Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 27


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As ain de HEER n menskenlevent belooft, omrekend in geld, 03den stoan doar dizze bedroagen veur: t vaaste bedrag veur n man tussen twinneg en sesteg joar is fiefteg sjekel zulver, rekend noar moatstaf van t haailegdom. 04Veur n vraauw geldt n bedrag van datteg sjekel. 05Gaait t om ain tussen vief en twinneg joar, den geldt n bedrag van twinneg sjekel veur n jong en tien veur n wicht. 06Bie kinder tussen ain moand en vief joar geldt n bedrag van vief sjekel veur n jonkje en drij veur n wichtje. 07Bie mensken van sesteg joar en older geldt n bedrag van vieftien sjekel veur n man en tien veur n vraauw. 08As hai dij belofte oflegd het t bedrag dat vaststeld is, nait betoalen kin, mout hai dij persoon doar of t om gaait, aan priester veurlaaiden. Priester stelt den n aander bedrag vaast, doar e reken holdt mit wat hai dij belofte doan het, betoalen kin. 09As ain n daaier dat as ovver geschikt is aan de HEER belooft, is t haaileg 10 en mag hai t nait meer omruilen. Hai mag nait meer n best daaier omruilen veur n minne of n minne veur n beste. As e dat aal dut, binnen ze baaident haaileg. Aalbaaident valen ze tou aan de HEER. 11 As ain n onraain daaier dat nait as ovver geschikt is aan de HEER belooft, mout hai dat daaier veurlaaiden aan priester. 12 Dij zel t daaier keuren en weerde der van bepoalen. Zo as priester zegt, zo zel t wezen. 13 As dij persoon zien belofte ofkopen wil, mout hai t bedrag betoalen dat vaststeld is en der n viefde over tou doun. 14 As ain zien hoes as haailege goave aan de HEER opdragt, mout priester bepoalen houveul of t weerd is. Wat priester zegt, zo zel t wezen. 15 As hai dij t hoes as haailege goave opdroagen het zien belofte ofkopen wil, mout e t bedrag betoalen dat vaststeld is, en der n viefde over tou doun. Den is t hoes zienent weer. 16 As ain n lap grond oet zien aigen bezit haailegt deur t aan de HEER op te droagen, wordt weerde der van bepoald noar t zaaigoud dat veur dij akker neudeg is: fiefteg sjekel zulver veur n ezelslast gaarst. 17 As hai van t jubeljoar òf lap grond haailegt, geldt weerde dij vaststeld is. 18 As hai t noa t jubeljoar haailegt, berekent priester hom n bedrag rekend noar t aantal joaren dat over is aan ankom jubeljoar tou. Zodounde is t bedrag dat den vaststeld wordt, leger. 19 As hai dij lap grond as haailege goave opdroagen het, zien belofte ofkopen wil, mout e t bedrag betoalen dat vaststeld is en der n viefde over tou doun. Den is t zienent weer. 20 Mor as hai lap grond verkocht zunder dat e zien belofte ofkocht het, kin t nait weeromkocht worden. 21 t Vervaalt den in t jubeljoar zunder perdon as haailege goave aan de HEER: t wordt priester zien aigendom. 22 As ain n lap grond dat hai kocht het en dat gain femiliebezit is, haailegt deur t op te droagen aan de HEER, 23 berekent priester hom weerde aan ankom jubeljoar tou. Aigenste dag nog mout dit bedrag as haailege goave aan de HEER opdroagen worden. 24 In t jubeljoar komt dij akker weer aan hom, dij t verkocht haar en dij zien femiliebezit t was. 25 Ale weerdes worden berekend volgens moatstaf van t haailegdom, twinneg gera de sjekel. 26 Bie ales geldt dit veurbehold: t Eerste jong van n daaier van t vij, is van meet òf aan de HEER zien aigendom. t Kin nait as haailege goave aan hom opdroagen worden. As t n koubaist, n schoap of n bok is, is t veur de HEER bestemd. 27 As t n onraain daaier is, kin t vrijkocht worden as weerde dij der veur vaststeld is, betoald wordt en der n viefde over tou doan wordt. As t nait vrijkocht wordt, mout t veur weerde verkocht worden dij vaststeld is. 28 As ain wat van zien bezit onveurwoardelk aan de HEER wijd het, of t nou sloaven aanbelangt, vij of grond, den rust ter n ban op. t Kin den nait in paand geven worden en belofte kin nait ofkocht worden. Ales wat onveurwoardelk aan de HEER wijd is, is alderhaailegst. 29 As n mensk ainmoal onveurwoardelk aan de HEER wijd is, kin e nait vrijkocht worden: hai mout doodmoakt worden. 30 Van opbrengst van t laand, net zo goud van gewazzen op akkers as van vruchten aan bomen, is n tiende as haailege goave veur de HEER bestemd. 31 As ain n dail van zien tiende ofkopen wil, mout e over ofkoopsom n viefde tou doun. 32 Van koien, schoapen en bokken mout elk tiende daaier, dat as ter teld wordt onder hedder zien staf deur gaait, as haailege goave veur de HEER apaart holden worden. 33 Der mag nait noar keken worden of t n beste of n minne is en der maggen gain daaiern omruild worden. As ain toch n daaier veur n aander omruilt, binnen ze baaident haaileg: aalbaaident kommen ze tou aan de HEER. Dizze daaiern kinnen ook nait vrijkocht worden.'" 34 Aan zo wied tou geboden dij de HEER op Sinai aan Mozes geven het veur Isrelieten.