Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 40


01Op tiende dag van moand, aan t begun van t vieventwinnegste joar van ons ballengschop, t vattiende joar noadat stad innomen was, krekt dij dag, wer ik grepen deur haand van de HEER en wer k votbrocht. 02In n vizioun van God brochde hai mie noar Israël tou en zette mie deel op n haile hoge baarg. Aan zuudkaant was wat baauwd dat op n stad leek. 03Doar brochde hai mie hèn. In poort ston n man dij wel van brons leek. Man haar n linnen baand en n moatstòk in haand. 04Hai zee tegen mie: "Manmensk, bruuk dien ogen, luster mit baaide oren en loat die nait ontkommen wat ik die zain loaten zel. Want doe bist hier hènbrocht om dit te zain te kriegen. Ales wastoe zugst, most aan Isrelieten vertellen." 05Der was doar boeten n muur dij haildaal om tempel tou laip. Moatstòk dij man bie zok haar was 06èl laank, ieder èl haar n handbraid ekstroa. Hai meette t muurwaark op: t was 1 moatstòk braid en 1 moatstòk hoog. 6 Man ging noar oosterpoort tou, ging trap omhoog en meette drumpel van poort: 1 stòk braid. Aander drumpel was ook 1 stòk braid. 07Aal wachtlokoalen wazzen 1 stòk daip en 1 stòk braid en tussen lokoalen in zat 5 èl. Drumpel van veurpertoal aan tempelkaant was 1 stòk braid. 08Hai meette veurpertoal van poort aan tempelkaant: 1 stòk. 09Hai meette veurpertoal van poort: 8 èl, penanten der van wazzen 2 èl; veurpertoal van poort lag aan kaant van tempel. 10 In dizze oosterpoort wazzen aan weerskanten drij wachtlokoalen, aal drij gelieke groot. Penanten aan weerskanten wazzen ook gelieke groot. 11 Hai meette brette van poorttougang: 10 èl; poort was mit nkander 13 èl braid. 12 Veur elk wachtlokoal was n ofschaaiden van 1 èl, en ook aan aander kaant wazzen der ofschaaidens van 1 èl. Wachtlokoalen aan weerskanten wazzen 6 èl. 13 Dou meette hai poort, van dakhouk van t aine wachtlokoal tot aan dakhouk van t wachtlokoal der tegenover: 25 èl braid. Tougangen van wachtlokoalen laggen tegen nkander over. 14 Hai meette penanten: 60 èl wazzen ze. t Plaain lag rondom penant van poort. 15 Ofstand van boetenste tougang tot veurpertoal aan binnenkaant poort, was 50 èl. 16 In wachtlokoalen en op heur penanten, binnen in poort, wazzen overaal troalievènsters moakt. Veur veurpertoalen krekt zo: vènsters rondom aan binnenkaant. In ieder penant wazzen ornementen mit paalmbomen oetkapt.

17 Dou brochde man mie noar boetenplaain. Om plaain tou laip n riep, doar datteg vertrekken aan laggen. 18 Riep lag aan weerskanten van poortgebaauwen en was krekt zo braid as poortgebaauwen daip wazzen. Dit was benedenste bestroate omloop. 19 Man meette ofstand van benedenpoort tot aan boetenkaant van t binnenplaain, en dij was 100 èl, zowel noar t oosten as noar t westen tou.

20 Ook van poort dij op t noorden van boetenplaain lag, meette hai lengte en brette. 21 Krekt as eerste poort haar dizzent drij wachtlokoalen aan weerskanten, penanten en n veurpertoal, en was e 50 èl laank en 25 èl braid. 22 Vènsters, veurpertoal en ornementen mit oetkapte paalmbomen, haren zulfde moaten as dij van oosterpoort. Men mos zeuven treden omhoog om der te kommen. Veurpertoal was ter tegenover. 23 Der wazzen poorten noar t binnenplaain, tegen noorderpoort over en ook tegenover oosterpoort. Hai meette ofstand van poort tot poort, en dij was 100 èl.

