Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 19


01In tied dat Apollos in Korinte was, kwam Paulus, dou hai t binnenlaand deurraaisd haar, in Efeze. Doar kwam e n poar leerlingen tegen. 02Hai zee tegen heur: "Heb ie hillege Gaist ook kregen dou ie geleuveg werden?" "Wie hebben nait ainmoal heurd dat hillege Gaist ter is," zeden ze tegen hom. 03"Wat veur n deup," vruig e, "heb ie den kregen?" "Johannes zienent," zeden ze. 04"Mor," zee Paulus, "t was Johannes mit zien deupen om bekeren te doun. Dij noa hom kommen zol, dij mozzen ze leuven, zee e tegen t volk. En doar bedoulde hai Jezus mit." 05Dou ze dit heurd haren, luiten ze zok deupen in de Heer Jezus zien noam. 06En mit dat Paulus heur handen oplegde, kwam hillege Gaist over heur. Ze pruiten in aander toalen en profetaaierden. 07t Wazzen mit mekoar n man of twaalf. 08Dou ging e noar sinagoge tou. Doar treedde hai drij moand laank trankiel op. Deur gesprekken te holden over God zien riek perbaaierde hai heur te overtugen. 09Mor dou summegen stief en strak bie heur ongeleuf bleven en tegen t publiek over de Weg min muiken, luit e heur schaiten. Zien leerlingen nam e apaart en huil ale doagen gesprekken in Tyrannus zien schoul. 10 Dit ging twij joar zo deur. Zodounde kregen ale inwoners van Asia, Jeuden net zo goud as Grieken, de Heer zien woord te heuren. 11 God luit Paulus wonders doun zo as je nait voak te zain kriegen. 12 Dat in t lest huilen ze hom buusdouken en lendedouken van t lief òf om dij noar zaike mensken te brengen. Den verswonnen heur kwoalen en gingen kwoaie gaisten oet heur vot. 13 Nou perbaaierden gounent van Jeuden dij as duveloetdrievers bie pad laipen, tegen dijent dij onnure gaisten in zok haren, de Heer Jezus zien noam te bruken. "Ik besweer joe," zeden ze den, "bie dij Jezus dij Paulus verkundegt." 14 Doar wazzen zeuven zeuns van n zekere Skevas, n Jeudse opperpriester, mit dounde. 15 Mor onnure gaist haar doarvan weerom en zee: "Jezus ken k, en Paulus wait k van. Mor wèl bin ie ainlieks?" 16 Dou sprong man dij kwoaie gaist in haar, heur op nek, wer heur de boas en kreeg ze der onder. Dat ze runden in heur ondergoud en bont en blaauw tou dat hoes oet. 17 Dit wer bie ale Jeuden en Grieken dij in Efeze woonden, bekend. Ze kregen altmoal schrik te pakken. Zo kreeg de Heer Jezus aal meer noam. 18 Hail wat van dijent dij tou geleuf kommen wazzen, kwammen om op te biechten en aan te geven wat of ze oetvreten haren. 19 Verschaaident van lu dij zok mit swaarde kunst opholden haren, brochten heur bouken bie nkander en braandden dij in t openboar op. Dou zai optelden wat of dij weerd wazzen, kwammen ze op n bedrag van fieftegdoezend zulverstokken. 20 Zo nam invloud van de Heer zien woord staark tou en won in kracht. 21 Dou dat zien beslag kregen haar, kreeg Paulus t in t zin over Macedonië en Achaje noar Jeruzalem te raaizen. "As k doar west heb," zee e, "mout k ook in Rome wezen." 22 Hai stuurde mor vast twij van zien helpers, Timoteüs en Erastus, noar Macedonië. Zulm bleef e nog n zetje in Asia. 23 Om dij tied ontston der grode rebulie noar aanlaaiden van de Weg. 24 n Zekere Demetrius noamelk, n zulversmid, luit zien vakgenoten nuver verdainen aan t moaken van zulvern Artemistempeltjes. 25 Dij raip e bie nkander, mit waarklu oet dat vak. "Manlu," zee e, "ie waiten wel dat t aan dit affeer te daanken is dat wie t zo roem hebben. 26 Nou zain en heur ie, dat nait allenneg in Efeze, mor sikkom in hail Asia, dij Paulus hail wat mensken overhoald en omproat het mit zien zeggen: 'Dij mit menskenhanden moakt worden, dat binnen gain goden.' 27 t Gevoar bestaait dat dommit nait allenneg dizze bedriefstak niks meer in te brengen het, mor dat mensken ook grode godin Artemis heur tempel niks meer in reken hebben. Den zel ze van heur hoge voutstok omdeel hoald worden: zai dij nou in hail Asia, joa, in haile wereld, vereerd wordt!" 28 Dou ze dat heurden, werden ze deurhèn vergrèld en raipen: "Groot is Efezers heur Artemis!" 29 Dizze opschudden ging haile stad deur. As ain man gingen mensken op schaauwbörg òf. Ze sleepten Gajus en Aristarchus mit, manlu oet Macedonië dij mit Paulus op raais wazzen. 30 Paulus wol der op òf noar t volk tou, mor dat wollen leerlingen nait lieden. 31 Alderdeegs n poar leden van t pervinziebestuur van Asia dij mit hom bevrund wazzen, luiten hom woarschaauwen, hai zol zok nait in schaauwbörg woagen. 32 Doar raip ain dit, aander dat. Odder of regel was ter ja nait in dij vergoadern. Mainsten wozzen nait ainmoal woar of ze veur bie nkander kommen wazzen. 33 Onder t volk dochde men dat t om Alexander ging, doar of Jeuden mit op proppen kommen wazzen. Alexander haar al mit haand n taiken geven en wol zok veur t volk verantwoorden, 34 mor dou ze deurkregen dat hai n Jeud was, zetten ze altmoal as ain man n keel op en raipen wel n uur of twij achter mekoar: "Groot is Efezers heur Artemis!" 35 Mor siktoares kreeg t volk in bedwang. "Efezers," zee e, "elkenain op wereld wait toch dat Efezers heur stad de zörg het over de grode Artemis en over stain dij tou hemel oetvalen is? 36 As joe dat nou nait ontstreden wordt, mout ie joe rusteg holden en nait mor kop over haals wat doun. 37 Ie hebben dizze manlu ja opbrocht ofschoon ze gain tempelrovers binnen of ons godin wat miszegd hebben. 38 As nou Demetrius en vakgenoten n klacht tegen ain hebben, nou, der worden toch rechtszittens holden en der binnen toch proconsuls? Loaten ze doar dij aander aankloagen. 39 As ie nog wat meer willen den zel doarover in n wettege volksvergoadern beslist worden. 40 Dit zeg k, omreden wie lopen kaans dat wie van opstand aankloagd worden om wat of ter vandoag veurvalen is. Doar was ja hail gain reden tou en wie zellen t nait verantwoorden kinnen dat wie dizze oploop teweegbrocht hebben." Mit dizze woorden muik e n èn aan vergoadern.