetkeurd en betraauwboar." 15 Hai zee ook nog tegen mie: "Dij wotterstromen dij ie zain hebben en doar hoer bie zat, dat binnen volken, riegen mensken, razzen en toalen. 16 Dij tien hoorns dij ie zain hebben en dat baist, zellen dat hoerewief hoaten. Ze zellen ales wat of ze het van heur ofpakken en heur noakend oetklaiden. Heur vlaais zellen ze opeten en heur in t vuur opbranden. 17 God het heur ja ingeven hou dat ze zien plannen oetvoeren zollen: t ains te wezen en heur macht as keunenk aan t baist over te droagen. Net zo laank tot God zien woorden noakommen binnen. 18 Vraauw dij ie zain hebben, is grode stad dij t over keunenks van dizze wereld te zeggen het."

Openboaren van Johannes 18


01Hiernoa zag k n aander engel oet hemel omdeel kommen. Hai haar grode macht. Eerde wer hèl licht deur zien glaans. 02Oet ale macht raip e: "Valen, echt woar valen, is dat grode Babylon! t Is n woonstee worden veur demonen en n stee doar alderhand onnure gaisten en onnure en ofgriezelke vogels en aander gedaaierte opsloten worden. 03Ale volken hebben ja dronken van wien, doar je hetseg van worden. Keunenks van dizze wereld hebben zok mit heur ofgeven. Kooplu van dizze wereld binnen riek van heur worden. Deur heur weelde kreeg ze dij in heur macht." 04Dou heurde ik n aander stem oet hemel zeggen: "Trek oet heur vandoan, mien volk, ie mozzen ais dail kriegen aan heur zunden en paart hebben aan heur ploagen. 05Heur zunden hebben zok ja aan hemel tou opbultjed en heur misdoaden kwammen God weer in t zin. 06Zet heur betoald wat of ze joe aandoan het. Dou heur dubbeld en dwaars weerom wat of zai joe flikt het. Moak in heur beker n draank kloar, dubbeld zo staark as zai doar veur aandern in kloarmoakt het. 07Bezörg heur krekt zoveul pien en treur as zai zokzulm stoatsie en overdoad gunde. Zai zegt ja bie zokzulm: Hier troon ik as n keunegin! Wedevraauw bin k nait. Mit treur krieg k vervaast nait te doun! 08Doarom zellen op ain en dezulfde dag ale ploagen op heur deelkommen: dood, treur en honger. Zai zel in brand omkommen. God, de Heer, dij heur veroordaild het, het doar ja de macht tou." 09Den zellen keunenks van dizze wereld dij zok mit heur ofgeven hebben, en paart en dail haren aan heur weelde, over heur jammern en misboar moaken as ze aan rook zain dat ze in brand staait. 10 Op grode ofstand blieven ze stoan, zo schrikken ze van wat zai oetstoan mout. "Hai, hai!" roupen ze, "doe grode stad toch! Babylon, doe staarke stad! Dastoe nou toch op ainmoal ofstraft wordst!" 11 Ook groothandeloars van wereld jammern en treuren om heur. Der is ja gainain meer dij heur de vracht ofkocht: 12 heur vracht gold en zulver, edelstainen en peerls, heur fienweefd linnen en sangen stovven, goud van zied en scharloaken, alderhande holtsoorten en ivoren dingeraiskes, riw van t duurste holt, van koper, iesder en maarmer. 13 Wieder nog kenail, kruderij en roekerij, mirre en wierook, wien en eulie, bloum van meel en waait, koien en schoapen, peerden en woagens, sloaven en waarkvolk. 14 Ze zeggen: "Riepe vruchten doar joen hartje noar longert, binnen joe ontkommen. Aal dien pracht en proal bistoe kwiet worden. t Zel naargens meer te bekennen wezen." 15 Dij doar groothandel in dreven en riek aan heur worden binnen, zellen op grode ofstand stoan blieven. Zo zellen ze schrikken van wat of ze oetstoan mout. Ze zellen jammern en jeuzeln: 16 "Hai, hai!" zellen ze roupen, "doe grode stad toch! Doe dij kled wast in fien linnen, sangen en scharloaken en zok mooi muik mit gold, edelstainen en peerls! 17 Dat nou toch op ainmoal aal dij riekdom verswonnen is!" Ook elke schipper en zeeman, metrozen en altmoal dij heur kostje op zee verdainen, bleven op grode ofstand stoan 18 en schraifden t oet dou ze aan rook zagen dat stad in brand ston. 18 "Welke stad," zeden ze, "kin t holden tegen dizze grode?" 19 Ze streuden zok stof op kop. Aal jammernd en jeuzelnd schraifden ze t oet. "Hai, hai!" zeden ze, "dij grode stad toch! Ale reders hebben goud aan heur verdaind, zo riek was ze! Dat ze nou toch op ainmoal verrinnewaaierd worden is!" 20 Vier nou mor feest om heur, ie hemel, en ie, haailegen, apostels en profeten! God het heur ja straft om wat ze joe aandoan het. 21 n Staarke engel pakte n dikke vlint, zo groot as n meulenstain, en smeet hom in zee. "Dè!" zee e, "krekt zo zel Babylon, dij grode stad, mit n boog votsmeten worden. Ze zellen heur nooit meer weeromvinden kinnen.
22 Meziek van citers en zangers, floitspeulers en trompetten, zel men bie die nait meer te heuren kriegen.
Vaklu, netgliek in wat veur affeer,
zellen der bie die nait meer te vinden wezen.
t Knaarzen van meulen
zel bie die nait meer heurd worden.

