Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 25


01Drij doag noa aankomst in zien pervinzie raaisde Festus van Caesarea noar Jeruzalem tou. 02Hier dainden opperpriesters en laaiders van Jeuden heur aanklacht tegen Paulus bie hom in. Zai verzöchten hom: 03"Wees zo goud Paulus noar Jeruzalem kommen te loaten." Dat was in Paulus zien noadail. Ze wazzen ja dounde n hinderloag op te zetten om hom onderwegens dood te moaken. 04Mor Festus zee: "Paulus blift in Caesarea gevangen. Ik goa doar zulm gaauwachteg weer hèn, 05loat joen laaiders mor mit mie mitgoan. Is ter den t ain of t aander aan man nait pluus den mouten ze hom mor beschuldegen." 06Hai bleef nait laanger bie heur as n dag of aacht, t mag ook tien wezen. Dou ging e noar Caesarea tou. Aanderdoags huil e rechtszitten en luit Paulus veur kommen. 07Dou e veur kommen was, gingen Jeuden dij oet Jeruzalem mitkommen wazzen, om hom tou stoan. Ze brochten n bult swoare aanklachten tegen hom in, mor konden ze nait bewiezen. 08Paulus ontstree heur dij. "Ik heb," zee e, "niks misdoan. Tegen Jeuden heur wet nait, tegen tempel nait, tegen kaaizer nait." 09Mor Festus wol bie Jeuden in n goud bladje kommen, dat hai zee tegen Paulus: "Wil ie wel noar Jeruzalem tou om doar op dizze punten deur mie berecht te worden?" 10 "t Is kaaizer zien rechterstoul woar of ik nou veur stoa," antwoordde Paulus, "en doar heurt oetsproak over mie doan te worden. Jeuden heb k niks misdoan. Dat wait ie aal zo goud! 11 Nou den, as k schuldeg bin en wat doan heb doar of doodstraf op staait, den verzet ik mie nait tegen t doodvonnes. Mor as ter niks van woar is van aal heur aanklachten tegen mie, den het gain mensk t recht mie aan heur oet te levern om heur heur zin mor te geven. Ik goa in hoger beroup bie kaaizer!" 12 Dou dee Festus, noa overleg mit t hòf, dizze oetsproak: "Op kaaizer heb ie joe beroupen, noar kaaizer zel ie tou." 13 n Poar doag loater kwammen keunenk Agrippa en Bernice in Caesarea om Festus welkom te haiten. 14 Dou ze doar toch wat laanger bleven, legde Festus Paulus zien zoak aan keunenk veur. "Felix," zee e, "het hier n gevangene achterloaten. 15 Dou ik in Jeruzalem kwam, hebben Jeuden heur opperpriesters en laaiders klachten tegen hom indaind. Ze wollen hebben, ik zol hom veroordailen. 16 Mor k heb tegen heur zegd: 't Is bie Romaainen gain gebruuk n persoon mor zo aan te doun wat of n aander hom tou wil. Wèl of beschuldegd wordt, mout eerst oog in oog mit zien aankloagers stoan en gelegenhaid kriegen zok tegen zo'n aanklacht te verweren.' 17 Nou, dou binnen ze mit hier noar tougoan. k Heb ter gain gras over gruien loaten, mor aanderdoags rechtszitten holden en odder geven dij man veur te laaiden. 18 Zien aankloagers gingen om hom tou stoan, mor kwammen nait mit n beschuldegen van ook mor ain van dij minne dingen doar of ik aan dochde. 19 Ze haren allenneg mor verschil mit hom over heur aigen godsdainst en over n Jezus, dij dood is en van wèl of Paulus beweerde dat e leeft. 20 k Was ter schoon mit aan hou of ik dizze zoaken onderzuiken mos. Doarom zee k: 'Wil ie wel noar Jeruzalem tou en doar hierover berecht worden?' 21 Mor dou Paulus in beroup ging om onder arrest te blieven totdat ons kaaizer vonnes wiezen zol, heb k odder geven hom onder arrest te holden tot ik hom noar kaaizer sturen kin." 22 "Ik zol zulm dij man ook wel ais heuren willen," zee Agrippa tegen Festus. "Mörgen," zee dij, "kin ie hom heuren." 23 Aanderdoags kwammen Agrippa en Bernice der mit n bult verteun aanzetten. Dou ze in geheurzoal goan wazzen mit hoge ofsieren en vernoamste lu van stad, wer Paulus op Festus zien odder veurlaaid. 24 Festus zee: "Keunenk Agrippa en aal aander gasten! Doar zain ie nou de man om wèl of Jeuden zok in Jeruzalem en hier massoal bie mie aandaind hebben. Ze verzekerden mit klem, hai mog nait laanger in leven blieven. 25 Nou haar k wel deurkregen dat e niks doan het doar of doodstraf op staait. Mor dou e zulm in beroup ging bie ons kaaizer, heb k besloten hom doar hèn te sturen. 26 Toch kin ik kaaizer niks over hom schrieven doar of e hòl aan het. Doarom heb ik hom veur joe brengen loaten, en benoam veur joe, keunenk Agrippa. Den wait ik noa dit onderzuik teminnent wat of k schrieven mout. 27 t Het, ducht mie, ja gain zin n gevangene te sturen zunder aan te geven, wat veur aanklachten tegen hom inbrocht binnen."