Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 19


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Zeg tegen haile gemainschop van Israël: 'Wees haaileg, want ik, de HEER, joen God, bin haaileg. 03Heb ontzag veur joen moeke en joen pa, en neem mien sabbat aaltied in acht. Ik bin de HEER, joen God. 04Geef joe nait òf mit ofgoden en moak gain godenbeelden. Ik bin de HEER, joen God. 05As ie de HEER n vree-ovver aanbaiden den mout ie, zel t ovver aanveerd worden, 06t vlaais eten op dag dat t daaier slacht wordt, of op dag der noa. Wat ter op daarde dag overbleven is, mout opbraand worden. 07As ter op daarde dag nog van t ovvervlaais eten wordt, is dat schandoaleg en zel t ovver nait aanveerd worden. 08Dij der van et, mout gevolgen van zien zunde ondervinden. Dij het ontwijd wat de HEER zienent is en zel tou gemainschop oetstöt worden. 09As ie koorn inhoalen, zicht den nait haile raand van akker en zammel nait bie nkander wat ter liggen blift. 10 En as ie in droevetoen droeven plokken, loop den nait ales nog n moal noa en pak nait op wat op grond valen is. Loat t liggen veur aarme lu en veur vremden. Ik bin de HEER, joen God. 11 Steel nait, laig en bedraig nkander nait. 12 Dou gain vaalze aid as ie bie mien noam sweren. Doar ontwijd ie noam van joen God ja mit. Ik bin de HEER. 13 Beroof gainent en naarsk n aander niks òf. Betoal ain in daghuur zien loon op aigenste dag oet. 14 Vervluik ain dij doof is nait en leg niks in pad van ain dij blind is. Heb ontzag veur joen God. Ik bin de HEER. 15 Trek gain pertij as ie rechtspreken. Minderman mout ie nait veurtrekken en meerderman nait noar ogen kieken. Berecht n aander noar eer en gewaiten. 16 Breng aandermans levent nait in gevoar deur hom over n badderij te brengen. Ik bin de HEER. 17 Wees nait hoatdroagend. As ie wat tegen ain hebben, roup hom den dat e rekenschop oflegt. Load nait om dij aander schuld op joe 18 deur vroak op hom te nemen of kwoad te blieven. Nee, net aansom: ie mouten aander laifhebben, krekt as ie joe zulm laifhebben. Ik bin de HEER. 19 Dou noar mien bepoalens. Loat gain twij soorten vij mitnkander poaren. Zaai joen akker nait in mit twij soorten zoad. Droag gain klaaier dij weven binnen mit twij soorten goaren. 20 As n man n sloavin besloapen het dij veur n aander man bestemd was, mor ze was nog nait vrijkocht of vrijloaten, den mout e schoadevergouden betoalen. Ze huiven nait doodmoakt worden, want vraauw was nog nait vrij. 21 Man mout as schuldovver veur de HEER n ram noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen. 22 Deur ram veur de HEER te ovvern, dut priester verzoenen veur dij man wegens datgene doar hai zok schuldeg aan moakt het, en krigt e vergeven van zien zunde. 23 As ie ainmoal in t laand binnen dat ik joe geven zel en ie doar vruchtbomen poten, mout ie eerste vrucht hangen loaten. Eerste drij joar mout ie vrucht hangen loaten en mag ie der nait van eten. 24 t Vaaierde joar is ale vrucht bestemd veur n feest om de HEER te daanken. 25 t Viefde joar mag ie vrucht eten. Opbrengst zel des te groder wezen. Ik bin de HEER, joen God. 26 Eet gain vlaais doar nog bloud in zit. Loat joe nait in mit woarzeggerij of wolkenkiekerij. 27-28 As ie n dode te betreuren hebben, scheer den joen hoar aan kanten van kop nait vot en knip gain stokken tou board oet, kaarf joe gain taikens in t liggoam en tatoeëer joe nait. Ik bin de HEER. 29 Ontwijd joen dochters nait deur heur veur hoer speulen te loaten. Aans verspraaidt ontucht zok onder t volk en zel t haile laand ain onfersounleke boudel worden. 30 Neem aaid mien sabbat in acht en heb eerbied veur mien haailegdom. Ik bin de HEER. 31 Roadpleeg gain gaisten of schimmen van doden. Wèl dij opzöcht, moakt zokzulm onraain. Ik bin de HEER, joen God. 32 Goa stoan veur grieskoppen en heb respekt veur heur. Heb ontzag veur joen God. Ik bin de HEER, joen God. 33 Ain dij as vremde in joen laand touholdt, mag ie t levent nait zoer moaken. 34 Behandel vremden dij bie joe wonen as geboren Isrelieten. Heb heur laif as joezulm, want ie hebben zulm in Egypte ja as vremden leefd. Ik bin de HEER, joen God. 35 Knooi nait mit lengtemoaten, gewichten en inholdsmoaten. 36 Bruuk n zuvere schoal mit zuvere gewichten, n zuvere efa en n zuvere hin. Ik bin de HEER, joen God, dij joe tou Egypte oethoald heb. 37 Hol joe aan aal mien bepoalens en regels en dou der noar. Ik bin de HEER.'"