23 Licht van laamp zel bie die nait meer schienen.
Stem van brudeman en bruud
zel je bie die nait meer heuren.
Wèl groothandel mit die dreven,
dat wazzen ja machthebbers van wereld.
Ale volken werden deur dien teuverkunsten op biesterboan brocht.
24 En in heur was t bloud te vinden van profeten en haailegen en van aal dijent, dij in wereld om haals brocht binnen."

Openboaren van Johannes 19


01Wat ik doarnoa heurde: t leek wel op n zee van mensken in hemel, dij haail haard raip: "Halleluja! God het ons red, hai het zien glorie en macht zain loaten. 02As hai vonnest, dut e dat ja eerlek en rechtveerdeg. Zo het hai t vonnes voltrokken aan dat dikke hoerewief dij mit heur ontucht wereld verdurven het, en heur t betoald zet dat ze zien knechten vermoord haar." 03Nog n moal raipen ze: "Halleluja! Pries de Heer! Heur rook gaait omhoog, veur aiweg en aaid!" 04De vaaierntwinneg oldsten en de vaaier daaiern vuilen op knijen deel veur God, dij op troon zit. "Joa, wis!" zeden ze, "Halleluja!" 05Der kwam n stem bie troon vandoan: "Pries ons God, aal zien knechten mitnkander, elk dij ontzag veur hom het, lutjekes en groten!" 06Dou heurde ik n geluud as van n zee van mensken, krekt t broezen van n wottervaal en t dreunen van dundersloagen. Ze raipen: "Halleluja! God, ons Heer, dij t aal regaaiert, het zien keunenkschop aanveerd. 07Loat we blied wezen en feestvieren en hom eer geven, nou t laam zien bruloft aanbroken is en zien vraauw zok ter al veur kloarmoakt het. 08n Hoagelwit, linnen klaid mog ze aantrekken, want dat linnen stelt goie doaden van haailegen veur." 09En engel zee tegen mie: "Schrief op! Gelokkeg binnen lu dij nuigd binnen op t bruloftsmoal van t laam." Hai zee mie der nog bie: "Echt woar! Dat het God zegd!" 10 Dou luit ik mie veur zien vouten deelvalen en wol hom aanbeden. Mor hai zee: "Nait doun! Ik bin krekt zo'n knechtje as ie en joen bruiers, dij t getugenis van Jezus hebben. God mout ie aanbeden. In t getugenis van Jezus, sprekt ja de Gaist dij ook profeten dreef." 11 Ik zag hemel openstoan. Doar kwam mie n wit peerd aan! Dij der op zit, hait: "Betraauwboar en eerlek." In zien oordail en zien stried gaait e recht deur zee. 12 Zien ogen gluien as vuur en op kop het e verschaaident diademen. Der staait n noam opschreven, dij hai allenneg wait en aans gainent. 13 Zien mantel zit onder t bloud. "t Woord van God," zo hait e. 14 Hemelse legers kwammen achter hom aan - op widde peerden en mit hoagelwidde linnen klaaier aan. 15 Oet zien mond stekt n schaarp sweerd om volken der mit te trevven. Hai zel heur waaiden mit n iesdern staf. Allenneg treedt hai wienpaars, doar God, de aalbestuurder, in zien grammiedeghaid straf oetdailt. 16 Op zien mantel en zien bovenbain staait n noam schreven: "Keunenk over ale keunenks en Heer over ale heren." 17 Dou zag k n engel op zun stoan. Haard raip e tegen vogels, dij doar hoog in lucht rondvlaigen: "Kom ais hier! Schikt altmoal aan bie God zien grode feestmoal. 18 Den kin ie t vlaais eten van keunenks, legeraanvoerders en oorlogshelden, t vlaais van peerden en ruters, t vlaais van elkenain, van vrije börgers en sloaven, groot en luddek." 19 Dou zag k t baist en keunenks van haile wereld mit heur legers. Zai wazzen bie nkander kommen om oorlog te voeren tegen man op peerd en zien leger. 20 Mor t baist wer grepen en dwoalprofeet ter bie, dij taikens veur hom doan haar. Doar haar e lu ja mit in toeze brocht dij t baist zien taiken aannomen haren en zien beeld aanbeden deden. Leventeg werden ze aalbaaident in vuurzee mit glìnne swevel smeten. 21 Dij aandern werden ombrocht deur t sweerd oet mond van ruter op peerd. Ale vogels vraten zok zat aan heur vlaais.

