Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 15


01De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 02"Zeg tegen Isrelieten: 'As bie n man onraain vocht tou zien lid oetkomt, 03is e onraain. Of ter nou ofschaaiden oet zien lid drupt of zien lid deur ofschaaiden verstopt wordt, in baaide gevalen is e onraain. 04Ales doar e op zit of ligt wordt onraain. 05Dij t bèr van zo'n man aankomt, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 06Dij zitten gaait op wat doar zo'n man op zeten het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 07Dij t liggoam van zo'n man aankomt, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 08As zo'n man op ain spijt dij raain is, mout dij zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 09Elk zoadel doar zo'n man op ridt, wordt onraain. 10 Dij wat aankomt doar e op zeten het, is aan oavend tou onraain. Dij zukswat versjaauwt, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 11 Komt zo'n man ain aan zunder dat e zien handen ofspould het, den mout hai zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 12 Komt zo'n man wat aan van diggelgoud, den mout dat stokkendsloagen worden. Komt e wat van holt aan, den mout t mit wotter schoonspould worden. 13 As man van zien kwoal genezen is, mout e zeuven doag wachten veurdat e raain verkloard worden kin. Den mout e zien klaaier en zokzulm mit wèlwotter wasken en is e weer raain. 14 Op aachtste dag mout e mit twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven noar ingang van soamenkomsttènt tou goan. Doar, veur de HEER, mout e zien ovvergoaven aan priester geven. 15 Priester dragt aine doef op as zuvernsovver en aander as brandovver. Zo dut hai veur de HEER verzoenen veur dij man wegens zien vluien. 16 As n man n zoadlozen had het, mout e zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 17 Ale spul van stof of leer doar t zoad op te laande kommen is, mout mit wotter wosken worden. t Blift aan oavend tou onraain. 18 As n man en n vraauw mit mekoar sloapen hebben en der bie man n zoadlozen west het, mouten baaident zok mit wotter wasken. Ze blieven aan oavend tou onraain. 19 As n vraauw de regels het, duurt tied van heur onraainhaid zeuven doag. Elk dij heur in dij tied aankomt, is aan oavend tou onraain. 20 Ales doar ze, as ze de regels het, op zit of op ligt, wordt onraain. 21-22 Elk dij heur bèr aankomt, of wat doar ze op zeten het, mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain 23 Dij wat aankomt dat op heur bèr ligt of wat doar ze op zeten het, is aan oavend tou onraain. 24 As n man zo'n vraauw beslept zodat heur bloud aan hom komt, den blift e zeuven doag onraain. Overaal doar e op ligt, wordt ook onraain. 25 As n vraauw laanger de regels het as normoal, of bloud verlust as ze de regels nait het, is ze onraain zo laank as ze bloud verlust. Ze is den net zo onraain of ze de regels het. 26 Ales doar ze op ligt of zit as ze bloud verlust, wordt onraain, net zo of ze de regels het. 27 Dij zukswat aankomt, wordt onraain en mout zien klaaier en zokzulm mit wotter wasken. Hai blift aan oavend tou onraain. 28 As vraauw heur kwoal over is, mout ze zeuven doag wachten tot ze weer raain verkloard worden kin. 29 Op aachtste dag mout ze twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven noar priester tou brengen, bie ingang van soamenkomsttènt. 30 Priester dragt aine doef op as zuvernsovver en aander as brandovver. Zo dut e veur de HEER verzoenen veur dij vraauw wegens heur onraain vluien.' 31 Wies Isrelieten der op dat ze verdocht wezen mouten op heur onraainhaid, aans is t doan mit heur as ze, zo onraain as ze binnen, mien tabbernoakel dij middenmaank heur staait, onraain moaken." 32-33 Aan zo wied tou veurschriften omtrent manlu dij onraain worden binnen deur n zoadlozen en vraauwlu dij de regels hebben, manlu dij onraain vocht en vraauwlu dij bloud verlaizen, en manlu dij n vraauw besloapen hebben dij onraain was.