Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 39


01Manmensk, profetaaier tegen Gog en zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zél die, Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! 02Ik kom die hoalen, ik sleep die mit, ik loat die kommen oet t hoge noorden vandoan en breng die noar baargen van Israël. 03Doar sloag ik die boog tou linkerhaand oet en pielen oet rechterhaand. 04Op baargen van Israël zelstoe sneuveln, mit aal dien troepen en mit aal dien bondgenoten, en doar geef ik die as vreten aan alderhande roofvogels en aan wilde daaiern. 05Ook in t open veld zelstoe sneuveln. Ik heb sproken - zegt God, de HEER. 06Magog zel ik in vlammen opgoan loaten, net as lu dij aan zeekaant wonen en dij mainen dat ze vaaileg binnen. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 07Mien haailege noam zel ik aan mien volk Israël kundeg moaken. Ik zel mien haailege noam nait laanger schenden loaten. En aander volken zellen besevven dat ik de HEER bin, haaileg in Israël. 08Joa wis, t zel gebeuren - zegt God, de HEER! Dat zel dag wezen doar ik t over had heb. 09Isrelieten zellen den tou heur steden oetkommen om woapens te bruken as branholt. Zeuven joar laank zellen ze vuur stoken kinnen van grode en lutje schilden, bogen en pielen, van stòkken en speren. 10 Omdat ze doar vuur mit stoken kinnen, huiven ze gain takken te sprokkeln op t laand of holt te kappen in t bos. Zo plundern zai, dij heur plundern wollen en beroven zai, dij heur beroven wollen - zegt God, de HEER. 11 Dij dag groaf ik in Israël n graf veur Gog, in t Verbiegoandersdaal, aan oostkaant Dode Zee. Dij verbie goan willen, zellen der den nait meer langs kinnen: Gog en zien haile leger worden doar begroaven. Doarom hait t ook: t Daal van Gog zien leger. 12 Isrelieten zellen heur begroaven om t laand te zuvern. Doar zellen ze zeuven moand over doun. 13 Elkenain in Israël zel doar mit aan gaang wezen, en dat zel heur tou eer strekken op dag dat ik mien heerlekhaid zain loaten zel - zegt God, de HEER. 14 Boetendes zellen ze n koppel manlu aanstellen dij aalgedureg deur t laand goan mout en verbiegoanders begroaven dij op t laand liggen bleven binnen, om zo t laand te zuvern. Noa dij zeuven moand zellen ze op onderzuik oet goan 15 en vannijs deur t laand goan mouten. As ain van heur den bonken van mensken liggen zugt, mout hai der n maarktaiken bie zetten dat doodgroavers ze begroaven kinnen in t Daal van Gog zien leger 16 (der is doar ook n stad dij noar dat leger hait), en zo t laand zuvern.' 17 Manmensk, dit zegt God, de HEER: Zeg tegen aal vogels en tegen aal wilde daaiern: 'Kom van aal kanten bie mekoar, overaal vandoan, en kom noar t slachtfeest tou, t grode slachtfeest dat ik veur joe kloarmoak op baargen van Israël. Eet vlaais en drink bloud! 18 Eet ter vlaais van helden, drink ter bloud van vorsten van haile wereld: van rammen, lammer, bokken en bollen, aalmoal daaiern, vetmest in Basan. 19 Eet joe zat aan heur vet, drink joe doen aan heur bloud, t is t slachtfeest dat ik veur joe kloarmoakt heb. 20 Bie mien toavel kin ie joe ongans eten aan peerden en ruters, aan helden en kriegslu - zegt God, de HEER. 21 Ik zel mien heerlekhaid onder aal volken gelden loaten. Ze zellen zain hou of ik ze straf en heur aanpak. 22 Van dij dag òf aan zel t volk van Israël besevven dat ik, de HEER, heur God bin, 23 en aander volken zellen besevven dat t Isrelieten heur aigen schuld is dat ze in ballengschop goan binnen. Omdat ze mie ontraauw wazzen, heb ik heur rug toukeerd. Ik leverde heur oet aan heur vijanden en aalmoal kwammen ze te valen deur t sweerd. 24 Ze hebben kregen wat of ze mit heur onraainhaid en heur misdoaden verdaind haren: ik heb heur rug toukeerd. 25 Mor, zegt God, de HEER: Nou zel ik n keer brengen in Jakob zien löt, ik zel mie ontfaarmen over t haile volk van Israël en vechten veur mien haailege noam. 26 Heur schaande en ontraauw aan mie mouten ze droagen, ook as ze weer onbezörgd op aigen grond wonen doar gainent heur opschrikken dut. 27 Deur heur vot te hoalen bie vremde volken vandoan, deur heur bie nkander te brengen oet landen van heur vijanden, loat ik n bult volken zain dat ik haaileg bin. 28 Ze zellen besevven dat ik, de HEER, heur God bin: ik heb heur over haile wereld in ballengschop stuurd, en ik breng heur weer noar aigen grond weerom, zunder ain achter te loaten. 29 Ik zel mien gaist over t volk van Israël oetgaiten en heur rug nait meer toukeren - dat zegt God, de HEER.'"