Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 28


01Dou we beholden aan laand kommen wazzen, dou eerst vernam we dat t aailaand Malta haitte. 02t Volk doar haar t meroakel goud mit ons veur. Ze stoken brand in n grode stoapel holt en nammen ons altmoal in heur kring. Der kwam n bui over ons hèn en t was kold. 03Dou Paulus n bos dreug holt bie nkander zöcht haar en op t vuur smeet, kroop doar deur hetten n adder oet. Dij beet zok in Paulus zien haand vaast. 04Dou lu doar dat daaier aan zien haand hangen zagen, zeden ze tegen nkander: "Dij kerel is wis n moordenoar. Hai mag den oet zee red wezen, godin van gerechteghaid wol hom nait strieken loaten." 05Mor nee, hai schudde t daaier òf in t vuur en der kwam hom niks van over. 06En lu mor wachten dat e opdienen zol of mor zo dood deelvalen. Mor aal hou laank ze ook wachten deden, ze zagen niks biezunders mit hom gebeuren. Dou sluig heur mainen om en zeden ze: "Hai is n god!" 07Nou haar in omgeven van dij stee voogd van t aailaand, dij Publius haitte, n laandhoes. Dij gaf ons onderdak. Drij doag wer we doar let en zet. 08Nou trof t zo, dat Publius zien voader op bèr lag. Hai haar t slim te stellen mit koorzen en deurgang. Paulus ging tou zien koamer in en beedde, legde hom handen op en muik hom weer beter. 09Dou dat gebeurd was, kwammen ook aal aander lu van t aailaand dij kwoalen haren der op òf en luiten zok behandeln. 10 Ze gavven ons ook hail wat prezentjes. Dou we ofvoaren wollen, stopten ze ons tou doar of wie verlet om haren. 11 Noa verloop van drij moand ging we vot mit n schip dat op t aailaand overwinterd haar. t Kwam oet Alexandrië en haar Dioscuren as bougbeeld. 12 In Syracuse ging we aan laand en bleven der drij doag. 13 Dou lichtten wie t anker en voarden doarvandoan noar Regium. Deurdat n dag loater n zudewind opstook, was we in twij doag al in Puteoli. 14 Doar trof we bruiers aan, dij ons nuigden zeuven doag bie heur te blieven. Dou kwam we in Rome. 15 Doarvandoan wazzen bruiers, dij al van ons heurd haren, ons in muit kommen aan Forum Appii en Tres Tabernae tou. Dou Paulus heur zag, daankte hai God en kreeg weer moud. 16 Dou we in Rome aankommen wazzen, kreeg Paulus permizzie op zokzulm te wonen, mit soldoat dij op hom pazen mos. 17 Drij doag loater luit e vernoamste Jeuden van stad nuigen veur n vergoadern. Dou ze bie nkander kommen wazzen, zee e: "Bruiers, ik haar niks doan in t noadail van ons volk of van gebruken van ons veurolders. Toch hebben ze mie oet Jeruzalem vandoan as gevangene aan Romaainen oetleverd. 18 Dij hebben mie ondervroagd en wollen mie vrijloaten, omreden ik haar niks op mien gewaiten doar of doodstraf op staait. 19 Mor doar verzetten Jeuden zok tegen. Doarom mos ik wel in hoger beroup goan bie kaaizer. t Was nait dat ik mien volk aargenswoar van aan te kloagen haar! 20 Dat is zodounde reden woarom of ik joe roupen loaten heb. Ik wol joe even hebben om dat tegen joe te zeggen. t Is om wat of Israël verwacht, dat ik dizze boeien om heb." 21 Mor zai zeden tegen hom: "Wie hebben gain braiven over joe oet Judea kregen en der is hier ook gainain van bruiers aankommen dij wat verkeerds over joe overbrocht of zegd het. 22 Wel wil we geern joen opvattens heuren. Van dizze richten is ons ja bekend dat e overaal op tegenstand stöt." 23 Zai spraken n dag mit hom òf en kwammen dou mit nog meer man bie hom in t hoes doar of e te gast was. Mit klem gaf e heur n oetainzetten over God zien riek. Dou e t over Jezus haar, perbaaierde hai heur oet Mozes zien wet en oet Profeten te overtugen. Van smörgensvroug tot soavendsloat was e aan t woord. 24 Paardie lu luiten zok deur wat of e zee, overtugen, mor aandern wollen der nait aan. 25 Zunder t ains te worden, gingen ze oet nkander. Mor eerst mos Paulus nog ain woord kwiet: "Hillege Gaist haar t wel goud dou e deur profeet Jesaja tegen joen veurolders zee: 26 'Goa noar dit volk tou en zeg: "Aal hou of ie ook heuren zellen, begriepen zel ie t nait. Aal hou of ie ook kieken zellen, gewoarworden zel ie t nait. 27 Dit volk het ja swil op t haart kregen; heur oren haren t stoer mit heuren; heur ogen luiten ze dichtvalen; om t toch mor nait mit heur ogen gewoar te worden en t mit heur oren te heuren en t mit heur haart te begriepen en zok te bekeren. Den zol ik heur ja beter moaken."' 28 Denk ter den ook goud om: noar haaidens het God dizze bosschop van behold stuurd. Dij zellen der áál noar lustern."f + Aander handschriften hebben veur vers 29: "En dou e dit zegd haar, gingen Jeuden vot. Onder nkander vochten ze der nog n haile toer over deur."f* 30 Volle twij joar woonde Paulus in n hoes dat e zulm huurde. Altied draaide zien deur noar binnen tou as ter ain bie hom aanlaip. 31 Hail trankiel en zunder dat ter hom wat in weeg legd wer, verkundegde hai God zien riek en onderwees heur in ales wat of de Heer Jezus Christus aangaait.