Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Handelingen van apostels 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

Handelingen van apostels 01


01t Eerste verhoal dat ik schreven heb, Theofilus, ging over aal wat of Jezus doan en leerd het, van t eerste begun òf,

02aan dag tou dat e in hemel opnomen wer. Veurdat dit gebeurde, haar e aan zien apostels dij e oetkozen haar deur hillege Gaist zien opdrachten geven. 03Noa zien lieden haar e heur mennegmoal bewezen dat e leefde. Vatteg doag laank haar e zok aan heur zain loaten en heur verteld van God zien riek.

04Dou e mit heur aan toavel zat, gaf e heur opdracht, ze zollen nait oet Jeruzalem votgoan mor wachten op dat wat of de Voader beloofd haar. "Doar heb ie mie ja over heurd," zee e. 05"Johannes het ja mit wotter deupt, mor mit n dag of wat zel ie mit hillege Gaist deupt worden." 06Dijent dij bie nkander kommen wazzen, vruigen hom: "Heer, zörg ie der in dizze tied veur dat Israël weer n zulfstandeg keunenkriek wordt?" 07Hai zee tegen heur: "t Komt joe nait tou tied en gelegenhaid te waiten. Doar het de Voader beslizzen over aan zok holden. 08Mor deurdat hillege Gaist over joe komt, zel ie kracht kriegen. Ie zellen mien getugen wezen in Jeruzalem, in hail Judea en Samaria. Joa, aan t èn van wereld tou."

09Dou e dit zegd haar, ging e veur heur ogen omhoog en n wolk schoof onder hom langs, dat ze hom nait meer zain konden. 10 Dou ze nog noar hemel stoarden in tied dat e noar omhoog ging, stonden der inains twij manlu bie heur. Ze wazzen in t wit. 11 Dij spraken heur ook nog aan: "Manlu oet Galilea, woarom stoan ie doar zo noar hemel te kieken? Dizze Jezus is nou bie joe vothoald en opnomen in hemel. Op aigenste menaaier as ie hom noar hemel tou voaren zain hebben, zel e weeromkommen."

12 Dou gingen ze noar Jeruzalem weerom, van baarg òf dij Olievenbaarg hait. Dij ligt mor n èndje van Jeruzalem òf, zo wied as je op sabbat lopen maggen. 13 Dou ze in stad aankommen wazzen, gingen ze noar bovenzoal, doar ze aans ook touhuilen: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, Alfeüs zien zeun, Simon de verzetsman, en Judas, Jakobus zien zeun. 14 Ain van zin bleven aal dizzent aalgedureg beden. Der wazzen ook vraauwlu bie en Maria, Jezus zien moeke, en zien bruiers.

15 Op ain van dij doagen ging Petrus stoan middenmaank bruiers. Der was n koppel van om en bie honderdtwinneg man bie nkander. Hai zee: 16 "Bruiers, t schriftwoord mos ja vervuld worden wat hillege Gaist deur David destieds zegd het over Judas. Dij het lu dij Jezus gevangennomen hebben t pad ja wezen. 17 Hai heurde bie ons en haar ook n dail van dizze dainst touwezen kregen. 18 Mor nee, hai het veur t loon van zien wandoad n lap grond kocht. Dou is e veurover deelsmakt en openborsten, dat ingewanden der oetkwammen. 19 Ale lu in Jeruzalem binnen dat gewoarworden. Doarom hait dizze lap grond in heur aigen toal Akeldama, dat betaikent "bloudgrond". 20 Der staait ja schreven in t bouk van Psaalms: "Zien haimstee mout leeg worden en gainain mag der meer wonen," en: "n Aander mout zien dainst overnemen." 21 Dat ter mout oet manlu dij zok bie ons aansloten hebben in haile tied dat de Heer Jezus mit ons op en deel ging 22 - te reken van tied òf dat Johannes deupte, aan dag tou dat e van ons opnomen wer - ain mit ons as getuge optreden van zien opstanden."

23 Dou zetten ze twij op taal: Jozef, dij Barsabbas nuimd wer en bienoam Justus haar, en Mattias. 24 En ze beedden: "Ie, Heer, ie kennen haarten van ale mensken. Wies ons ain van dizze baaident aan dij ie oetkozen hebben 25 om t stee in te nemen van dizze dainst as apostel. Doar is Judas oet votlopen om noar t stee tou te goan doar e heurt." 26 Dou luiten ze heur lötten en t löt vuil op Mattias. Zo wer e mittèld mit de elf apostels.