Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 08


01De HEER zee tegen Mozes: 02"Loat Aäron en zien zeuns bie die kommen, hoal priesterklaaier, zaalfeulie, n bol veur n zuvernsovver, twij rammen en n körf mit brood zunder gèst. 03Roup den t haile volk bie nkander, bie ingang van soamenkomsttènt." 04Mozes dee wat de HEER hom besteld haar. Dou haile gemainschop bie ingang van soamenkomsttènt bie nkander kommen was, 05zee Mozes tegen heur: "Wat wie nou doun goan, het de HEER mie besteld." 06Mozes luit Aäron en zien zeuns kommen en wosk heur mit wotter. 07Dou trok e Aäron tuniek aan, bon hom n gorre om en trok hom t bovenklaid aan. Hai dee hom priesterschoet veur en muik dij vaast mit baand dij der bie heurde. 08Dou dee e hom bòrsttas veur, doar hai de twij oroakelstainen in legde. 09Hai won hom tulbaand om kop en aan veurkaant van tulbaand muik hai n golden medaljon vaast, de haailege diadeem, zo as de HEER hom besteld haar. 10 Dou pakte Mozes de zaalfeulie en zaalfde doar tabbernoakel mit en ales dat doar in zat, en haailegde dat. 11 Hai besprenkelde t altoar zeuven moal mit de eulie en zaalfde ook ales wat bie t altoar heurde, net as wasbak mit onderstèl. Zo haailegde hai t aal. 12 Hai goot n paart van eulie over Aäron zien kop en zo, deur hom te zaalven, haailegde hai hom. 13 Dou luit Mozes Aäron zien zeuns kommen. Hai trok heur n tuniek aan, dee heur n gorre om en bon heur n hoofddouk om kop, zo as de HEER hom besteld haar. 14 Dou luit e bol veur t zuvernsovver brengen. Aäron en zien zeuns legden haand bie bol op kop. 15 Mozes slachtte t baist en streek mit zien vinger wat bloud aan hoorns van t altoar. Zo zuverde hai t altoar van zunde. Wat ter over was van t bloud goot e oet aan vout van t altoar. Zo haailegde hai dij, deur der verzoenen over te doun. 16 Hai pakte ale netvet, lutjeste kwaab van lever en baaide nieren mit nierongels, en dee ales op t altoar in rook opgoan. 17 Hoed en vlaais van bol en inhold van ingewanden, braandde hai boeten legerkaamp op, zo as de HEER hom besteld haar. 18 Dou luit e ram veur t brandovver brengen. Aäron en zien zeuns legden haand bie ram op kop. 19 Mozes slachtte t daaier en sprenkelde t bloud tegen aal kanten van t altoar aan. 20 Hai snee ram in stokken en dee kop, stokken vlaais en t vet in rook opgoan. 21 Ingewanden en poten wosk hai mit wotter en dee ze mit wat of ter van ram overbleven was, op t altoar in rook opgoan. Zo was t n brandovver, n lekker roekende goave veur de HEER, zo as de HEER hom besteld haar. 22 Dou luit e twijde ram brengen, ram veur t wijovver. Aäron en zien zeuns legden haand bie ram op kop. 23 Mozes slachtte t daaier en streek wat bloud aan Aäron zien rechteroorlèl, op zien rechterdoem en op rechterdikketoon. 24 Hai luit Aäron zien zeuns noar veuren kommen en streek wat bloud op heur rechteroorlèl, op heur rechterdoem en op rechterdikketoon. Wat of ter van t bloud overbleven was, sprenkelde e tegen aal kanten van t altoar aan. 25 Dou pakte hai vedde dailen van t ovverdaaier: steert, ale netvet, lutjeste kwaab van lever, baaide nieren mit nierongels en rechterachtervörrel. 26 Tou körf oet mit brood zunder gèst dij veur de HEER bestemd was, pakte hai n mit eulie toumoakt dik brood en n pladde kouk. Dij legde hai op vedde dailen van t ovverdaaier en op rechterachtervörrel. 27 Dit aal gaf e Aäron en zien zeuns in handen om t veur de HEER omhoog te steken. 28 Dou pakte hai heur t ovver weer tou handen oet en dee t op t altoar, boven op t brandovver, in rook opgoan. Zo was t n wijovver, n lekker roekende goave veur de HEER. 29 Mozes pakte bòrst van ram en stook hom veur de HEER omhoog. Dit was Mozes zien paart van t wijovver, zo as de HEER hom besteld haar. 30 Mit wat zaalfeulie en wat bloud van t altoar besprenkelde Mozes Aäron en zien klaaier. Aäron zien zeuns en heur klaaier besprenkelde hai der ook mit. Zo haailegde hai Aäron en zien zeuns, en heur klaaier krekt zo. 31 Dou zee Mozes tegen Aäron en zien zeuns: "Kook t vlaais bie ingang van soamenkomsttènt en eet t doar op, mit t brood dat in körf van t wijovver zit. Want zo is mie besteld:f + Volgens Hebreeuwse tekst staait ter: "Zo heb ik t besteld."f* Aäron en zien zeuns mouten t opeten. 32 Wat ter van t vlaais en t brood overbleven is, mout ie opbranden. 33 Zeuven doag mout ie bie ingang van soamenkomsttènt blieven, tot tied van joen wijden verbie is. Zeuven doag zel joen wijden duren. 34 Zo as de HEER besteld het, mout wat vandoag doan is, aander doagen ook doan worden om verzoenen over joe te doun. 35 Ie mouten zeuven doagen en nachten bie ingang van soamenkomsttènt blieven en doun wat of de HEER joe besteld het. Aans is t doan mit joe. Zo is mie t besteld." 36 Aäron en zien zeuns deden ales wat de HEER heur deur Mozes besteld haar.