Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 21


01Dou t ter aan tou was dat we ofvoaren zollen, mos we ons van heur lösscheuren. Wie voarden regelrecht noar Kos, aanderdoags noar Rhodos en doarvandoan noar Patara tou. 02Doar von we n schip dat oversteken zol noar Fenicië. Wie gingen aan boord en voarden òf. 03Dou we Cyprus in zicht kregen, luit we t aan bakboord liggen en zaailden deur noar Syrië. Dou ging we in Tyrus aan laand, omreden t schip mos doar zien loaden lözzen. 04Dou we doar leerlingen vonden haren, bleef we zeuven doag bie heur. Dij zeden tegen Paulus deur ingeven van de Gaist, hai zol nait aan boord goan en voaren noar Jeruzalem tou. 05Mor dou ons tied om was, ging we vot en raaisden wieder. Aalmoal, mit vraauw en kinder bie heur, brochten ze ons tou stad oet. Op t strand luit we ons op knijen valen en beedden. 06Dou nam we ofschaaid van nkander en gingen aan boord en zai gingen weer op hoes aan. 07Wie legden t leste stok van ons zeeraais òf oet Tyrus vandoan en kwammen in Ptolemaïs aan. Doar zee wie bruiers goidag en bleven ain dag bie heur. 08Aanderdoags ging we weer vot en kwammen in Caesarea. Doar ging we noar Filippus zien hoes tou. Hai was evengelist, ain van de zeuven. Bie hom kreeg we onderdak. 09Hai haar vaaier ongetraauwde dochters dij goave van profetie haren. 10 Dou we doar wat laanger touhuilen, kwam oet Judea n profeet, Agabus. 11 Dij kwam op ons òf, pakte Paulus zien raim, bon doar zien aigen handen en vouten mit vaast en zee: "Dit zegt hillege Gaist: 'Man van wèl of dizze raim is, zellen Jeuden in Jeruzalem net zo vastbinden, en zai zellen hom oetlevern aan haaidens.'" 12 Dou we dat heurden, drong wie en lu oet dij ploats ter bie Paulus op aan, hai zol nait noar Jeruzalem goan. 13 Paulus gaf beschaaid: "Wat dou ie toch zo te reren, dat moud mie in schounen zakken zol? Ik bin der ja kloar veur mie nait allenneg binden te loaten, mor alderdeegs te staarven in Jeruzalem veur de Heer Jezus zien noam." 14 Dou e zok toch nait beproaten luit, huil we der over op. "Wat of de Heer wil, mout gebeuren," zee we. 15 Dou dij doagen om wazzen, muik we ons raaisveerdeg en gingen op Jeruzalem aan. 16 Ook n poar leerlingen oet Caesarea gingen mit. Dij brochten ons bie Mnason oet Cyprus, n leerling van t eerste uur. Doar zol we te gast wezen. 17 Dou wie in Jeruzalem kwammen, ontvongen bruiers ons recht haartelk. 18 Aanderdoags ging Paulus mit ons noar Jakobus tou. Doar wazzen ale oldsten ook noar tou kommen. 19 Hai zee heur goidag en vertelde heur stok veur stok de doaden, dij God onder haaidens doan haar deur zien dainst. 20 Ieder bòt weer as ze t heurd haren, prezen ze God. Mor dou zeden ze tegen hom: "Ie zain, bruier, houveul doezenden geleuvegen der maank Jeuden binnen. Dij zitten der aalmoal achterheer dat wet noakommen wordt. 21 Nou is heur van joe verteld, ie zollen ale Jeuden dij maank haaidens touholden, leren zok van Mozes òf te keren. Ie zollen ja zeggen: 'Ie huiven joen kinder nait besnieden en olde gebruken nait aanholden.' 22 Hou staait t ter nou den bie? Ze zellen heuren dat ie kommen binnen, dat is n ding dat zeker is. 23 Dou doarom mor wat of wie joe zeggen: wie hebben hier vaaier man dij n gelofte op zok nomen hebben. 24 Neem heur mit, loat joe mit heur zuvern en betoal veur heur; den kinnen ze heur hoar ofknippen loaten. Ale mensken kinnen den zain dat ter niks van woar is van wat of heur over joe verteld is, mor dat ie joe ook aan wet holden. 25 Mor wat of haaidens aanbelangt dij geleuveg worden binnen, doarover heb we al in n braif ons oordail geven: zai mouten zok ontholden van wat of aan ofgoden ovverd is, van bloud, van vlaais van daaiern dij stikt binnen, en van onzedelkhaid." 26 Doags doarop nam Paulus dij manlu mit en luit zok mit heur zuvern. Dou ging e tou tempel in en doar gaf e aan houveul doagen of heur zuvern duren zol en tegen wat tied of t ovver veur elk van heur brocht worden zol. 27 Dou dij zeuven doag zowat om wazzen, zagen Jeuden oet Asia hom in tempel. Ze brochten aal t volk in rebulie en pakten hom beet. 28 "Help, Isrelieten!" raipen ze. "Dit is man dij overaal en aan elkenain n leer verkundegt dij schoa toubrengt aan t volk, aan wet en dizze stee, en nou het e ook nog Grieken in tempel brocht en dizze haailege stee schonden!" 29 Eerder haren ze ja Trofimus oet Efeze mit hom in stad zain en ze dochten, Paulus haar hom in tempel brocht. 30 Haile stad in opschudden! Der ontston n oploop van volk. Ze grepen Paulus en sleepten hom tou tempel oet. Op slag werden poorten sloten. 31 Dou ze hom ombrengen wollen, kreeg kommedant van bezetten bericht: hail Jeruzalem in rep en ruier! 32 Votdoalek luit e soldoaten en ofsieren aantreden en ging op heur òf. Dou zai kommedant en soldoaten zagen, schaaidden ze der gaauw mit oet Paulus te sloagen. 33 Kommedant kwam op hom tou, rekende hom in en luit hom mit twij kettens boeien. Hai vruig, wèl of dat was en wat of e doan haar. 34 Mor oet aal dat volk raip ain hom dit tou, aander dat. Deur dat keboal kon hai der nait achter kommen hou of t nou krekt zat. Hai luit hom noar kezèrn brengen. 35 Dou e aan trappens tou was, kwam t zowied dat e deur soldoaten droagen worden mos: zo slim drongen mensken op. 36 Aal t volk laip ja achter hom aan te roupen: "Vot mit hom!" 37 Dou Paulus in kezèrn brocht worden zol, zee e tegen kommedant: "Mag k joe es wat zeggen?" Hai zee: "Ken ie den Grieks? 38 Bin ie den nait dij Egyptenoar dij n zetje leden rebulie muik en mit dij vaaierdoezend rebuliemoakers noar woestijn trokken is?" 39 "Ik bin n Jeud oet Tarsus in Cilicië," zee Paulus, "börger van n stad dij der wezen mag. k Vroag joe toustemmen om t volk tou te spreken." 40 Dat kreeg e. Dou gaf Paulus dij nou boven aan trappens ston, n taiken en dou t rusteg worden was, sprak e heur tou in t Hebreeuws: