Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 18


01Dou ging e oet Athene vandoan en kwam in Korinte. 02Doar trof e n Jeud oet Pontus. Aquila was zien noam. Dij was net mit zien vraauw Priscílla oet Itoalie kommen, omreden Claudius haar onnaaierd, ale Jeuden mozzen tou Rome oet. Hai laip bie heur aan. 03Omdat ze t zulfde affeer haren, woonde hai bie heur in en dee doar zien waark. Heur affeer was noamelk tènten moaken. 04Elke sabbat haar e gesprekken in sinagoge en perbaaierde hai Jeuden en Grieken te overtugen. 05Mor dou Silas en Timoteüs oet Macedonië aankommen wazzen, spandaaierde Paulus áál zien tied aan t verkundegen. Hai wees Jeuden der mit klem op dat Jezus de Messias is. 06Mor dou zai doar tegen in gingen en hom veur van ales en nog wat oetmuiken, schudde hai zien klaaier oet. "Ie binnen zulm verantwoordelk veur joen dood," zee e tegen heur, "ik nait. Van nou òf aan zel ik noar haaidens tougoan." 07Hai ging doarvandoan en kwam in hoes bie n zekere Titius Justus, dij God vereerde. Dat hoes ston noast sinagoge. 08Crispus, sinagogeboas, kwam mit aal zien hoesgenoten tou geleuf in de Heer. Stoadegaan leufden veul Korintiërs dou ze t (evengelie) heurden en luiten zok deupen. 09Snaachts zee de Heer in n vizioun tegen Paulus: "Nait baang wezen en die nait stil holden! 10 Ik bin ja bie die. Gainain zel n vinger noar die oetsteken om die kwoad te doun, omreden ik heb veul volk in dizze stad." 11 Anderhaalf joar het e doar woond en heur onderricht geven in God zien woord. 12 Mor dou Gallio proconsul van Achaje was, keerden Jeuden zok as ain man tegen Paulus en brochten hom veur t gerecht. 13 "t Gaait tegen wet in," zeden ze, "zo as dizze man perbaaiert mensken der tou over te hoalen God te vereren." 14 Dou Paulus mond opendoun wol, zee Gallio tegen Jeuden: "As ter van n misdoad sproake was of van n gemaine streek, den haar k vanzulm joe, Jeuden, wel oetproaten loaten. 15 Mor nou t om hikhakkerij gaait over n woord en noamen en dij wet van joe, mout ie t zulm mor oetzuiken. Doar wil ik gain rechter over wezen." 16 En hai juig ze vot, bie zien rechterstoul vandoan. 17 Mitmekoar grepen ze dou sinagogeboas Sostenes en gavven hom veur t gerechtsgebaauw n pak sloag. Mor Gallio trok zok ter niks van aan. 18 Paulus bleef doar nog verschaaiden doag. Dou nam e ofschaaid van bruiers en voarde noar Syrië. Priscílla en Aquila gingen mit hom. Eerst haar e in Kenchreeën zien hoar ofknippen loaten. Hai ston onder n gelofte. 19 Dou ze in Efeze aankwammen, ging e bie dij aandern vot. Zulm ging e noar sinagoge tou om doar mit Jeuden te rezenaaiern. 20 Dou ze hom vruigen wat laanger te blieven, sluig e dat òf. 21 Mor bie t ofschaaid zee e: "Ik kom nog wel ais weerom, as God t wil." Dou ging e mit t schip oet Efeze vot, 22 op Caesarea òf. Doar ging e aan laand, zee gemainte goidag en raaisde dou noar Antiochië. 23 Dou e doar n zetje west haar, ging e weer vot. In ainen deur raaisde hai deur t laand Galatië en Frygië. Ale leerlingen gaf e nije moud. 24 Nou was ter n Jeud, Apollos oet Alexandrië, n redenriek man, in Efeze beland. Hai was haile kloar in de Schriften. 25 Dij was onderwezen in de Heer zien Weg. En mit veul vuur, zo was zien oard, was e wènd te vertellen en hail sekuur te leren wat of e over Jezus wos. Mor dat was bloots Johannes zien deup. 26 Dij man nou, begunde trankiel in sinagoge op te treden. Dou Priscílla en Aquila hom heurd haren, nammen ze hom mit en brochten hom naauwkeureger op hoogte mit God zien Weg. 27 Hai wol noar Achaje oversteken. Bruiers pittjeden hom aan en schreven n braif aan leerlingen doar dat ze hom aanveerden zollen. Dou e doar aankommen was, haren geleuvegen veul aan hom deurdat e zokse goaven haar. 28 Mit kracht kwam e in t openboar tegen Jeuden op, deur oet de Schriften aan te teunen dat Jezus de Messias is.