Openboaren van Johannes 20


01Dou zag k n engel oet hemel omdeel kommen. In haand haar e sleudel van ofgrond en n dikke ket. 02Hai greep droak, dij ol slaang, dat is zo te reken duvel of Soatan, en legde hom vaast aan ket: veur doezend joar. 03Hai smeet hom in ofgrond, dee dij boven zien kop op slöt en verzegelde hom. Zo kon droak eerste doezend joar volken nait meer op biesterboan brengen. As dij verbie binnen, mouten ze hom n schòft lösloaten. 04Dou zag ik tronen stoan. Doar gingen gounent op zitten, dij t recht kregen te oordailen. Ook zag ik zielen van heur dij kop ofhaauwd was om heur getugenis over Jezus en om God zien woord. Zai haren t baist nait aanbeden en zien beeld ook nait. En zien maark veur op kop of op haand haren ze waaigerd. Ze werden weer leventeg en regaaierden mit Christus doezend joar. 05Aander doden werden nait eerder leventeg veurdat dij doezend joar verbie wazzen. Dat is eerste opstanden. 06Gelokkeg te priezen en haaileg, dij paart het aan dizze eerste opstanden. Twijde dood het niks over heur te zeggen, nee, ze zellen priesters van God en Christus wezen. Mit hom zellen ze doezend joar as keunenks regaaiern. 07Mor as dij doezend joar om binnen, zel Soatan lösloaten worden oet zien gevang. 08Hai zel der op oetgoan om volken dij op ale vaaier houken van wereld wonen, Gog en Magog zo te reken, in toeze te brengen. Hai ropt heur bie nkander veur stried. t Binnen der net zoveul as zaand bie zee. 09Ze trokken op over volle brette van wereld en sloten legerkaamp van haailegen in en stad doar God zo van holdt. Mor vuur kwam oet hemel en vrat heur op. 10 Duvel dij heur mislaaiden wol, wer in zee van vuur en swevel smeten. Doar holden t baist en onechte profeet ook tou. Rinkjevield zellen ze doar worden, dag en naacht, veur aiweg en aaid. 11 Dou zag k n grode widde troon. Hom dij der op zat, zag k ook. Eerde en hemel gingen veur hom op loop, der was veur heur gain stee meer te vinden. 12 Ik zag doden, groot en luddek, veur troon stoan. Bouken werden opendoan. Ook nog n aander bouk: t bouk van t levent. Doden werden oordaild noar heur doun en loaten, zo as t in dij bouken aantaikend ston. 13 Zee haar noamelk doden weeromgeven dij in heur touhuilen. Ook dood en dodenriek deden dat. Nou, dij werden berecht, elk noar wat e doan of loaten haar. 14 Dou werden dood en dodenriek in vuurzee smeten. Dij vuurzee is twijde dood. 15 En as bleek dat ain zien noam nait in t levensbouk optaikend ston, wer e in vuurzee smeten.

