Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 08


01Saulus was t mit moord op dizze man ains. Dij aigenste dag begunde der n hail slimme vervolgen tegen gemainte in Jeruzalem. Aalmoal, behaalve apostels, verspraaidden ze zok over landstreken van Judea en Samaria. 02Vrome manlu begruiven Stefanus en wazzen slim verdraiteg om hom. 03Saulus wol gemainte verrinnewaaiern. Hai drong t aine hoes noa t aander in, sleepte manlu en vraauwlu mit en stopte heur in t gevang. 04Dij zo verspraaid worden wazzen, brochten overaal doar ze kwammen bliede bosschop. 05Zodounde kwam Filippus in stad Samaria te laande en verkundegde heur de Christus. 06Ze wazzen t aalgemain mit Filippus zien woorden ains dou ze heurden wat of e zee en dou ze taikens zagen dij of e dee. 07Bie n bult mensken dij onnure gaisten in zok haren, kwammen dij der haard bèlkend oet; lammen en kreupeln werden beter. 08Doardeur kwam der grode bliedschop in dij stad. 09Vrouger aal haar ain of aander Simon in dij stad teuverderij doan en t volk van Samaria haildaal versteld stoan loaten. Hai zee van zokzulm dat e n boaskerel was. 10 Gainain, groot of luddek, was bie hom vandoan te sloagen. Ze zeden: "Dizze man is wat ie nuimen, God zien grode kracht." 11 Dat kwam, deurdat ze al zo laank van zien teuverkunsten versteld stoan haren. 12 Mor dou ze Filippus begunden te leuven, dij t evengelie van God zien keunenkriek en van de noam van Jezus Christus brochde, luiten zai zok deupen, manlu net zo goud as vraauwlu. 13 Simon zulm kwam ook tou geleuf en noa zien deup bleef e aalaan bie Filippus, versteld as e was deur ale taikens en machtege doaden dij e gebeuren zag. 14 Dou apostels in Jeruzalem vernammen dat Samaria God zien woord aannomen haar, stuurden ze Petrus en Johannes noar heur tou. 15 Dij gingen der hèn en beedden veur heur dat ze hillege Gaist kriegen zollen. 16 Dij was nog op gainain van heur deelkommen, ze wazzen bloots deupt in de Heer Jezus zien noam. 17 Dou legden ze heur handen op en zai kregen de hillege Gaist. 18 Dou Simon zag dat Gaist mensken geven wer deurdat apostels heur handen oplegden, bood hai heur geld 19 en zee: "Geef mie dij macht ook, dat elk dij ik handen opleg hillege Gaist krigt." 20 Mor Petrus gaf hom as beschaaid: "Noar de hel, ie mit joen geld! Ie mainen ja dat ie God zien goave mit geld kopen kinnen. 21 Hoog of leeg, der is veur joe gain plak in t beheer van dizze schatten, omreden joen holden tegen God over is nait geef. 22 Breek mit joen slechteghaid. Beed de Heer en vroag vergeven veur wat of ie in t zin haren. 23 Ik zai ja dat ie haildaal vergiftegd binnen en betoesterd zitten in ondeugd." 24 Simon zee: "Beed ie toch de Heer veur mie dat mie niks overkommen mag van wat of ie zegd hebben." 25 Dou zai zo van de Heer getuugd en zien bosschop brocht haren, gingen ze weerom noar Jeruzalem. En in nog hail wat Samaritoanse dörpen verkundegden ze bliede bosschop. 26 n Engel van de Heer zee tegen Filippus: "Kom es! Goa op raais noar t zuden, weg op dij van Jeruzalem noar Gaza lopt." t Is doar n verloaten wereld. 27 Hai kwam in t èn en ging aan raais. Loat e doar nou n man trevven oet Ethiopië, n hoge functionoares van de kandake, keunegin van Ethiopië. Hai regelde aal heur geldzoaken. Dij haar noar Jeruzalem tou west om te beden en nou was e op weeromraais. 28 Hai zat op zien woagen profeet Jesaja te lezen. 29 Dou zee Gaist tegen Filippus: "Goa noar dij woagen tou en toal hom ais aan!" 30 Filippus laip ter gaauw hèn en heurde hom profeet Jesaja lezen. "Begriep ie wel wat of ie doar lezen?" vruig e hom. 31 "Hou zol k," zee man, "as gainain mie wegwies moakt?" Dou nuigde hai Filippus om in te stappen en noast hom zitten te goan. 32 Nou was dit t gedailte oet de Schrift dat e leesde: "As n schoap wer e noar slachtbaank brocht,
as n laam dij gain kik geft as e schoren wordt,
zo dee e gain mond open.

33 Ainmoal ofzet mos e veur t recht. Zien noazoaten: wèl zel t ter over hebben?
Hai wordt ja van kaant moakt!"f + Dit vers is zo stoer, dat we gain wizzeghaid hebben wat of ter bedould wordt.f*
34 Noar aanlaaiden doarvan zee koamerheer tegen Filippus: "Mag k joe ais vroagen: over wèl het profeet t hier, over zokzulm of over n aander?" 35 Dou kwam Filippus lös. Hai ging oet van t schriftgedailte dat man lezen haar en verkundegde hom t grode nijs over Jezus. 36 Onderwegens kwammen ze bie n wotter. "Kiek, hier is wotter," zee koamerheer, "wat is ter tegen dat ik deupt wor?"f + Vers 37 komt mor in n haile poar handschriften veur.f* 38 Dou luit e woagen stilholden, en baaident, Filippus en koamerheer, gingen in t wotter en hai deupte hom. 39 Dou ze tou t wotter oetkommen wazzen, nam de Heer zien Gaist Filippus inains vot: koamerheer zag hom nait meer. Mor gliekegoud raaisde hai blied wieder. 40 Filippus kwam weer veurndag in Azotus. Op deurraais brochde hai bliede bosschop aan ale steden, net zo laank dat e in Caesarea kwam.