Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 20


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As n Isreliet of n vremde dij in Israël woont ain van zien kinder aan Moloch ovvert, mout e doodmoakt worden. t Volk mout hom mit stainen doodgooien. 03Ikzulm zel mie tegen zonent keren en hom tou gemainschop oetsteuten, omreden hai het ain van zien kinder aan Moloch ovverd en doar mien haailegdom mit onraain moakt en mien haailege noam ontwijd. 04Mog t volk n oogje dichtkniepen as zo'n man zien kinder aan Moloch ovvert en hom nait doodmoaken, 05den zel ik mie zulm tegen dij man en zien volk keren. Ik zel hom en aalmoal dij zok mit hom en mit Moloch inloaten, tou gemainschop oetsteuten. 06Dij zok inlet mit gaisten en schimmen zel ik ook stravven en oetsteuten. 07Denk ter om dat ie haaileg binnen en haaileg blieven, want ik bin de HEER, joen God. 08Hol joe aan mien bepoalens en dou der noar. Ik bin de HEER, ik haaileg joe. 09Dij zien pa of zien moeke vervlökt, mout doodmoakt worden. Hai het zien aigen pa of moeke vervlökt en het dood aan zokzulm te wieten. 10 Dij klongelt mit n traauwde vraauw, aanderman zienent, mout doodmoakt worden. Aalbaaident mouten ze doodmoakt worden, zowel zo'n man as zo'n vraauw. 11 Ain dij vraauw van zien voader beslept, offrontaaiert zien voader. Man en vraauw mouten aalbaaident doodmoakt worden. Ze hebben dood aan zokzulm te wieten. 12 As ain zien schoondochter beslept, mouten ze baaident doodmoakt worden. Ze hebben zok schaandelk gedroagen en hebben dood aan zokzulm te wieten. 13 Dij net zo slept mit n man as mit n vraauw, begaait n schandoal. Aalbaaident mouten doodmoakt worden. Ze hebben dood aan zokzulm te wieten. 14 Dij mit n vraauw traauwt en ook mit heur moeke, begaait n schandoal. Hai en baaide vraauwen mouten opbraand worden. Zokse schandoalen maggen bie joe nait veurkommen. 15 Dij t dut mit n daaier, mout doodmoakt worden. En t daaier ook. 16 As n vraauw zok ofgeft mit n daaier, mout vraauw doodmoakt worden en t daaier net zo goud. Ze mouten doodmoakt worden. Ze hebben dood aan zokzulm te wieten. 17 As ain mit zien zuster traauwt, of ze nou zien voader zien dochter of zien moeke heurent is, en hai beslept heur, is dat n schandoal. Veur t oog van elkenain mouten ze oetstöt worden. Zonent het zien zuster besloapen en mout gevolgen van zien zunde ondervinden. 18 As ain mit n vraauw op bèr gaait dij de regels het en heur zodounde beslept - as hai wèl van heur bloud blootmoakt het of as zai dat veur hom doan het - zellen aalbaaident oetstöt worden. 19 Ie maggen joen moeke heur zuster of joen voader heurent, nait besloapen. Dij ain van aigen bloud offrontaaiert, mout gevolgen van zien zunde ondervinden. 20 As ain zien taande beslept, offrontaaiert hai zien oom. Baaident zellen zai wegens heur zunde kinderloos oet tied kommen. 21 Dij traauwt mit n vraauw dij van zien bruier west het, begaait n schandoal. Hai offrontaaiert zien bruier ja. Heur traauwen zel kinderloos wezen. 22 Hol joe aan mien bepoalens en regels en dou der noar. Aans zel t laand doar ik joe hènbreng om der wonen te goan, joe oetspijen. 23 Neem gewoontes nait over van t volk dat ik veur joe votjoag. Zai hebben aal dizze zoaken doan en doarom heb ik n ofkeer van heur kregen. 24 Dou heb ik joe zegd: 'Ie zellen heur laand in aigendom kriegen. Ik zel joe t laand dat overlopt van melk en hunneg in aigendom geven.' Ik bin de HEER, joen God, dij joe van aal aander volken onderschaaiden heb. 25 Doarom mout ie n onderschaaid moaken tussen daaiern dij raain binnen en nait, tussen vogels dij raain binnen en nait, dat ie joezulm nait onraain moaken mit dij daaiern, vogels of wat op grond omkropt, dij ik veur joe onraain verkloard heb. 26 Wees haaileg veur mie, want ik, de HEER, bin haaileg. Ik heb joe van aander volken onderschaaiden om mien volk te wezen. 27 n Man of n vraauw dij gaisten of schimmen van doden spreken let, mout doodmoakt worden. Zokse mensken mouten mit stainen doodgooid worden. Zai hebben dood aan zokzulm te wieten.'"