Openboaren van Johannes 21


01Dou zag k n nije hemel en n nije eerde. Hemel en eerde van eerst wazzen verswonnen en zee was ter ook nait meer. 02k Zag haailege stad, t nije Jeruzalem, deelkommen oet hemel, bie God vandoan. Stad zag der zo mooi oet, net n bruudje, dij zok veur heur man mooi moakt het. 03Dou heurde ik van troon òf haard roupen: "Nou mout ie toch ais zain! God zien tènt middenmaank mensken. Hai zel bie heur bivakkeren. Zai zellen zien volken wezen en hai, God, zel bie heur wonen. 04Hai zel heur ale troanen tou ogen oet vegen. Dood zel der nait meer wezen. Raauw, schraiven en verdrait zellen nait laanger veurkommen. Dij dingen van vrouger binnen verswonnen!" 05Dij op troon zit, zee: "Heur ais, ik moak t aal nij!" En hai zee der bie: "Schrief t mor op! Op wat ik zo net zee, doar kin ie ja van op aan! t Is woar!" 06Dou zee e tegen mie: "t Is beurd! Ik bin alfa en omega, t begun en t èn. Dij dörst het, zel ik vergees drinken geven oet wèl mit wotter, dat levent geft. 07Dij wint, zel dit aarven: ik zel veur hom God wezen en hai veur mie n zeun. 08Mor baange schieterds en volk doar ie nait van op aan kinnen, schobbejakken, lu dij moord en doodslag plegen, klongelders, teuvenoars en wèl aan ofgoderij doun, en aal dij laigen en bedraigen: zee, dij braandt van vuur en swevel, is heur veurlaand! Zo te reken, twijde dood." 09Dou kwam ain van zeuven engels mit de zeuven schoalen vol mit de zeuven leste ploagen, op mie tou. "Kom!" zee e, "Ik zel joe bruud zain loaten, t laam zien vraauw." 10 In de gaist brochde hai mie op n dikke, hoge baarg. Hai luit mie Jeruzalem zain, de haailege stad dij deelkwam oet hemel, bie God vandoan. 11 Ze stroalde van God zien glorie en glìnsterde as dure edelstain. Krekt jaspis, zo kristalhelder. 12 Om stad tou ston n grode, hoge muur mit twaalf poorten. Bie elke poort ston n engel. Der stonden ook noamen op schreven: noamen van Israël zien twaalf stammen. 13 Op t oosten laggen drij poorten, op t noorden drij, drij op t zuden en drij op t westen. 14 Stadsmuur haar twaalf fonnementblokken. Doar stonden noamen op van t laam zien twaalf apostels. 15 Dij mit mie aan proat was, haar n golden doemstòk bie hom. Doar wol e stad, poorten en muur mit opmeten. 16 Stad is aanlegd as n vaaierkaant, net zo laank as braid. Hai meette mit zien doemstòk stad op en kwam oet op twaalfdoezend stoadies. Lengte, brette en högte binnen geliek. 17 Dou mat e heur muur op: honderdvaaiernvatteg èl, rekend noar moat dij mensken bruken. Dij bruukte engel ook. 18 Muur was moakt van jaspis, stad zulm van zuver gold, helder as glaas. 19 Fonnementblokken van stadsmuur wazzen mit alderhande edelstainen versierd. Eerste blok was van jaspis, twijde van saffier, daarde van agaat, vaaierde van smaragd, 20 viefde van onyx, zèsde van carneool, zeuvende van chrysoliet, aachtste van beryl, negende van topaas, tiende van chrysopraas, elfde van hyacint en twaalfde van amethist. 21 De twaalf poorten wazzen twaalf peerls: ain veur ain wazzen dij poorten oet ain peerl moakt. En stroaten wazzen van zuver gold, deurzichteg as glaas. 22 n Tempel heb ik doar in stad nait zain. God, de Heer, de aalbestuurder, is heur tempel ja, net as t laam. 23 Stad het gain verlet om licht van zun of moan. God zien glaans en glorie verlichtte heur en t laam is heur laamp. 24 Volken zellen in heur licht rondlopen en keunenks van haile wereld brengen heur riekdom der hèn. 25 Stadspoorten goan dag en deur nait meer dicht. t Zel doar ja gain naacht meer worden. 26 Ze zellen doar pracht en schatten van volken noar tou brengen. 27 Mor aal wat onnuur is, zel stad nait inkommen, en dij smerege en vaalze dingen dut, dij net zo min. Aans gainent as dij heur noamen in t levensbouk van t laam stoan, kommen der in.

