Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 02


01Dou Pinksterdag kommen was, wazzen ze aalmoal bie nkander. 02Inains kwam der n geluud tou hemel oet, net of t hail haard begunde te waaien. t Haile hoes doar of ze in wazzen wer der vol van. 03Dou kregen ze wat te zain dat op vuur leek. Dat verdailde zok in tongen. Op elk van heur ging ain zitten. 04Ze werden aalmoal vol van hillege Gaist en begunden te proaten in aander toalen zo as Gaist heur in mond gaf. 05Nou huilen der Jeuden in Jeruzalem tou, vrome lu, dij ofkomsteg wazzen oet ale volken op wereld. 06Dou dat geluud begunde, laipen lu te hoop. Tou heur verboazen heurde elk heur ja spreken in zien aigen toal. 07Ze stonden verhilderd en wozzen nait hou of ze t haren. "Wat is dat nou?" zeden ze. "Binnen dat gain Galileeërs, aal dij lu dij doar spreken? 08Hou kin dat den dat elk van ons ze heurt in zien aigen toal doar e in opwozzen is? 09Parten, Meden, Elamieten, lu oet Mesopotamië, Judea, en Kappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en streken van Libië om Cyrene tou, lu oet Rome dij hier touholden, 11 Jeuden, en lu dij heur geleuf aannomen hebben, lu oet Kreta en Arabië, wie heuren heur in ons aigen toal over God zien grode doaden spreken." 12 Ze stonden aalmoal verhilderd en wazzen der kant mit verlegen. Ze zeden tegen nkander: "Wat het dat te beduden?" 13 Mor aandern haren gek ter mit. Ze zeden: "Dij binnen doen!" 14 Dou ging Petrus stoan mit de elm, zette zien stem oet en zee: "Jeuden en ale inwoners van Jeruzalem! Wat of ik joe nou zeg, mout ie waiten en goud in oren knuppen. 15 Dizze mensken binnen nait doen zo as ie mainen. t Is ja nog mor net negen uur smörgens! 16 Nee, hier gebeurt wat of profeet Joël zegd het:
17 'Noa verloop van tied, zegt God, zel ik wat van mien Gaist oetgaiten over aal wat leeft.
Joen jonges en wichter zellen profetaaiern.
Joen jonkvolk zel gezichten zain.
Joen olden zellen dreumen.

18 Joa, alderdeegs over mien knechten en maaiden zel ik in dij doagen wat van mien Gaist oetgaiten
dat ze profetaaiern.

19 Ik zel hoog aan hemel dingen gebeuren loaten om baang van te worden
en onder op wereld dingen
dij nait veul gouds beduden:
bloud en vuur en kwaalm.

20 Zun zel duusternis worden en moan bloud, veurdat de Heer as rechter komt, groot en stroalend.

21 Den zel t gebeuren dat elkenain dij de Heer zien noam aanropt,
red worden zel.'
22 Isrelieten, luster noar dizze woorden. Van Jezus van Nazaret was dudelk worden dat e deur God noar joe toustuurd was. Zokke machtege doaden, wonders en taikens haar God deur hom maank joe doan. Dat wait ie zulm ook wel. 23 Toch heb ie dizze man, en dat haar God in zien plan en veurkennes zo bepoald, oetleverd en ombrocht deur hom aan t kruus te sloagen. Doar heb ie haaidens veur in aarm nomen. 24 Mor God luit hom weer oet zien graf opstoan. Hai muik n èn aan dood zien weeën; dij kon hom ja nait meer vastholden. 25 David zegt toch van hom: 'Ik haar de Heer altied veur ogen.
Hai lopt ja aan mien rechterzied
dat ik t op n bainen hol.

26 Doarom wer ik zo blied vanbinnen. Ik kon mien bliedschop nait veur mie holden.
Aal hou swak of ik bin,
ik zel n woonstee vinden
doar of veuroetzichten goud binnen.

27 Ie zellen ja mien levent nait aan dood overloaten, en man, dij ie veur joe ofzunderd hebben,
t nait aandoun dat e vergaait.

28 Ie hebben mie oetdud woar of ik langs mout om t levent te vinden.
Ie zellen mie deurhèn blied moaken
deur zulm bie mie te blieven.'
29 Bruiers, ik mag tegen joe van oartsvoader David gerust zeggen dat e sturven en begroaven is. Zien graf is ja bie ons aan vandoag tou. 30 Hai was n profeet en wos dat God hom n aid sworen haar: hai zol ain dij van hom ofstamde op zien troon zetten. 31 Zo het e in toukomst zain en t over Christus zien opstanden had dou e zee dat hai nait aan dood overloaten worden zol en nait omkommen. 32 Nou, dizze Jezus het God opstoan loaten. Doar bin wie mitnkander getuge van. 33 Nou is e verheven en zit aan God zien rechterhaand. Van zien Voader het e hillege Gaist kregen dij hom touzegd was. Zo het e, wat of ie hier zain en heuren, oetgoten. 34 Nait David is ja noar hemel goan. Hai zegt ja zulm: 35 'De Heer het tegen mien Heer zegd: Goa zitten aan mien rechterzied. Net zo laank dat ik joen vijanden deellegd heb as n voutbaank veur joen vouten.' 36 t Haile volk Israël mout vervaast waiten dat God hom as Heer en as Christus aansteld het. Dij aigenste Jezus, dij ie aan t kruus sloagen hebben." 37 Dou ze dat heurden ging heur t deur ales hèn. Ze zeden tegen Petrus en aal aander apostels: "Wat mout we doun, bruiers?" 38 Petrus zee tegen heur: "Bekeer joe! Loat joe aalmoal deupen in Jezus Christus zien noam, dat joen zunden vergeven worden. Den krieg ie hillege Gaist. 39 t Is joe ja touzegd en joen kinder en ale mensken in hail de wiede wereld, dij de Heer, ons God, bie zok roupen zel." 40 Mit nog aander woorden meer beswoor e heur en raip heur der tou op: "Loat joe toch redden oet dizze minne wereld!" 41 Dij zien woorden aannammen, luiten zok deupen. Op dij dag kwammen der zowat drijdoezend man bie. 42 Ze legden zok in eerns op apostels heur leer tou, bleven traauw aan heur gemainschop, dailden t brood en beedden mitnkander. 43 Elkenain kreeg ontzag. Apostels deden ja veul wonders en taikens. 44 Aalmoal dij tou geleuf kommen wazzen, huilen naauw verslag mitnkander. Aal wat of ze haren, dat haren ze in mane. 45 Ze wazzen wènd heur hebben en holden te verkopen en aan elk oet te dailen noardat e verlet haar. 46 Steevaast gingen ze aal doage aineg noar tempel tou. Ze broken t brood bie lu aan hoes en bleven doar miteten. Dat gebeurde blied en ongedwongen. 47 Ze prezen God en stonden goud aanschreven bie t haile volk. Aal doage brocht de Heer der meer bie dij red werden.