Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 03


01Petrus en Johannes wazzen onderwegens noar tempel, tegen drij uur smirregs, tied van t gebed. 02Nou was doar n man dij lam was van zien geboorte òf aan, dat dij mos droagen worden. Aal doage zetten ze hom hèn bie tempelpoort, dij Mooie Poort nuimd wer. Den kon e aan dijent, dij tou tempel in gingen, vroagen om hom wat te geven. 03Dou e zag dat Petrus en Johannes in tempel goan wollen, vruig e heur ook om wat. 04Petrus keek hom stief aan en Johannes net zo. Hai zee: "Kiek ons es aan!" 05Hai huil zien ogen nait van heur òf, omreden hai verwachtte wat van heur te kriegen. 06Mor Petrus zee: "Zulver en gold heb ik nait. Mor wat of ik wel heb, dat geef ik die. In noam van Jezus Christus van Nazaret: goa stoan en loop!" 07Hai kreeg hom bie rechterhaand en hulp hom in t èn. Op slag werden zien vouten en enkels steveg. 08Hai sprong op, ging stoan en laip hènneweer. Dou ging e mit heur in tempel en laip mor en daansde en prees God. 09Aal t volk zag hom lopen en God priezen. 10 Ze konnen hom: dat was ja aigenste man dij bie Mooie Poort van tempel zeten haar te bedeln! Ze verboasden zok en wazzen glad verhilderd over wat of ter mit hom gebeurd was. 11 Dou e stoef bie Petrus en Johannes bleef, kwam aal t volk stomverboasd op heur tou, bie wat of Salomo zien zoelengaang nuimd wer. 12 Petrus zag dat en zee tegen t volk: "Isrelieten! Woarom kiek ie doar zo van op? Woarom heb ie gain oog van ons òf net of wie deur aigen kracht of godsvrucht veurnkander kregen hebben dat dizze man lopt? 13 God van Abraham, Isaak en Jakob, ons veurvoaders heur God, het zien knecht Jezus tou aanzain brocht. Ie haren hom oetleverd en niks van hom waiten wild veur Pilatus, ofschoon dij onnaaierd haar, hai mos vrij. 14 Mor ie hebben van hom, dij haaileg en rechtveerdeg was, niks waiten wild en as gunst heb ie vroagd dat ze n moordenoar strieken loaten zollen. 15 Hom dij joe t pad noar t levent wees, heb ie doodmoakt. Mor God het hom opwekt oet zien graf. Doar bin wie getuge van. 16 Dizze man hier het aan Jezus zien noam leufd. Ie zainen hom hier en ie kennen hom. Zo het dij hom staark moakt. t Geleuf dat hai teweegbrengt, muik dat e weer beter wer, doar ie aalmoal bie wazzen. 17 Nou wait ik wel bruiers dat ie, net as joen laaiders, dat doan hebben, omreden ie wozzen nait beter. 18 Mor God het op dij menaaier woarmoakt wat of hai deur ale profeten veurzegd haar: zien Gezaalfde mos lieden. 19 Bekeer joe doarom en veraander joen levent, dat joen zunden oetwist worden. 20 Den kommen der tieden dat God joe weer op oam kommen let en Jezus stuurt, dij e veur joe as Gezaalfde bestemd haar. 21 Hemel mout zien onderkommen wezen aan tied tou dat t aal weer in t lieke brocht wordt. Doar het God over sproken deur zien haailege profeten dij der van oldsheer west hebben. 22 Mozes het ja al zegd: 'n Profeet net as ik bin, zel de Heer, joen God, veur joe oet joen bruiers opstoan loaten. Noar dij mout ie lustern wat of e ook tegen joe zeggen zel. 23 En elk dij nait noar dij profeet lustert, zel tou t volk oet bìnzeld worden.' 24 Aal aander profeten net zo, van Samuël òf en wieder. Aal dijent dij sproken hebben, hebben ook dizze doagen aankundegd. 25 Ie heuren ja bie dij profeten en bie t verbond dat God mit ons veurvoaders sloten het dou hai tegen Abraham zee: 'In joen noageslacht zellen ale geslachten op wereld zegend worden.' 26 Ie binnen eersten noar wèl of God zien knecht stuurd het dou e hom opwekt haar. Hai haar dizze zegen veur joe, dat e elkenain ofbrengen zel van zien minne streken."