Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 07


01Dit binnen veurschriften veur t schuldovver: Dit ovver is alderhaailegst. 02Daaiern veur t schuldovver mouten op zulfde stee slacht worden as daaiern veur t brandovver. t Bloud mout priester tegen aal kanten van t altoar aan sprenkeln. 03Ale vet mout ovverd worden: t vet van steert en ale vet aan ingewanden, 04baaide nieren mit nierongels bie lennens en lutjeste kwaab van lever, dij mit nieren en aal vothoald worden mout. 05Priester zel dit aalmoal op t altoar in rook opgoan loaten as n ovvergoave aan de HEER. Zo is t n schuldovver. 06Ale manlu van priesterfemilie maggen der van eten, op n haaileg stee; t is alderhaailegst. 07Net as bie t zuvernsovver geldt dat t vlaais van schuldovver veur priester is, dij mit dit ovver verzoenen dut. 08Priester dij veur ain n brandovver brengt, krigt hoed van t daaier veur brandovver. 09n Koornovver dat in ovent bakt of in paan of op bakploat toumoakt wordt, is veur priester dij t opdragt. 10 Elk aander koornovver, aal of nait mit eulie aanmongen, is veur aal Aäron zien zeuns en wordt onder heur verdaild. 11 Dit binnen veurschriften veur t vree-ovver dat de HEER aanboden wordt: 12 Dij t ovver as daankbetugen aanbudt, mout bie t ovverdaaier dikke broden zunder gèst ovvern, toumoakt mit eulie, pladde kouken zunder gèst mit eulie bestreken, en dikke broden van fien waaitenbloum, aanmongen mit eulie. 13 Bie dizze goaven, dij e tougelieks mit t ovverdaaier brengen mout, zel e ook broden mit gèst doun. 14 Van elk soort brood wordt ter ain apaart holden en aan de HEER geven. Dij binnen veur priester dij t ovverdaaier zien bloud tegen ziedkanten van t altoar aan sprenkeld het. 15 t Vlaais van dit daankovver mout eten worden op dag dat t aanboden wordt. Der mag niks overstoan blieven aan volgende dag tou. 16 n Daaier dat aanboden wordt oet vrije wil of omdat ter n belofte noakommen worden mout, zel eten worden op dag dat t aanboden wordt. Mor wat ter overblift, mag aanderdoags eten worden. 17 Wat ter den nog van t ovverdaaier zien vlaais over is, mout op daarde dag opbraand worden. 18 As ter dij dag toch nog van t ovvervlaais eten wordt, zel t ovver nait aanveerd worden en dij t ovver brocht het, het ter niks aan. t Zel wat schandoalegs wezen en dij der van et, zel gevolgen van zien schuld ondergoan. 19 t Ovvervlaais dat mit wat onzuvers in aanroaken west het, mag ook nait eten worden: t mout opbraand worden. Elkenain dij raain is, mag van t ovvervlaais eten, 20 mor dij onraain is en et van de HEER zien vree-ovver, zel tou zien gemainschop oetstöt worden. 21 Dij wat onzuvers van n mensk of n daaier aanwèst het, of in aanroaken west het mit onzuver gedaaierte en den van vlaais van vree-ovver veur de HEER et, zel tou gemainschop oetstöt worden.'" 22 De HEER zee tegen Mozes: 23 "Zeg tegen Isrelieten: 'Vet van n koubaist, n schoap of n bok, mag ie nait eten. 24 t Vet van n daaier dat doodgoan is en t vet van n daaier dat doodbeten is, mag overaal veur bruukt worden, mor eten mag ie t in gain gevaal. 25 Dij vet et van n daaier dat as ovvergoave de HEER aanboden worden mag, zel tou gemainschop oetstöt worden. 26 Bloud mag ie net zo min eten, woar of ie ook wonen: gain bloud van vogels en gain bloud van laanddaaiern. 27 Dij bloud et, zel tou gemainschop oetstöt worden.'" 28 De HEER zee tegen Mozes: 29 "Zeg tegen Isrelieten: 'Dij de HEER n vree-ovver aanbaiden wil, mout n paart doarvan noar de HEER brengen. 30 Aigenhandeg mout e bie t vet, bòrst ook as ovvergoave de HEER aanbaiden. Bòrst mout veur de HEER omhoogstoken worden. 31 Priester mout t vet op t altoar in rook opgoan loaten, mor bòrst is veur Aäron en zien zeuns. 32 Rechterachtervörrel mout apaart holden worden en aan priester geven as zien aandail in joen vree-ovver. 33 Dij achtervörrel is veur dij van Aäron zien zeuns dij t bloud en t vet van vree-ovver opdragt. 34 Want van Isrelieten heur vree-ovvers neem ik bòrst en achtervörrel, dat ik ze veur aaid geef aan priester Aäron en zien zeuns, as n geschenk van Isrelieten. 35 Ze binnen veur Aäron en zien zeuns: t is heur aandail in ovvergoave veur de HEER, van dag òf dat ze kommen mozzen om veur de HEER as priester aansteld te worden. 36 De HEER het besteld, dat as geschenk van Isrelieten aan heur te geven, van dag òf dat hai heur zaalfd het. Dit veurschrift blift veur Isrelieten en heur noazoaten veur aaid van kracht.'" 37 Aan zo wied tou veurschriften veur t brandovver, t koornovver, t zuvernsovver, t schuldovver, t wijovver en t vree-ovver 38 dij de HEER op Sinai aan Mozes bekend moakt het, dou hai in Sinaiwoestijn Isrelieten bestelde de HEER heur goaven aan te baiden.