Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 09


01Saulus ging nog mor aal tekeer en bedraaigde de Heer zien leerlingen mit dood. Zo ging e noar hogepriester tou 02en vruig hom, hai zol hom volmachten mitgeven veur sinagoges in Damascus. Mensken van de Weg dij e doar vinden zol, manlu net zo goud as vraauwlu, kon e den oppakken en noar Jeruzalem tou brengen. 03Hai was onderwegens en al stoef bie Damascus, dou inains n fèl licht oet hemel hom van aal kanten omstroalde. 04Hai vuil op grond en heurde n stem tegen hom zeggen: "Saul, Saul, woarom zitstoe achter mie heer?" 05Hai vruig: "Wèl bin ie, Heer?" "Ik bin Jezus," zee e. "doarstoe achterheer zitst. 06Kom in t èn en goa tou stad in. Den zel die zegd worden wat ofstoe doun most." 07Manlu dij bie hom wazzen, stonden stief stil. Ze konden gain woord oetbrengen; ze heurden stem aal, mor zagen gainain. 08Saulus kroop weer in t èn, mor al haar e ogen open, hai kon niks meer zain. Dou pakten ze hom mor bie haand en brochten hom tou Damascus in. 09Drij doag laank kon e niks zain en at of dronk e nait. 10 Nou woonde der in Damascus n leerling dij Ananias haitte. De Heer zee in n vizioun tegen hom: "Ananias!" Hai antwoordde: "Zeg t mor, Heer!" 11 Dou zee de Heer tegen hom: "Kom! Goa noar Rechtestroat en vroag in Judas zien hoes noar ain oet Tarsus. Hai hait Saulus. Hai is net aan t beden 12 en het net zain in n vizioun, hou of ain dij Ananias haitte, der inkwam en hom handen oplegde om te moaken dat e weer zain kon." 13 Hierop zee Ananias: "Heer, ik heb al van aal kanten heurd houveul kwoad dizze man joen haailegen in Jeruzalem aandoan het. 14 Ook hier het e permizzie van hogepriesters om elk dij joen noam aanropt op te pakken." 15 Mor de Heer zee tegen hom: "Goa der op òf, omreden ik heb dizze man oetzöcht as n stok keukenriw om der mien noam in bie volken en heur keunenks en bie t volk Israël te brengen. 16 Ik zel hom ja zain loaten houveul of e om mien noam lieden mout." 17 Ananias ging op pad. Hai ging doar in hoes en legde hom handen op. "Saul, bruier," zee e, "de Heer het mie stuurd, Jezus, dij zok aan die zain loaten het doustoe hierhèn onderwegens wast, dastoe weer zain kinst en vol wordst van hillege Gaist." 18 Votdoalek was t net of ter doppen van zien ogen ofvuilen. Hai kon weer zain, kwam in t èn en luit zok deupen. 19 Dou at e wat en kwam weer op krachten. Hai bleef n dag of wat bie leerlingen in Damascus 20 en votdoalek aal brochde hai in sinagoges bosschop van Jezus, dat dij God zien Zeun is. 21 Ale lu dij t heurden stonden der versteld van. "Mor dat is toch man," zeden ze, "dij in Jeruzalem aalmoal van kaant muik dij dizze noam aanroupen deden? Ook hier was e toch kommen om heur op te pakken en noar hogepriesters te brengen?" 22 Saulus wer aalaan wizzer. Hai brochde Jeuden dij in Damascus woonden van heur stok mit zien bewiezen dat Jezus de Messias is. 23 Dou dat n haile toer zo deurging, beroamden Jeuden t plan hom van kaant te moaken. 24 Mor Saulus kwam aan wait wat of ze veur haren. Nou loerden ze dag en naacht op hom bie poorten van stad om hom van kaant te moaken. 25 Mor snaachts nammen zien leerlingen hom mit. Ze luiten hom in n körf omdeel, over muur van stad hèn. 26 Dou e in Jeruzalem aankommen was, wol hai zok aansloeten bie leerlingen doar. Mor ain bie aander ston hom nait, omreden ze konden nait leuven dat e n leerling was. 27 Mor Barnabas kwam veur hom op, brochde hom bie apostels en vertelde heur hou of hai onderwegens de Heer zain haar en dat dij mit hom proat haar en hou of hai in Damascus hail trankiel optreden was in Jezus zien noam. 28 Van dij tied òf ging e in Jeruzalem doagelks mit heur op en deel en treedde trankiel op in de Heer zien noam. 29 Hai ging in debat mit Hellenisten, mor dij wollen hom ombrengen. 30 Dou bruiers dit aan wait kwammen, brochten ze hom noar Caesarea tou. Doarvandoan stuurden ze hom noar Tarsus. 31 Zo kon der nou in hail Judea, Galilea en Samaria, in vree waarkt worden aan opbaauw van gemainte. Deurdat dij leefde in ontzag veur de Heer en zok aanvuren luit deur hillege Gaist, kwammen der aal meer mensken bie. 32 Dou Petrus ze aalmoal bie langs ging, kwam e ook bie haailegen dij in Lydda woonden. 33 Hai trof doar n man aan dij Eneas haitte. Al aacht joar haar dij op bèr touholden: hai was verlamd. 34 Petrus zee tegen hom: "Eneas, Jezus Christus moakt joe beter. Kom in t èn, en leg zulm joen bèr terecht." Votdoalek kwam e in t èn. 35 Aal inwoners van Lydda en Saron zagen hom en bekeerden zok tou de Heer. 36 In Joppe woonde n leerling, dij haitte Tabita. Dat kin je vertoalen mit Dorkas en dat betaikent "gazel". Ze ston altied veur n aander kloar en dee n bult goud. 37 Net in dij doagen wer ze zaik en kwam oet tied. Ze legden heur òf en boarden heur op in n koamer boven. 38 Nou ligt Lydda stoef bie Joppe. Dou leerlingen den ook heurden dat Petrus doar was, stuurden ze twij manlu noar hom tou. Dij zollen vroagen: "Kom votdoalek noar ons tou!" 39 Petrus ging votdoalek mit heur. Dou e doar aankommen was, brochten ze hom noar dij koamer tou. Ale wedevraauwen kwammen bie hom stoan, in troanen, en luiten Petrus zain houveul klaaier Dorkas moakt haar dou ze nog bie heur touhuil. 40 Petrus stuurde ze aalmoal vot. Hai vuil op knijen en beedde. Dou draaide hai zok om noar t liek en zee: "Tabita, kom in t èn!" Zai dee ogen open en dou ze Petrus zag, ging ze in t èn zitten. 41 Hai gaf heur haand en hulp heur in t èn. Dou raip hai de haailegen, dij wedevraauwen ook, en zee: "Kiek! Hier heb je heur leventeg weer!" 42 Dit wer in hail Joppe bekend en veul mensken kwammen tou geleuf in de Heer. 43 Hai bleef nog verschaaiden doag in Joppe en was doar bie Simon, n leerlooier.