Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 25


01De HEER zee tegen Mozes op baarg Sinai: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As ie ainmoal in t laand binnen dat ik joe geven zel, mout t laand rust kriegen, n sabbatsrust, wijd aan de HEER. 03Zès joar achternkander mag ie joen laand inzaaien, joen droevetoen snuien, en opbrengst inhoalen. 04Mor t zeuvende joar mout ie t laand rusten loaten. Dat is n sabbatsjoar, wijd aan de HEER. Ie maggen joen laand den nait inzaaien, joen droevetoen nait snuien, 05t koorn dat vanzulm opkomt nait inhoalen en droeven nait plokken van joen nait-snuide droevebozzen. t Mout veur t laand n joar wezen van volsloagen rust. 06Wat ter in dat joar op t laand waast, is veur joe aalmoal. Ie maggen der zulm van eten, mor joen sloaven en sloavinnen ook en joen aarbaiders en vremden dij bie joe touholden. 07Joen vij en daaiern in t wild kinnen der ook van eten. 08Noa verloop van zeuven sabbatsjoaren, noa zeuvende moal zeuven joar, as ter negenvatteg joar om binnen, 09mout ie op tiende dag van zeuvende moand haard op ramshoorn bloazen. Op Grode verzoendag mout in t haile laand ramshoorn klinken. 10 Elk fieftegste joar zel veur joe n haaileg joar wezen doar vrijdom in kundegd wordt veur ale inwoners van t laand. Dat is t jubeljoar. Elk kin den noar zien aigen laand en zien aigen volk weeromgoan. 11 Elk fieftegste joar zel veur joe jubeljoar wezen. Ie maggen den nait zaaien, t koorn dat vanzulm opkomt nait inhoalen en droeven nait plokken van joen nait-snuide droevebozzen. 12 t Is jubeljoar. Dij zel joe haaileg wezen. Ie zellen den leven van wat of vanzulm opkomt. 13 In t jubeljoar zel elk noar zien aigen grond weeromgoan. 14 As ie n stok laand aan n aander verkopen of ie kopen wat van hom, den mag ie nkander nait ofzetten. 15 t Aantal joaren dat noa n jubeljoar verstreken is, bepoalt pries dij koper betoalen mout. Pries dij vroagd worden mag, mout berekend worden noar joaren, dat vrucht nog inhoald worden kin. 16 Des te meer joaren der nog over binnen, des te hoger is pries. Des te minder joaren, des te leger. Wat verhandeld wordt, is t aantal moal dat men opbrengst inhoalen kin. 17 Ie mouten nkander nait ofzetten. Heb ontzag veur joen God. Ik bin de HEER, joen God. 18 Kom mien bepoalens noa, hol joe aan mien regels en dou der noar. Den zel ie zunder zörg in joen laand leven kinnen. 19 t Laand zel vruchtboar wezen en ie zellen zat te eten hebben. Ie zellen der onbezörgd wonen kinnen. 20 En mog ie joe ofvroagen woar of ie t zeuvende joar van leven mouten as ie nait zaaien en inhoalen maggen, 21 dou der den denk om dat ik joe t zèsde joar zegen zel mit n opbrengst doar ie drij joar mit tou kinnen. 22 In t aachtste joar, as ie weer zaaien kinnen, aan t negende joar tou, kin ie leven van olde opbrengst, totdat ie dat joar nije opbrengst weer inhoalen kinnen. 23 Laand mag nooit veur aaid verkocht worden. Want t laand is mienent en ie binnen allenneg mor vremden dij bie mie wonen. 24 In joen haile laand mout elk t recht hebben om zien aigendom weerom te kopen. 25 As ain van joe veraarmt en n dail van zien grond verkopen mout, kin ain van zien aigen volk, ain dij t sibste tou hom is, zok melden om wat verkocht is weerom te kopen. 26 Gebeurt dat nait, mor gaait hom t noa verloop van tied zo goud dat hai t verkochde weeromkopen kin, 27 den mout e noagoan houveul joar of t verkocht west het en dij in mindern brengen op verkooppries. t Verschil mout e weerombetoalen aan dij hai t verkocht haar. Den krigt e zien aigen grond weerom. 28 Het e nait genog geld om hom weerom te betoalen, den blift t aan t jubeljoar tou in handen van dij t kocht het. Mor in t jubeljoar zel t weer vrijkommen en krigt e zien aigen grond weerom. 