Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 14


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Dit binnen veurschriften dij gelden wanneer ain dij deur vreterij in hoed trovven is, weer raain verkloard worden kin. Zo ain mout noar priester brocht worden, 03en priester mout boeten legerkaamp bekieken of e van vreterij in hoed beter worden is. As dat t gevaal is, 04mout priester bestellen dat ze veur ain doar t raainegen bie doan worden mout, twij leventege, raaine vogels hoalen en cederholt, karmozijn en hysop. 05Aine vogel let e slachten boven n stainen koem mit wèlwotter. 06Aander leventege vogel mout e, mit cederholt, karmozijn en hysop, in t bloud van vogel dompeln dij boven t wèlwotter slacht worden is. 07Mit dat bloud mout e hom, bie dij noa zien vreterij in hoed t raainegen doan worden mout, zeuven moal besprenkeln. Den mout e hom raain verkloaren. Leventege vogel mout e boeten in t open veld votvlaigen loaten. 08Ain doar t raainegen bie doan is, mout zien klaaier wasken, aal zien hoar ofscheren en zok wasken mit wotter. Den is e weer raain. Hai mag den noar legerkaamp weeromkommen, mor hai mout zeuven doag boeten zien tènt blieven. 09Op zeuvende dag mout e vannijs aal t hoar ofscheren: t hoar op kop, zien board en zien wenkbraauwen. Ale hoar mout e ofscheren en zien klaaier en zien liggoam mout e mit wotter wasken. Den is e weer raain. 10 Op aachtste dag mout e twij jonge rammen mitnemen en n ooi van ain joar, aalmoal zunder lek of brek, mit n koornovver van drij tiende efa waaitenbloum, toumoakt mit eulie, en nog n moatje eulie. 11 Priester dij t raainegen dut, mout hom mit aal dij ovvergoaven noar ingang van soamenkomsttènt tou brengen en hom doar, veur de HEER, hènzetten. 12 Priester pakt den ain van jonge rammen en budt dij, mit de eulie, as schuldovver de HEER aan, noadat e t ovver veur de HEER omhoogstoken het. 13 Ram mout slacht worden op stee in t haailegdom doar daaiern veur t zuvernsovver en t brandovver slacht worden, want net as t zuvernsovver is t schuldovver veur priester; t is alderhaailegst. 14 Priester strikt wat van t ovverdaaier zien bloud aan rechteroorlèl van dij, doar t raainegen bie doan wordt. Hai strikt ook wat bloud op zien rechterdoem en op rechterdikketoon. 15 Den gut priester n luk beetje eulie in linkerhaand, 16 stipt zien rechterwiesvinger in eulie en sprenkelt mit vinger zeuven moal wat eulie noar soamenkomsttènt tou. 17 Van eulie dij e nog in haand het, strikt e wat aan rechteroorlèl van dij persoon, op zien rechterdoem en op rechterdikketoon, over t bloud van schuldovver hèn. 18 Wat ter van eulie den nog in haand overbleven is, strikt e hom op kop. Zo dut priester verzoenen veur hom veur de HEER. 19 Den brengt priester t zuvernsovver en dut e verzoenen veur dij, dij van zien onraainhaid raainegd worden mout. Doarnoa wordt t daaier veur brandovver slacht. 20 Op t lest let priester t koornovver en t brandovver op t altoar in rook opgoan. Zo dut priester verzoenen veur hom en wordt e weer raain. 21 As dij persoon aarm is en dit nait aalmoal betoalen kin, mout e, om veur hom verzoenen te doun, ain jonge ram mitnemen, dij as schuldovver omhoogstoken worden mout, mit n tiende efa waaitenbloum toumoakt mit eulie as koornovver, n moatje eulie 22 en twij törreldoeven of twij jonge gewone doeven - al noar gelang hai t betoalen kin - ain as zuvernsovver en ain as brandovver. 23 Hai brengt t aalmoal op aachtste dag dat e raainegd is noar priester tou, bie ingang van soamenkomsttènt. Doar, veur de HEER, 24 mout priester ram en eulie pakken en dij veur de HEER omhoogsteken. 