Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 47


01Dou brochde man mie weerom noar tougang van tempel. Doar zag ik wotter onder drumpel van tempel vandoan kommen. t Stroomde noar t oosten tou: veurkaant van tempel ligt ja op t oosten. t Wotter laip van onder rechter boetenmuur van tempel op t zuden van t altoar, noar beneden tou. 02Hai nam mie mit deur noorderpoort noar boeten tou en wie laipen boetenom noar boetenpoort op t oosten. Doar zag k wotter aan rechterkaant der oet siepeln. 03Mit n moatbaand in haand ging man noar t oosten tou, en hai meette 1000 èl òf. Doar luit e mie deur t wotter lopen: t wotter kwam mie aan enkels tou. 04Hai meette nog ais 1000 èl òf en luit mie vannijs deur t wotter lopen: t wotter kwam mie aan knijen tou. Hai meette nog ais 1000 èl òf en luit mie der weer deur lopen: t wotter kwam mie aan middel tou. 05Hai meette nog ais 1000 èl òf en dou was t wotter n revier doar ik nait deurhèn lopen kon. t Wotter was zo daip, dat je der allenneg in swemmen konden - n revier, nait deur te kommen. 06Man zee tegen mie: "Zugst dat, manmensk?" En hai luit mie weeromkommen op revierkaant. 07Dou ik weerom was, zag ik op kanten van revier aan weerszieden n haile bult bomen stoan. 08Hai zee tegen mie: "Dit wotter stroomt deur oostelke kontraain, den noar beneden tou Jordaanvlakte in, en komt oet in Dode Zee. As t zee instroomt, wordt t wotter doar zuit.f + Zuit of gezond: tekst is hier nait haildaal dudelk.f* 09t Zel der krimmeln en wimmeln van leventege wezens; overaal doar revier langs stroomt, komt leven, n haile zoot vis zel der zitten. As dit wotter in Dode Zee aankomt, wordt t wotter doar zuit, overaal doar revier langs stroomt, komt leven. 10 Viskerlu zellen der stoan van Engedi òf, aan En-Eglaïm tou en hangen der heur netten te dreugen. Der zellen net zoveul soorten vis wezen as in Grode Zee, n haile bult. 11 Allenneg moerazzen en poulen der van worden nait zuit, dij blieven vol stoan mit zolt wotter. 12 Bie revier langs zellen aan weerszieden alderhande vruchtbomen gruien. Bloaren der van zellen nait soor worden en der zellen altied vruchten aan zitten: ieder moand zellen ze vrucht geven. t Wotter stroomt ja tou t haailegdom oet. Vruchten zellen te eten wezen en van bloaren kin men beter worden." 13 Dit zegt God, de HEER: Zo lopen grènzen doarbinnen ie t laand as aarfdail verdailen maggen onder twaalf stammen van Israël - Jozef krigt meer as ain kontraain. 14 Ie zellen t laand in bezit kriegen doar ik van sworen heb dat ik joen veurolden t geven zol, elks geliekeveul. Dit laand zel joe as bezit touvalen. 15 Zo lopen grènzen van t laand. Aan noordkaant: van Grode Zee òf, over weg noar Chetlon, tot men komt bie Sedad, 16 bie Hamat, Berota en Sibraïm langs, dij tussen kontrainen van Damascus en Hamat liggen, noar Chaser-Hattichon tou, bie grèns van Hauran. 17 Grèns lopt zodounde van zee noar Chasar-Enon tou, op grèns mit Damascus; op t noorden ligt kontraain van Hamat. Dat is noordgrèns. 18 Aan oostkaant lopt grèns tussen Hauran en Damascus deur, tussen Gilead en t laand Israël, bie Jordaan langs aan Oostelke Zee tou, en wieder aan Tamar tou. Dat is oostgrèns. 19 Aan zuudkaant lopt grèns van Tamar tot aan t wotter tou bie Meribat-Kades, en den bie beek langs noar Grode Zee. Dat is zuudgrèns. 20 En nou westkaant: doar is Grode Zee grèns, van zuudgrèns òf tot dat men bie Lebo-Hamat komt. Dat is westkaant. 21 Dit laand mout ie verdailen onder nkander, onder stammen van Israël. 22 Verdail dat mit lötten, onder nkander en onder vremden dij bie joe touholden en kinder kregen hebben. Ie mouten heur beschaauwen as Isrelieten-van-hoes-oet en net as ie, zellen zai ook bie stammen van Israël aigen bezit kriegen. 23 Ie mouten n vremde zien bezit touwiezen bie stam doar e touholdt - zegt God, de HEER.