29 As ain n dicht hoes in n ommuurde stad verkocht, den zel t recht van weerkoop nait laanger duren as n joar noa t ogenblik dat t verkocht worden is. Dat zodounde geldt in dat gevaal t recht van weerkoop tiedelk. 30 Wordt t nait binnen n joar vrijkocht, den vervaalt t hoes - as e in n ommuurde stad staait - veurgoud aan koper en zien noazoaten. t Vaalt in t jubeljoar weer vrij. 31 Hoezen in dörpen dij nait ommuurd binnen, worden rekend bie t laand doar ze op stoan. Doar geldt t gewone recht van weerkoop veur, en in t jubeljoar valen ze weer vrij. 32 In steden dij deur Levieten bewoond worden, dij zai as aigen grond toudaild kregen hebben, geldt veur dij hoezen dat ze aaid weeromkocht worden kinnen. 33 Zo'n hoes kin deur n Leviet weeromkocht worden en vaalt - as t op aigen grond staait - in t jubeljoar weer vrij. Hoezen in steden dij bie verdailen van t laand onder Isrelieten aan Levieten touwezen binnen, gelden ja as heur aigen grond. 34 Akkers en gruinlaand bie dij steden maggen haildaal nait verkocht worden, want dat is ja veur aaid heur aigendom. 35 As ain van joe veraarmt en kop ter nait laanger bovenop holden kin, mout ie hom helpende haand baiden, krekt as ie n vremde helpen zollen dij bie joe touholdt. Ie maggen hom nait verkommern loaten. 36 Teun ontzag veur joen God en loat joen volksgenoten nait verkommern. As ie n volksgenoot wat lainen, mag ie hom veuròf gain rente ofvroagen en achteròf net zo min. 37 Ie maggen van hom gain rente vroagen as ie hom geld lainen, en ie maggen gain winst moaken as ie hom eten geven. 38 Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou Egypte oethoald heb om joe Kanaän in bezit te geven, dat ik joen God wezen zol. 39 As ain van joe veraarmt en zokzulm aan joe verkocht, mag ie hom nait as sloaf behandeln. 40 Ie mouten hom beschaauwen as n aarbaider of as n vremde dij bie joe woont. Aan t jubeljoar tou zel hai veur joe aarbaiden, 41 den huift e nait meer bie joe dainen en kin e mit zien volk weeromgoan noar aigen femilie en noar grond van zien veurolden. 42 t Volk dat ik tou Egypte oethoald heb, is mienent. Isrelieten kinnen zodounde nait as sloaf verkocht worden. 43 Teun ontzag veur joen God en beul heur nait as sloaven òf. 44 As sloaven en sloavinnen kin ie mensken kopen oet volken om joe tou, 45 of van vremden dij bie joe wonen of noazoaten dij zai in joen laand kregen hebben. Dij sloaven en sloavinnen zellen joen aigendom wezen. 46 Ie kinnen heur aan joen noazoaten as aarfgoud noaloaten. Zai zellen veur aaid as sloaf veur joe aarbaiden blieven. Mor Isrelieten, joen bruiers, mag ie nooit as sloaf ofbeulen. 47 As mensken dij as vremden bie joe wonen, wat geld kriegen en ain van joe veraarmt en verkocht zok bie zo'n vremde of n noazoat van n vremde, 48 beholdt hai t recht van vrijkoop. Hai kin vrijkocht worden deur n bruier, 49 n oom of n neef of n aander van zien volk, of hai kin as e weer wat geld om handen het, zokzulm vrijkopen. 50 Mit dij aan wèl of e zok verkocht het, mout e noagoan houveul joar der liggen tussen t joar dat e zok verkocht het en t eerste jubeljoar dat komt. Verkooppries mout berekend worden noar t aantal dainstjoaren, noar t joarloon van n aarbaider. 51-52 As ter nog n bult joaren over binnen, mout e om zok vrij te kopen aan zien aigender n pries weerombetoalen, berekend noar t aantal joaren dij der nog over binnen veur t jubeljoar. Pries wordt hoger as t aantal joaren groder is en leger as t aantal klaainer is. 53 Zokkent mout op aigenste menaaier behandeld worden as n lösaarbaider dij joar op joar in dainst nomen wordt. Ie maggen nait toustoan dat e as sloaf ofbeuld wordt. 54 As e nait op ain of aander menaaier vrijkocht wordt, komt e in t jubeljoar vrij, mit zien kinder. 55 Want Isrelieten binnen mienent. Ik heb heur tou Egypte oethoald. Ik bin de HEER, joen God.