24 Dou nam e mie mit noar zuudkaant. Doar was ook n poort, op t zuden. Hai meette penanten en veurpertoal; dij haren zulfde moaten as aander poorten. 25 Poort haar krekt zokse vènsters rondom en in veurpertoal as aander poorten. Hai was 50 èl laank en 25 èl braid. 26 Men mos zeuven treden omhoog om der te kommen en doar tegenover was veurpertoal. Aan weerskanten van ieder penant was n ornement mit oetkapte paalmbomen. 27 Der was ook n zuderpoort noar t binnenplaain. Hai meette ofstand van poort tot poort, en dij was 100 èl.

28 Deur zuderpoort brochde man mie noar t binnenplaain. Hai meette poort en dij haar zulfde moaten as aander poorten. 29 Wachtlokoalen, penanten en veurpertoal haren ook zulfde moaten. Der wazzen vènsters rondom en in veurpertoal. Poort was 50 èl laank en 25 èl braid. 30 Der wazzen veurpertoalen rondom, 25 èl laank en 5 èl braid. 31 Veurpertoal was aan kaant van t boetenplaain, en op penanten zatten ornementen mit oetkapte paalmbomen. Men mos aacht treden omhoog om der te kommen.

32 Man brochde mie noar oostkaant van t binnenplaain. Hai meette poort en dij haar zulfde moaten as aander poorten. 33 Wachtlokoalen, penanten en veurpertoal haren ook zulfde moaten. Der wazzen vènsters rondom en in veurpertoal. Poort was 50 èl laank en 25 èl braid. 34 Veurpertoal was aan kaant van t boetenplaain, en op penanten wazzen aan weerskanten ornementen mit oetkapte paalmbomen. Men mos aacht treden omhoog om der te kommen.

35 Dou brochde man mie noar noorderpoort en meette dij op. Hai haar zulfde moaten as aander poorten. 36 Der wazzen ook wachtlokoalen, penanten, n veurpertoal en vènsters rondom. Poort was 50 èl laank en 25 èl braid. 37 Der wazzen ook penanten aan kaant van t boetenplaain en op dij penanten zatten aan weerskanten ornementen mit oetkapte paalmbomen. Men mos aacht treden omhoog om der te kommen.

38 Der was ook n vertrek doar tougang bie penanten van poort lag. Doar kon t vlaais veur t brandovver ofspould worden. 39 In veurpertoal van poort stonden aan weerskanten twij toavels. Dij wazzen der veur om brandovvers, zuvernsovvers en schuldovvers op te slachten. 40 Ook aan boetenkaant (veur dij omhoog laip noar tougang van noorderpoort) stonden twij toavels, en aan aanderkaant veurpertoal van poort stonden der nog ais twij.

41 Dat zodounde stonden der vaaier toavels aan baaide ziedkanten van poort: aacht toavels om op te slachten. 42 Der wazzen ook nog vaaier toavels veur t brandovver, en dat was stainhaauwerswaark. Ze wazzen elk 12 èl laank, 12 èl braid en 1 èl hoog. Doar lag t raif op om brandovvers en vree-ovvers mit te slachten. 43 Overaal in t gebaauw wazzen hoaken van 1 handbraid vastmoakt. Toavels wazzen bestemd veur ovvervlaais. 44 Aan boetenkaant van binnenpoort wazzen vertrekken veur zangers, aan t binnenplaain. Dij noast noorderpoort haren veurkaant op t zuden, en aandern, noast oosterpoort, haren veurkaant op t noorden.

45 Man zee tegen mie: "t Vertrek mit veurkaant op t zuden is veur priesters dij dainstdoun in tempel, 46 en t vertrek mit veurkaant op t noorden is veur priesters dij dainstdoun bie t altoar. Dat binnen noazoaten van Sadok, dij lu van Levieten dij bie de HEER kommen maggen om hom te dainen." 47 Dou meette hai t plaain. Dat was vaaierkaant, 100 èl laank en 100 èl braid. t Altoar ston veur tempel.

48 Hai brochde mie noar veurpertoal van tempel en meette penanten der van: 5 èl aan ain kaant en 5 èl aan aander kaant. Brette van poort was 3 èl aan ain kaant en 3 èl aan aander kaant. 49 Veurpertoal was 20 èl laank en 11 èl braid. Men mos tien treden omhoog om der te kommen. Bie penanten ston aan weerskanten n zoel.