25 Ram van schuldovver wordt slacht, en priester pakt wat bloud van t ovverdaaier en strikt dat aan rechteroorlèl van dij, doar t raainegen bie doan wordt, op rechterdoem en op rechterdikketoon. 26 Priester gut den wat eulie in linkerhaand, 27 en sprenkelt mit zien rechterwiesvinger wat eulie noar soamenkomsttènt tou. 28 n Luk beetje van eulie in linkerhaand strikt e aan rechteroorlèl van dij persoon, op rechterdoem en op rechterdikketoon, over t bloud van schuldovver hèn. 29 Wat ter nog van eulie in haand overbleven is, strikt e hom op kop. Zo dut priester verzoenen veur dij persoon veur de HEER. 30 Hai dragt as zuvernsovver ain van törreldoeven op of ain van jonge gewone doeven - aal noar gelang dij persoon betoalen kin - 31 en as brandovver aander doef en t koornovver. Zo dut priester verzoenen veur hom veur de HEER." 32 Dit binnen veurschriften dij gelden, wanneer ain dij deur vreterij in hoed trovven is gewone ovvergoaven veur zien raainegen nait betoalen kin. 33 De HEER zee tegen Mozes en Aäron: 34 "As ie ainmoal in Kanaän binnen, t laand dat ik joe in aigendom geven zel, en ik doar n hoes deur vreterij aantasten loat, 35 mout aigender bie priester melden: 't Liekt mie hoast tou dat ik vreterij in t hoes heb.' 36 Priester mout t hoes ontroemen loaten eerdat e kieken komt. Zo veurkomt e dat aal wat in hoes is, onraain verkloard worden mout. Den komt priester om noar t hoes te kieken. 37 As e zugt dat muren invreten binnen en der gruin- of roodachtege koeltjes in zitten, 38 mout e noar boeten tou goan noar ingang van t hoes en der veur zörgen dat t hoes zeuven doag laank dicht blift. 39 Op zeuvende dag komt e weerom. Den mout e bekieken of muren van t hoes wieder aanvreten binnen. As dat zo is, 40 mout e stainen dij aanvreten binnen, votbreken en wegsmieten loaten boeten stad, op n onraain stee. 41 Vanbinnen mouten muren van t hoes ofkraabd worden. t Plaaisterwaark dat ofkraabd is, mout boeten stad op n onraain stee votsmeten worden. 42 Veur oetbroken stainen mouten aandern in stee kommen en t hoes mout vannijs besmeten worden. 43 As stainen oetbroken binnen en muren ofkraabd en vannijs besmeten, en t hoes loater toch weer aanvreten wordt, 44 mout priester vannijs kieken kommen. As e zugt dat plek doar t hoes aanvreten is, groder worden is, is t vreterij. t Hoes is den onraain. 45 t Mout ofbroken worden en stainen, holt en ale plaaisterwaark mouten boeten stad brocht worden, noar n onraain stee. 46 Dij in hoes komt in tied dat dij ofsloten is, is aan oavend tou onraain. 47 Dij in t hoes slept of doar in et, mout zien klaaier wasken. 48 As priester, noadat t hoes vannijs besmeten is, kieken komt en zugt dat plek doar t hoes aanvreten is, nait groder worden is, mout e t hoes raain verkloaren. Ploag is den over. 49 Om t hoes van zunde te zuvern, mout e twij vogels brengen loaten, en cederholt, karmozijn en hysop. 50 Aine vogel mout slacht worden boven n stainen koem mit wèlwotter. 51 Den mout e t cederholt, hysop en karmozijn en aander leventege vogel in t bloud van vogel dij slacht is en in t wèlwotter dompeln en t hoes doar zeuven moal mit besprenkeln. 52 Zo zuvert hai t hoes van zunde mit t bloud van vogel en t wèlwotter en mit leventege vogel en cederholt, hysop en karmozijn. 53 Leventege vogel let e votvlaigen in t open veld boeten stad. Zo dut e verzoenen veur t hoes en wordt t weer raain." 54 Aan zo wied tou veurschriften veur verschillende soorten vreterij: veurschriften veur oetslag op kop of kin, 55 veur vreterij aan goud of hoezen, 56 en veur knobbeltjes, oetslag en plekken in t vèl. 57 Zo kin men persies vaststellen wat of ter doan worden mout as ain onraain is of raain. Aan zo wied tou veurschriften omtrent vreterij.