Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 05


01Der was ook n man, Ananias haitte hai en zien vraauw Saffira, dij wat van zien bezittens verkocht. 02Hai huil wat van ontvangst achter - zien vraauw wos ter van - en brochde mor n dail noar apostels tou. 03Doar zee Petrus op: "Ananias, woarom het Soatan zo'n beslag op joen haart legd? Ie bedraigen hillege Gaist ja deur wat achter te holden van wat of joen stok laand opbrocht het. 04t Heurde toch aan joe dou ie t nog haren? En ook dou t verkocht was, kon ie toch mit t geld doun wat of ie wollen? Hou kon dit toch bie joe opkommen? Ie hebben mensken nait veurlogen, mor God." 05Dou Ananias dij woorden heurde, vuil e deel en haar ter tou doan. Ale mensken dij dit heurden, kregen schrik goud te pakken. 06Jongkerels kwammen in t èn en legden hom òf, druigen hom noar boeten tou en begruiven hom. 07Noa verloop van om en bie drij uur kwam zien vraauw der in. Zai wos nait wat of ter veurvalen was. 08Petrus vruig: "Heur ais, heb ie dat stok laand veur zo en zoveul verkocht?" "Joa," zee ze, "veur zoveul." 09Dou zee Petrus tegen heur: "Hou kwam ie der bie òf te spreken dat ie de Heer zien Gaist zo verzuiken zollen? Luster! k Heur voutstappen van lu dij joen man begroaven hebben al bie deur. Zai zellen joe nou oetdroagen." 10 Op slag vuil ze deel veur zien vouten en haar ter tou doan. Jongkerels kwammen der in en vonden heur dood. Ze druigen heur noar boeten tou en begruiven heur bie heur man. 11 Haile gemainte en ale mensken dij t heurden, kregen schrik goud te pakken. 12 Apostels deden n bult wondertaikens maank t volk. Zai wazzen aineg mit mekoar en kwammen bie nkander in Salomo zien zoelengaang. 13 Van dij aandern duurde gainain zok bie heur aansloeten, mor t volk haar heur wel hoog. 14 Aal mor meer kwammen der bie dij in de Heer leufden: n bult manlu, net zo goud as vraauwlu. 15 Joa, t kwam zó wied dat mensken zaiken op stroat druigen en op metrazzen en droagboaren hènlegden. Ze hoopten dat as Petrus doar den langs kwam, teminnent zien schaar op ain van heur valen zol. 16 Alderdeegs oet steden om Jeruzalem stroomden mensken tou. Ze brochten zaiken mit en lu dij te lieden haren van kwoaie gaisten. Ze werden aalmoal beter. 17 Dou wer hogepriester en zien haile aanhang, dat was pertij van Sadduceeërs, aibels ofgunsteg. 18 Ze grepen apostels en zetten heur vaast. 19 Mor snaachts dee n engel van de Heer deuren van gevangenis lös en brochde heur noar boeten tou. 20 "Goa noar tempel tou," zee e, "en vertel aan t volk hou of ze red worden kinnen." 21 Apostels deden dat: gingen tegen mörgen in tempel en gavven onderricht. Dou hogepriester mit zien aanhang aankommen was, raipen ze t Sanhedrin, road van oldsten oet t volk Israël, bie nkander. Ze stuurden knechten noar gevangenis tou. Dij zollen heur ophoalen. 22 Mor dou dij knechten doar aankommen wazzen, vonden ze apostels nait meer in t gevangenhok. Ze gingen weerom mit dit bericht: 23 "Gevangenis was goud op slöt en wachtposten stonden veur deur. Mor dou wie deur opendeden zat ter gainain in." 24 Dou ze dat vernammen, zatten kommedant van tempelwacht en hogepriester der over in hou of dit oflopen zol. 25 Mor der kwam ain bie heur mit dit bericht: "Nou mout je ais begriepen! Dij manlu dij ie in gevangenis zet hebben, stoan in tempel t volk onderricht te geven." 26 Dou ging kommedant ter mit zien knechten hèn en nam heur mit. Nait mit geweld, omreden ze wazzen baang dat t volk heur mit stainen doodgooien zol. 27 Ze brochten heur op en laaidden heur veur t Sanhedrin. Hogepriester begunde heur te ondervroagen: 28 "Heb wie joe nait stief verboden in dizze noam onderricht te geven? En verdold! Nou heb ie moakt dat elkenain in Jeruzalem over joen leer prat. Boetendes wil ie ons dizze man zien dood aanreken." 29 Mor Petrus en aander apostels antwoordden: "Wie mouten God meer geheurzoam wezen as mensken. 30 Ie hebben Jezus om t levent brocht deur hom aan t kruus te sloagen. Mor God van ons veurvoaders het dizze aigenste Jezus oet dood opwekt. 31 Hai het hom verhoogd aan zien rechterhaand as laaider en verlözzer, om zo aan Israël bekeren en vergeven van zunden te geven. 32 Van aal dij zoaken bin wie getuge. Mor hillege Gaist ook, dij God geven het aan wèl of hom geheurzoam binnen." 33 Dou ze dit heurden, werden ze hoagels en wollen ze heur van kaant moaken. 34 Mor dou ging ain van leden van Hoge Road stoan. t Was n Farizeeër, hai haitte Gamaliël, was wetgeleerde en ston hoog aanschreven bie t volk. Hai luit dij manlu n zetje noar boeten tou brengen. 35 Dou zee e tegen aander lu van road: "Manlu oet Israël! Bedenk joe goud wat of ie mit dizze mensken doun. 36 Veur ons tied ston Teudas ja op, dij beweerde dat e hail wat maans was. Om en bie vaaierhonderd man sloten zok bie hom aan. Hai wer ombrocht en zien haile aanhang vuil oetnkander. Der bleef niks van over. 37 Noa hom, in tied van volkstellen, treedde Judas oet Galilea op. Hai sleepte n bult volk mit. Mor hai is ook omkommen en zien haile aanhang wer oetnkander sloagen. 38 Wat dit gevaal aanbelangt, zeg ik joe: bemui joe nait mit dizze lu en loat heur mor geworden. Gaait heur opzet of heur waark van mensken oet, den komt ter niks van te laande. 39 Mor as t van God oet gaait, den zel ie heur nait oetnkander sloagen kinnen. Paas op dat t nait bliekt dat ie tegen God strieden!" 40 Ze luiten zok deur hom overhoalen. Ze raipen apostels, luiten heur giezeln en gavven heur n inzeggen, ze zollen nait spreken in Jezus zien noam. Dou luiten ze heur lös. 41 Apostels gingen bie t Sanhedrin vandoan. Ze wazzen blied dat ze t weerd west haren te lieden om dij noam. 42 Ze gingen deur mit doagelks onderricht te geven in tempel en aan hoes en verkundegden bliede bosschop dat Jezus de Messias is.