Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 17


01Over Amfípolis en Apollonia raaisden ze noar Tessalonica. Doar haren Jeuden n sinagoge. 02Zo as e wènd was, ging Paulus doar hèn en drij sabbatdoagen achternkander pruit e mit heur aan haand van de Schriften. 03Deur dij op te sloagen, brochde hai heur bie dat Messias lieden mos en oet dood opstoan. "En dit," zee e, "is nou Messias: Jezus, dij ik joe verkundegen dou." 04Gounent van heur luiten zok overtugen en sloten zok bie Paulus en Silas aan. Ook n haile bult Grieken dij God vereerden en nog al wat vernoame vraauwlu. 05Mor Jeuden konden dat nait goud zetten. Dat ze scharrelden oet t stroatvolk n poar deugennaiten op. Dij zörgden dat ze t volk achter zok aan kregen en brochten zo stad in rep en ruier. Ze trokken op Jason zien hoes òf en perbaaierden heur veur volksvergoadern te brengen. 06Mor dou ze heur nait vinden konden, sleepten ze Jason en nog n stokkewat bruiers veur t stadsbestuur. "Dizze mensken, dij haile wereld op kop zetten," raipen ze, "binnen hier nou ook opdoken! 07Jason het heur onderdak geven. Ze handeln altmoal in stried mit kaaizer zien dekreten. Ze beweren ja dat ter nóg n keunenk is: Jezus!" 08Zo verbalderden ze t volk en ook bestuurders van stad dij dit heurden. 09Eerst dou dij n börgtocht kregen haren van Jason en dij aandern, luiten ze heur vrij. 10 Bruiers stuurden Paulus en Silas aigenste naacht nog noar Berea. Dou dij doar aankwammen, gingen ze noar sinagoge van Jeuden tou. 11 Hier wazzen mensken vrundelker as dij in Tessalonica. Ze nammen t woord geern aan. Doagelks gingen ze in de Schriften noa, of dat goud kwam. 12 n Bult van heur kwammen tou geleuf en van vernoame Griekse vraauwlu en manlu gain luk beetje. 13 Mor dou Jeuden oet Tessalonica der achter kwammen dat Paulus ook in Berea God zien woord verkundegde, kwammen ze doar ook onrust zaaien en t volk verbaldern. 14 Bruiers luiten Paulus dou votdoalek noar kust vertrekken, mor Silas en Timoteüs bleven doar. 15 Lu dij Paulus op stee brochten, gingen mit hom aan Athene tou. Dou gingen ze weerom. Ze kregen veur Silas en Timoteüs bosschop mit, dij zollen zo gaauw meugelk weer bie hom kommen. 16 Zo zat Paulus in Athene op heur te wachten. Dou e zag hou of dij stad onder ofgodsbeelden zat, muik e zok kwoad. 17 Nou pruit e in sinagoge mit Jeuden en lu dij God vereerden, en op t stadsplaain elke dag mit lu dij doar net wazzen. 18 Zo ruiken ook summege epicurische en stoïsche wiesgeren mit hom aan proat. Paardie van heur zeden: "Wat zol dizze proatjemoaker ainlieks te vertellen hebben?" Mor aandern: "t Liekt wel of e ons vremde goden aanproaten wil." Hai verkundegde ja bliede bosschop over Jezus, dat dij opstoan was. 19 Zai nammen hom mit en brochten hom noar Areopagus. "Mag wie waiten," zeden ze, "wat veur nije leer of ie doar veurdroagen? 20 Ie loaten ons ja wat heuren doar of wie nij van opheuren. Doarom wil we waiten wat of dat te beduden het." 21 Atheners, en ale boetenlanders dij doar op bezuik kwammen, wazzen ja aans naargens op oet as om t nijste van t nijste te vertellen of te heuren. 22 Paulus ging midden op Areopagus stoan en zee: "Atheners! Aan ales zai ik dat ie toch wel meer as gewoon ontzag hebben veur hogere machten. 23 Dou k ja zo ais wat deur joen stad swurf en ales opnam wat of ie zo aal vereren, heb k ook n altoar vonden doar op ston: 'Veur onbekende god.' Nou, wat of ie vereren mor nog nait kennen, dat kom ik joe verkundegen. 24 Dij God dij wereld moakt het en aal wat of ter op is, dij Heer van hemel en eerde, woont nait in tempels dij menskenhanden moakt hebben. 25 Hai is ook nait aanwezen op dainsten van mensken, as of e nog verlet om wat het. Hai geft ja zulm aan altmoal levent en oam, joa, ales. 26 Hai luit ale volken, t aine noa t aander, over haile wereldoppervlak wonen mit opdracht dat ze veur n bepoalde tied - dat is te zeggen: veur zo laank as ze doar van hom wonen moggen - 27 God zuiken zollen en perbaaiern mit hom kontakt te kriegen en hom te vinden. Zowied is e ja ook nait bie elk van ons vandoan. 28 Deur hom leef wie ja, beweeg wie ons en bestoan wie. Net as ook summege dichters van joen volk zegd hebben: 'Zien noageslacht bin we.' 29 Nou, as wie den God zien noageslacht binnen, mout we ook nait denken dat godhaid zukswat is as gold of zulver of stain, n feguur dij n mensk vörmd of oetdocht het. 30 Toch wil God dij tieden dat ie nait beter wozzen deur vingers zain. Mor noú ropt e mensken altmoal en overaal der tou op zok te bekeren. 31 Hai het ja n dag vaststeld dat e wereld rechtveerdeg oordailen loaten zel deur ain dij hai aansteld het. Van dij aanstellen het e veur elkenain t bewies ofgeven deur hom oet dood opstoan te loaten." 32 Dou ze over opstanden van doden heurden, haren summegen doar de gek mit. Mor aandern zeden: "Doar wil we joe nog wel ais over heuren!" 33 Dat zodounde ging Paulus bie heur vot. 34 Mor n poar manlu toalden Paulus aan en kwammen tou geleuf. Dionysius, n lid van Areopagusroad, was doar ook maank, en n vraauw dij Damaris haitte, mit nog n poar aandern.