Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 16


01Hai kwam ook in Derbe en Lystra. Doar trof e n leerling, dij haitte Timoteüs, zeun van n geleuveg Jeudske en n Griekse voader. 02Hai ston goud aanschreven bie bruiers in Lystra en Ikonium. 03Paulus wol hom mitnemen op raais. Zo luit e hom, mit t oog op Jeuden in dij kontrainen, besnieden: elkenain wos ja dat zien voader n Griek was. 04In steden dij ze op heur deurraais aandeden, gavven ze besloeten deur dij apostels in Jeruzalem nomen haren. Doar zollen ze zok aan holden. 05Zo kwammen gemaintes vaaster te stoan in t geleuf. Heur ledental wer doagelks groder. 06Dou trokken ze wieder deur kontrainen van Frygië en Galatië, omreden hillege Gaist huil t tegen dat ze in Asia bosschop brochten. 07Dou ze in buurt van Mysië kommen wazzen, perbaaierden ze noar Bitynië te raaizen, mor Jezus zien Gaist wol dat nait lieden. 08Ze trokken Mysië verbie en kwammen in Troäs, aan kust. 09Doar kreeg Paulus snaachts n vizioun. Der ston n man oet Macedonië veur hom. Dij nuigde hom: "Steek toch over noar Macedonië en help ons!" 10 Dou e t vizioun zain haar, perbaaierden wie votdoalek noar Macedonië, n Romaainse kolonie, òf te raaizen. Wie muiken der ja oet op dat God ons roupen haar om heur bliede bosschop te verkundegen. 11 Zo zaailden wie oet Troäs vandoan, liekoet noar Samotrake en aanderdoags noar Neapolis. 12 Doarvandoan ging we noar Filippi tou. Dat is n belangrieke stad in dat dail van Macedonië, n Romaainse kolonie. Dou we in dij stad n dag of wat touhuilen, 13 ging we op sabbat deur stadspoort bie revier langs. Wie dochten ja, doar zol wel n bedeploats wezen. Doar ging we zitten en begunden mit vraauwlu te proaten dij doar bie nkander kommen wazzen. 14 Der zat ook n vraauw te lustern dij Lydia haitte. Ze dee in purper en kwam oet stad Tyatira. Zai vereerde God. En de Heer muik heur zo nijsgiereg dat ze mit aandacht volgde wat of Paulus zee. 15 Dou ze zok mit heur hoesgenoten deupen loaten haar, nuigde ze ons en zee: "Nou ie van oordail binnen dat ik de Heer traauw bin, kom toch mit mie noar hoes en neem doar joen intrek." Deur stief aan te dringen kreeg ze ons zowied. 16 Op n keer dou wie onderwegens wazzen noar bedeploats, kwam ons n sloavin in muit. Dij haar n woarzeggende gaist. Mit dat woarzeggen brochde ze heur boazen n pak geld aan. 17 Zai kwam Paulus en ons achternoa en raip mor aal: "Dizze mensken binnen knechten van alderhoogste God. Zai vertellen joe, hou of ie red worden kinnen." 18 Dat dee ze verschaaiden doag achternkander. Dou Paulus dat begunde te vervelen, draaide hai zok om en zee tegen gaist: "Ik beveel die in noam van Jezus Christus: goa oet heur vandoan!" Op t aigenste ogenblik ging e vot. 19 Dou heur boazen zagen: doar gaait ons kaans op verdainste, grepen ze Paulus en Silas beet en sleepten heur noar t maartplaain veur t bestuur van stad. 20 Ze brochten heur veur pretoren. "Dizze mensken," zeden ze, "brengen ons stad in rep en ruier. t Binnen Jeuden 21 en ze verkundegen gebruken dij wie nait overnemen maggen of noavolgen. Wie binnen ja Romaainen." 22 Ook t volk keerde zok tegen heur. Pretoren ropten heur dou klaaier van t lief òf en luiten heur mit stòkken ofraanzeln. 23 Dou ze heur flink van laaiterom geven haren, smeten ze heur in t gevang. Aan cipier gavven ze opdracht heur goud te bewoaken. 24 Dou dij zo'n inzeggen kregen haar, zette hai heur in t binnenste hondegat en sloot heur vouten sekuur in t blok. 25 Om middernaacht zongen Paulus en Silas in heur gebed God zien lof. Gevangenen lusterden noar heur. 26 Inains kwam der zo'n swoare eerdbeven, dat gevangenis schudde op zien grondvesten. Doalek vlogen ale deuren open en sprongen bie elkenain boeien lös. 27 Cipier schoot wakker. Dou e deuren van gevangenis openstoan zag, trok e n sweerd en wol e zokzulm van kaant moaken. Hai dochde ja: gevangenen binnen der vandeur. 28 Mor Paulus raip zo haard as e kon: "Dou joezulm nait te kòrt! Wie binnen der ja altmoal nog!" 29 Hai luit licht brengen, runde noar binnen tou en trillend over aal zien leden vuil e veur Paulus en Silas op knijen. 30 Hai brochde ze noar boeten tou en zee: "Manlu, wat mout ik doun om red te worden?" 31 "Leuf in de Heer Jezus," zeden ze, "den zel ie red worden. Ie en aal joen volk." 32 Dou verkundegden ze de Heer zien woord aan hom en aan ale lu dij bie hom in hoes woonden. 33 Dat aigenste uur van naacht nam e heur mit en wosk heur wonden oet. Vot ter noa luit e zok mit aal zien volk deupen. 34 Dou brochde hai ze noar boven in zien hoes en zette heur n moal veur. En mit aal zien hoesgenoten vierde hai feest, omreden hai leufde nou in God. 35 Dou t dag worden was, stuurden pretoren heur bodes mit t bevel: "Loat dij mensken vrij!" 36 Cipier gaf t aan Paulus deur. "Pretoren," zee e, "hebben waiten loaten dat wie joe baaident vrijloaten mouten. Ie kinnen der dus oetkommen en gerust wieder raaizen." 37 Mor Paulus zee tegen hom: "Wat? Ze hebben ons in t openboar zunder vörm van perses oftiggeln loaten aalhouwel wie Romaainse börgers binnen en dou in t gevang zet. En nou willen ze ons der stiekem weer oetloaten? Mor zó gaait dat nait! Loaten ze zulm mor kommen en ons noar boeten tou brengen." 38 Bodes brochten dizze woorden aan pretoren over. Dij werden benaauwd dou ze heurden dat t Romaainse börgers wazzen. 39 Dat ze gingen noar heur tou en wozzen heur te beduzzeln. Ze brochten heur noar boeten en vruigen of ze wel tou stad oetgoan wollen. 40 Mor dou zai tou gevangenis oetgoan wazzen, gingen ze noar Lydia. Doar trovven ze de bruiers, spraken heur moud in en dou eerst gingen ze tou stad oet.