Openboaren van Johannes 22


01Dou wees engel mie n revier mit wotter dat leven geft. Helder as kristal was e. Hai kwam tou troon van God en van t laam oet. 02Hai laip midden deur heur stroat. Aan weerskanten van dij revier stoan levensbomen dij twaalf moal droagen: elke moand zitten der weer nije vruchten aan. En t blad der van daint haaidens as medisien. 03Niks van wat of vervlökt is, zel der meer wezen. Troon van God en van t laam zellen doar stoan. En zien knechten zellen hom vereren 04en hom persoonlek te spreken kriegen. Zien noam zellen ze veur op kop droagen. 05Der zel gain naacht meer wezen. Om licht van laamp of zun is gain verlet. God, de Heer, let zien licht ja over heur schienen. Zo zellen ze regaaiern, veur aiweg en aaid.

06Hai zee tegen mie: "Wat of ik die nou zegd heb, doar kinst van op aan! t Is eerlieks woar! En de Heer, de God dij profeten begaistert, het zien engel stuurd om zien knechten zain te loaten wat of der eerdoags te gebeuren staait."

07"En denk ter om: ik kom al gaauw! Zegend is, dij zok holdt aan profeten heur woorden in dit bouk."

08En ik, Johannes, bin t dij dit heurde en zag. Dou ik t heurd en zain haar, luit ik mie op knijen valen vlak veur engel, dij mie t zain luit. 09Mor hai zee: "Nait doun! Ik bin ook ja mor n knecht, net zo as ie en joen bruiers, de profeten, en net as dijent, dij zok holden aan wat of ter in dit bouk staait. Veur God mout ie op knijen goan!" 10 Hai ging wieder: "Sloet profeten heur woord in dit bouk nait òf mit n zegel. Tied is ter ja hoast heer! 11 Dij kwoad dut, mout nog meer kwoad doun. Wèl of smereg is, loat e zok nog smereger moaken. Mor rechtveerdege lu, loat ze nog rechtveerdeger worden, en haailege lu nog haaileger."

12 "Denk ter om: ik kom gaauw! En mien loon heb ik bie mie. Elkenain krigt betoald noar wat of e doan het. 13 Ik bin alfa en omega, eerste en leste, begun en èn.

14 Gelokkeg binnen lu dij heur klaaier schoonwasken. Zai kriegen recht op levensboom en ze maggen der inkommen deur poorten van stad. 15 Honden blieven boeten stoan, zo as teuvenoars, hoerelopers, moordenoars en vereerders van ofgoden. En dij t laigen nait loaten kinnen, net zo. 16 Ik, Jezus, heb mien engel stuurd. Dij zel joe ales kundeg moaken veur de gemaintes. Ik bin worreltak van David zien geslacht. Ik bin glìnsternde mörgensteern."

17 Gaist en bruud zeggen: "Kom!" Wèl of t heurt, loat e zeggen: "Kom!" Dij dörst het, loat e kommen. Wèl wil, krigt t wotter dat leven geft, vergees. 18 Elkenain dij woorden van profeten in dit bouk veurlezen heurt, geef ik dizze inzeggen: as ain der wat bieschrift, God zel hom stravven mit ploagen, zo as ze in dit bouk opschreven binnen. 19 En mog ain wat ofdoun van woorden van dizze profeten in dit bouk: God zel hom zien dail ofpakken van levensboom en haailege stad, doar of t in dit bouk over gaait.

20 Dij joe dizze inzeggen geft, zegt: "Joa wis, ik kom gaauw!" Amen. Kom, Heer Jezus!

21 Heer Jezus zien genoade is mit joe aalmoal.