Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 15


01n Poar mensken dij oet Judea kommen wazzen, leerden bruiers dit: "As ie joe nait besnieden loaten zo as Mozes zegd het, den kin ie nait beholden worden." 02Doar ontston opschudden over. Paulus en Barnabas kregen hoge woorden mit heur. Dou gavven ze Paulus en Barnabas en n poar aander leden van gemainte opdracht om dizze vroag aan apostels en oldsten in Jeruzalem veur te leggen. 03Gemainte swaaide heur oet en ze raaisden deur Fenicië en Samaria en vertelden dat haaidens zok bekeerden. Ale bruiers in dij streken werden doar deurhèn blied om. 04Bie aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd deur gemainte, apostels en oldsten. Ze vertelden aal wat of God mit heur doan haar. 05Mor n stokkewat geleuvegen, t wazzen Farizeeërs, zeden: "Ze mouten besneden worden en Mozes zien wet onderholden." 06Apostels en oldsten kwammen bie nkander om dizze oetsproak te bekieken. 07Noa veul hènneweer geproat ging Petrus stoan: "Lu," zee e, "ie waiten dat God van begun òf aan mie oetkozen het, dat haaidens van mie t evengelie heuren zollen en der in leuven. 08God, dij ons deurhèn ken, het dat bezegeld deur ook aan heur hillege Gaist te geven net as aan ons. 09Hai het gain steek onderschaaid moakt tussen ons en heur, omreden hai het heur deur t geleuf zuverd. 10 Woarom doag wie God den oet deur leerlingen n juk op haals te leggen dij wie nait rizzen konden en ons olders net zo min? 11 Nee, wie leuven dat wie, net as zai, deur de Heer Jezus zien genoade beholden worden kinnen." 12 Doar wer vergoadern stil van. Dou lusterden ze noar Barnabas en Paulus, dij vertelden wat veur taikens en wonders God altmoal deur heur onder haaidens doan haar. 13 Dou ze oetsproken wazzen, ging Jakobus doarop in. "Bruiers," zee e, "nou mout ie ais even noar mie lustern! 14 Simeon het ons oetstokt hou of God zulm t eerst ter op oet west het oet haaidens n volk op zien noam te brengen. 15 Dat is krekt wat of profeten zeden. Der staait ja schreven: 16 'Loater zel ik weerkommen en David zien tènt dij om lag, weer opzetten; wat of doarvan omdeel hoald was, zel ik vannijs opbaauwen en weer in t èn zetten. 17 Den zel wat of ter van bevolken over is, de Heer zuiken mit ale haaidens doar of mien noam over oetroupen is. 18 Zo sprekt de Heer, dij dat van oldsheer bekend moakt.' 19 Doarom main ik dat wie dijent dij zok oet t haaidendom tou God bekeren, t nait stoerder moaken mouten, 20 mor heur schrieven dat ze zok ontholden mouten van wat of deur ofgoden besmet is, van onzedelkhaid, van vlaais van daaiern dij stikt binnen, en van bloud. 21 Mozes het ja al van olde tieden òf aan hoast in elke stad mensken dij bosschop veurholden: elke sabbat wordt e ja in sinagoge veurlezen." 22 Dou besloten apostels en oldsten mit haile gemainte n poar manlu oet heur kring te kaizen en mit Paulus en Barnabas noar Antiochië te sturen. Dat wazzen Judas, mit bienoam Barsabbas, en Silas, baaident laaidende personen onder bruiers. 23 Ze gavven heur dizze braif mit: "Aan bruiers oet haaidens in Antiochië, Syrië en Cilicië. Beste bruiers en zusters, 24 Wie hebben heurd dat summegen van ons bie joe veur konsternoatsie zörgd hebben, deurdat ze joe mit heur proat overstuur muiken. Van ons haren ze doar gain opdracht tou kregen. 25 Doarom heb we, dou wie t ains worden wazzen, besloten manlu te kaizen om dij noar joe tou te sturen mit Barnabas en Paulus, mensken doar of wie n bult mit op hebben. 26 Zai hebben ja heur levent woagd veur noam van ons Heer Jezus Christus. 27 Doarom heb we Judas en Silas stuurd; zai doun joe zulfde bosschop ook mondeling. 28 Hillege Gaist en wie hebben ja besloten joe nait meer verplichtens op te leggen as dizzent, dij beslist neudeg binnen: 29 ie mouten joe ontholden van wat of aan ofgoden ovverd is, van bloud, van vlaais van daaiern dij stikt binnen, en van onzedelkhaid. As ie joe doarveur woaren, zel joe t goud goan. Holdt joe! Mit groutnis, apostels en oldsten van gemainte in Jeruzalem." 30 Ze nammen ofschaaid en raaisden noar Antiochië. Doar raipen ze gemainte bie nkander en langden heur braif over. 31 Dou ze dij lezen haren, werden ze blied, omreden dij gaf heur nije moud. 32 Judas en Silas dij zulm ook profeten wazzen, pruiten n haile toer mit bruiers. Zo werden ze moudeg en vastberoaden. 33 Dou ze doar n zet touholden haren, nammen ze in beste verstandholden ofschaaid van bruiers en gingen weerom noar lu dij heur stuurd haren.f + Aander handschriften hebben veur vers 34: "Mor Silas besloot te blieven en Judas ging allenneg weerom."f* 35 Paulus en Barnabas brochten heur tied in Antiochië deur mit onderricht en t verkundegen van de Heer zien woord. Doar deden ook nog n bult aandern aan mit. 36 n Dag of wat loater zee Paulus tegen Barnabas: "Wie mozzen nog ais weer bie ale steden langs doar wie de Heer zien woord verkundegd hebben, en kieken hou of t mit leerlingen staait." 37 Nou wol Barnabas ook Johannes, dij Marcus nuimd wer, mit hebben. 38 Mor Paulus vuilde doar niks veur. Ain dij heur noa Pamfylië in steek loaten haar in stee van zok mit heur op t waark te gooien, zo'n man wol e nait mit hebben. 39 Ze kregen der zo'n spul over dat ze oetnkander gingen. Barnabas nam Marcus mit en voarde noar Cyprus. 40 Mor Paulus koos Silas en ging aan raais. Bruiers vertraauwden hom tou aan de Heer zien genoade. 41 Hai raaisde deur Syrië en Cilicië en muik doar gemaintes vastberoaden.