Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Leviticus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

Leviticus 02


01As ain de HEER n koornovver aanbudt, mout e bloum van waait nemen. Hai mout ter eulie overhèn gaiten en der wierook op leggen. 02Dat mout e noar priesters, Aäron zien zeuns, tou brengen. Priester pakt n haandvol waaitenbloum en eulie, mit ale wierook, en let t in rook opgoan. Dit dudt ter op dat de HEER nocht het aan haile ovvergoave op t altoar as n lekker roekende goave. 03Wat ter van koornovver overbleven is, zel veur Aäron en zien zeuns wezen. As dail van ovvergoaven veur de HEER is dat alderhaailegst. 04Veur n koornovver dat in ovent bakt wordt, mout bloum van waait bruukt worden. t Ovver mag wezen van dikke broden zunder gèst, toumoakt mit eulie, of van pladde kouken zunder gèst, dij mit eulie bestreken binnen. 05n Koornovver dij op bakploat kloarmoakt wordt, mout wezen van waaitenbloum, aanmongen mit eulie. Der mag gain gèst in zitten. 06Breek dat in stokken en gait ter eulie overhèn. Zo is t n koornovver. 07Veur n koornovver dij in paan kloarmoakt wordt, mout ook bloum van waait en eulie bruukt worden. 08n Koornovver dij mit dizze zoaken kloarmoakt is, mag de HEER aanboden worden. Hai mout priester aanlangd worden en dij zel hom noar t altoar brengen. 09Priester mout n paart van t koornovver op t altoar in rook opgoan loaten. Dit dudt ter op dat de HEER nocht het aan haile ovvergoave op t altoar, as n lekker roekende goave. 10 Wat ter van t koornovver overbleven is, dat is veur Aäron en zien zeuns. As dail van ovvergoaven veur de HEER is dat alderhaailegst. 11 In gain enkel koornovver dij de HEER aanboden wordt, mag gèst zitten. Brood mit gèst en hunneg mag ie nooit as ovvergoave veur de HEER in rook opgoan loaten. 12 t Mag de HEER wel aanboden worden bie eerste vrucht, mor ie maggen t nait as lekker roekende goave op t altoar in rook opgoan loaten. 13 Ale koornovvers mout ie zolt in doun. Zolt as taiken van t verbond mit joen God mag bie t koornovver nait ontbreken. In aal aander ovvers mout ie ook zolt doun. 14 As ie de HEER n koornovver aanbaiden van eerste vrucht, den mouten dat oaren wezen dij reusterd binnen, of fienstampte waaitkorrels. 15 Doar mout ie eulie overhèn gaiten en der wierook op leggen. Zo is t n koornovver. 16 Priester mout n paart van waait en eulie en ale wierook in rook opgoan loaten. Dit dudt ter op dat haile ovvergoave de HEER aanboden is.