Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 38


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou Gog, grootvorst van Mesech en Tubal, in t laand Magog, en profetaaier tegen hom. 03Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Gog, grootvorst van Mesech en Tubal, ik zel die! 04Ik kom die hoalen, ik sloag die hoaken in koaken en sleep die mit, die en dien haile leger derbie, dien peerden en peervolk, dien schitternde kriegers, dien haile troep sweerdvechters, bewoapend mit grode en lutje schilden; 05en soldoaten oet Perzië, Nubië en Libië, mit heur schilden en helms, 06en Gomer mit aal zien troepen, Bet-Togarma oet t hoge noorden vandoan mit aal zien troepen: n haile bult volken binnen t! 07Beraaid die der op veur, moak die kloar, doe en dij haile mennegte dij zok bie die aansloten het: wees doe heur veurman. 08Noa verloop van tied, in vèrre toukomst, zelstoe odders kriegen om op te trekken tegen n laand dat nog mor net biekommen is van oorlog, tegen n volk dat oet n haile bult aander volken vandoan weer bie nkander brocht is op baargen van Israël, dij zo laank n wildernis west hebben. En as ze weeromkommen binnen, woont t doar zunder zörg. 09Mit dien troepen en aal dien bondgenoten zelstoe opzetten kommen as n dunderbui, as n wolk dij t laand onderdekt. 10 Dit zegt God, de HEER: As t zo wied is, zelstoe filaaine plannen oetbrouden. 11 Denkst bie diezulm: Dat laand van steden zunder stadsmuren zel ik aanvalen. Ik zel optrekken tegen dij aargeloze mensken dij doar zo onbezörgd wonen in heur steden zunder muren, grondels of poorten. 12 Doe gaaist ter hèn om te plundern en te roven en die te vergriepen aan puunbulten dij weer bewoond binnen, aan n volk dat oet n bult volken bie nkander kommen is, dat weer hoave en goud kregen het en nou woont in t middelpunt van wereld. 13 Lu oet Seba en Dedan, handeloars en kooplu oet Tarsis, zellen tegen die zeggen: 'Bistoe kommen om te plundern en te roven? Hestoe dij haile mennegte op n bainen brocht om roofgoud in wacht te slepen? Om gold en zulver mit te nemen, om hoave en goud te bemachtegen, om ales te plundern en te roven?' 14 Profetaaier doarom, manmensk, zeg tegen Gog: 'Dit zegt God, de HEER: As mien volk Israël weer onbezörgd woont, zelstoe t gewoarworden. 15 Den komstoe en aal dien bondgenoten oet joen woonstee oet t hoge noorden vandoan, aal dij kerels-op-peerd, dij haile tjucht volk, dat dikke leger. 16 As n wolk dij t laand onderdekt zelstoe tegen mien volk Israël optrekken. In t leste van doagen zel ik die noar mien laand brengen en as ik aal volken deur die, Gog, zain loat dat ik haaileg bin, zellen ze waiten wèl of ik bin. 17 Dit zegt God, de HEER: Bistoe man van wèl ik tieden heerwoarts, joarenlaank aankundegd deur Israël zien profeten, mien knechten, zegd heb dat ik hom sturen zol om Isrelieten aan te valen? 18 Dag dat Gog t laand van Israël aanvaalt - zegt God, de HEER - zel mien gram lösbarsten. 19 In mien ofgunst, in t vuur van mien grammiedeghaid, zeg ik: Dij dag zel der n swoare eerdbeven t laand van Israël trevven. 20 Vizzen in zee, vogels in lucht, wilde daaiern, ales wat op grond rondkropt en aal mensken op haile wereld zellen veur mie trillen van benaauwdens. Baargen störten deel, staaile kanten van rotsen kommen noar beneden, stadsmuren valen in puun. 21 Op aal mien baargen zel ik oorlog oetroupen tegen Gog - zegt God, de HEER - en zien manlu zellen nkander mit heur sweerden bevechten. 22 Ik zel Gog stravven mit pest en dood, ik loat slagregens, hoagelstainen, swevel en vuur op hom deelkommen en op zien troepen en aal zien bondgenoten der bie. 23 Ik zel mien groothaid en mien haaileghaid zain loaten en mie aan volken bekendmoaken. Ze zellen besevven dat ik de HEER bin.'"