Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 23


01Paulus nam t Sanhedrin ais goud op. Dou zee e: "Bruiers, aan vandoag tou het mien optreden zo west, dat ik veur God n haildaal goud gewaiten heb." 02Dou gaf opperpriester Ananias lu dij noast hom stonden odder hom op mond te sloagen. 03"God zel joe sloagen," zee Paulus dou tegen hom, "witkaalkte muur! Ie zitten doar om volgens wet over mie recht te spreken en ondertussen geef ie tegen wet in, odder mie te sloagen." 04"Duur ie God zien opperpriester oet te schelden?" zeden omstanders tegen hom. 05Dou zee Paulus: "Dat wos ik nait, bruiers, dat hai opperpriester is. Der staait ja: 'Van n laaider van joen volk zel ie gain kwoad spreken.'" 06Nou wos Paulus, dat t aine dail bie Sadduceeërs en t aander dail bie Farizeeërs heurde. Doarom raip e in vergoadern: "Bruiers, ik bin n Farizeeër en heb bie Farizeeërs in leer west. Ik wor berecht om dat, doar of wie noar oetzain: dat doden opstoan." 07Mit dat e dat zee, kregen Farizeeërs en Sadduceeërs t mitnkander aan stòk. t Gezelschop kwam in twijen te liggen. 08Sadduceeërs zeggen ja dat ter gain opstanden is en dat ter gain engel of gaist bestaait. Mor Farizeeërs holden aan dij baaide leerstokken vaast. 09n Keboal dat t wer! n Stokkewat Farizeeërs kwammen in t èn en bleven mor volholden: "Wie kinnen niks verkeerds in dizze man vinden! En as ter nou n gaist wat tegen hom zegd het, of n engel?" 10 Dou t zo'n dikke roezie wer, wer kommedant baang dat ze Paulus verscheuren zollen. Dat hai gaf soldoaten odder ommeneden te kommen en hom gaauw tussen heur vandoan te hoalen en noar kezèrn te brengen. 11 Snaachts doarop kwam de Heer bie Paulus stoan en zee: "Hol moud! Net zo astoe Jeruzalem bosschop over mie op t haart bonden hest, zo mostoe dat ook in Rome doun." 12 Dou t dag wer, stoken Jeuden koppen bie nkander. Ze zeden: "Wie maggen vervlökt wezen as wie eten of drinken, veurdat wie Paulus ombrocht hebben!" 13 Meer as vatteg man deden aan dit komplöt mit. 14 Ze gingen noar opperpriesters en road tou en zeden: "Wie hebben n vluik over ons inroupen as wie eten of drinken zellen, veurdat wie Paulus doodmoakt hebben. 15 Nou mout ie mit t Sanhedrin, kommedant waiten loaten dat e Paulus bie joe brengen let. En den net doun of ie zien zoak beter onderzuiken willen. Wie binnen der kloar veur hom van kaant te moaken, veurdat e aankomt." 16 Mor zeun van Paulus zien zuster heurde van dizze hinderloag. Hai ging der op òf, laip kezèrn in en vertelde t aan Paulus. 17 Dij raip ain van ofsieren en zee: "Breng dizze jong noar kommedant tou. Hai het n bosschop veur hom." 18 Dij nam hom mit en brochde hom bie kommedant. "Arrestant Paulus het mie roupen," zee e, "en op zien verzuik breng k dizze jongkerel bie joe. Hai het joe wat te vertellen." 19 Kommedant pakte hom bie haand, nam hom apaart en zee: "Wat hestoe mie te zeggen, mien jong?" 20 Hai zee: "Jeuden hebben ofsproken joe te vroagen Paulus mörgen veur road te brengen. t Sanhedrin zol zo te reken naauwkeureger inlichtens over hom hebben willen. 21 Mor loat joe nait omproaten. Meer as vatteg man loeren op hom. Ze hebben n vluik over zok inroupen as ze wat eten of drinken, veurdat ze hom ombrocht hebben. Ze stoan alderdeegs al kloar en t wachten is allenneg op joen toustemmen." 22 Kommedant luit dij jongkerel goan mit opdracht: "Zeg tegen gain mensk dastoe mie dit verteld hest." 23 Dou zee e tegen twij ofsieren: "Zörg dat ter vanoavend van t daarde uur òf aan twijhonderd soldoaten kloarstoan om noar Caesarea te goan mit seuventeg man peervolk en twijhonderd bewoakers. 24 Zörg ook veur riepeerden om Paulus doar vaaileg mit noar goeverneur Felix te brengen." 25 Hai schreef n braif, dij zo steld was: 26 "Aan Zien Excellenzie goeverneur Felix. 27 Dizze man ruik in handen van Jeuden. Dou ze op t punt stonden hom omhaals te brengen, heb ik mit mien manschoppen ingrepen en hom ontzet, want ik heurde dat e Romaains börger was. 28 Omdat ik waiten wol woar of ze hom van beschuldegden, heb k hom veur heur Sanhedrin brocht. 29 Doar wer mie dudelk dat heur aanklacht ging om mismasserij over heur wet. Hai wer nait aankloagd van dingen doar of dood of gevangenisstraf op staait. 30 Dou der bie mie aangifte doan wer dat ter n aanslag op dizze man doan worden zol, heb k hom votdoalek noar joe tou brengen loaten. Ook aankloagers heb k waiten loaten dat ze heur bedenkens tegen hom bie joe indainen mouten. Holdt joe, Claudius Lysias. 31 Soldoaten huilen Paulus op zo as heur besteld worden was en brochten hom snaachts noar Antipatris. 32 Aanderdoags luiten ze t peervolk mit hom wiedergoan en gingen zulm noar kezèrn weerom. 33 Dou dijent in Caesarea aankommen wazzen, langden zai braif aan goeverneur over en zetten Paulus ook bie hom òf. 34 Goeverneur leesde braif. Dou vruig e hom, oet welke pervinzie of e was en vernam dat e oet Cilicië kwam. 35 "Ik zel joe verheuren," zee e, "zo gaauw as joen aankloagers hier aankommen binnen." Hai luit hom in Herodes zien pelaais opsloeten.