Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 16


01Noa dood van Aäron zien twij zeuns, dij sturven dou ze de HEER te dicht onder ogen kwammen, 02zee de HEER tegen Mozes: "Zeg tegen dien bruier Aäron dat e nait mor zo in haailege roemte achter t gedien goan mag. t Zol zien dood worden. Want doar, boven deksel dij op aark ligt, is stee doar ik in n wolk verschien. 03As Aäron in haailege roemte komt, mout e dit bie zok hebben: n bol veur n zuvernsovver en n ram veur n brandovver. 04Hai mout n haailege, linnen tuniek aantrekken en n linnen boksem. Hai mout n linnen gorre ombinden en kop bedekken mit n linnen tulbaand. Dat binnen haailege klaaier. Eerdat e dij aantrekt, mout e zok haildaal mit wotter wasken. 05Van Isrelieten mout e twij bokken veur n zuvernsovver in ontvangst nemen en n ram veur n brandovver. 06Bol budt Aäron aan as zuvernsovver veur zokzulm, om verzoenen te doun veur zokzulm en zien femilie. 07Baaide bokken mout e noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen, en doar, veur de HEER, 08mout ter om löt worden welke bok veur de HEER is en welkent veur Azazel. 09Bok doar t löt veur de HEER op vaalt, mout e as zuvernsovver opdroagen. 10 Bok doar t löt veur Azazel op vaalt, mout leventeg veur de HEER stoan blieven om doar verzoenen mit te doun. Doarnoa mout e in woestijn stuurd worden, noar Azazel. 11 Aäron mout bol veur zien aigen zuvernsovver aan de HEER opdroagen om doar verzoenen veur zokzulm en zien femilie mit te doun. Hai mout bol slachten 12 en n wierookschoal voldoun mit glìnne holtskool van t altoar dij bie ingang van soamenkomsttènt staait. Hai mout twij handen vol lekker roekende wierook pakken en dat aalmoal noar haailege roemte achter t gedien brengen. 13 Doar mout e roekerij veur de HEER op t vuur leggen, dat rookwolk van roekerij deksel op aark van t verbond aan t oog onttrekt. Aans is t doan mit hom. 14 Hai mout mit zien vinger wat bloud van bol op t deksel sprenkeln en zeuven moal wat bloud op grond ter veur. 15 Den mout e bol veur t zuvernsovver van t volk slachten en t bloud noar haailege roemte achter t gedien brengen. Mit dat bloud mout e t aigenste doun as mit bol zien bloud: hai mout t op deksel en op grond ter veur sprenkeln. 16 Zo dut e verzoenen veur haailege roemte wegens onraainheden en overtredens en ale zunden van Isrelieten. t Zulfde mout e doun mit veurste dail van soamenkomsttènt dij in legerkaamp staait, middenmaank ale onraainhaid van t volk. 17 Der mag gainain in soamenkomsttènt wezen, van t moment òf dat hai der in gaait om verzoenen te doun, aan t moment tou dat hai weer tou tènt oetkomt. Noadat hai verzoenen doan het veur zokzulm en zien femilie en veur haile gemainschop van Israël, 18 mout e noar boeten tou goan noar t altoar dat bie ingang staait. Ook doar mout hai verzoenen doun. Hai mout wat bloud van bol en van bok aan hoorns van t altoar strieken, 19 en den mit vinger t altoar zeuven moal mit bloud besprenkeln. Zo zuvert hai t van Isrelieten heur onraainhaid en haailegt hai t weer. 20 As Aäron verzoenen doan het veur haailege roemte, t veurste dail van soamenkomsttènt en t altoar, mout e aander, nog leventege bok brengen loaten. 21 Hai legt den baaide handen op bok zien kop en biecht ale wandoaden en overtredens van Isrelieten op, ale zunden dij ze begoan hebben. Dat legt e aalmoal bie bok op kop. Den mout e t daaier in woestijn sturen deur ain dij doar touzicht op het. 22 Bok nemt ale zunden van t volk mit hom mit, noar t onlaand. As bok in woestijn lösloaten is, 23 mout Aäron in soamenkomsttènt goan. Hai mout linnen klaaier oettrekken dij e aandoan haar dou e in haailege roemte ging, en ze doar liggen loaten. 24 Op n haaileg stee mout e zok haildaal mit wotter wasken en zien gewone goud weer aantrekken. Den gaait e noar boeten tou en brengt zien aigen brandovver en t volk zienent. Zo dut e verzoenen veur zokzulm en t volk. 25 t Vet van zuvernsovvers mout e op t altoar in rook opgoan loaten. 26 Man dij bok noar Azazel stuurd het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken eerdat e weer in legerkaamp mag. 27 Bol en bok veur t zuvernsovver doar t bloud van in t haailegdom brocht is om verzoenen te doun, worden boeten legerkaamp brocht, doar hoed, vlaais en ingewanden opbraand worden mouten. 28 Dij ze opbraand het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken eerdat e weer in legerkaamp mag. 29 En dit zel veur joe altied van kracht wezen: tiende dag van zeuvende moand mag ie nait eten en ie maggen haildaal niks doun. Geboren en getogen Isrelieten net zo min as vremden dij bie joe wonen. 30 Want op dij dag wordt ter verzoenen veur joe doan, dat ie van aal joen zunden zuverd worden en de HEER weer raain in muit kommen kinnen. 31 Dij dag mout haildaal in rust deurbrocht worden en ie maggen niks eten. Dizze bepoalen blift van kracht veur aiweg en aaid. 32 Priester dij zaalfd is en in stee van zien voader aansteld, zel den veur joe verzoenen doun. Hai dut verzoenen in zien haailege, linnen klaaier, 33 veur haailege roemte in t haailegdom en ook veur t veurste dail van soamenkomsttènt en veur t altoar. Zo dut hai verzoenen veur priesters en haile gemainschop. 34 Dizze bepoalen blift veur joe gelden veur aiweg en aaid: ain moal in t joar mout verzoenen doan worden veur Isrelieten veur aal heur zunden." Mozes dee wat de HEER hom besteld haar.