Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 32


01Op eerste dag van twaalfde moand in t twaalfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zing n kloaglaid over farao, keunenk van Egypte: 'Doe maindest n laiw te wezen onder volken,
doe wast n krokedil in zee.
Wotter spoot die tou neusgoaten oet,
mit dien poten muikst t wotter grommeg,
aal wotterstromen vol bragel.'
03Dit zegt God, de HEER: Ik zel mien vangnet over die hèn gooien. n Bult volken zellen bie nkander kommen en die omhoog hoalen in mien sleepnet. 04Den smiet ik die op grond, ik loat die achter in open veld. Aal vogels in lucht strieken op die deel en wilde daaiern van haile wereld doun zok aan die te goud. 05Dien vlaais loat ik achter op baargen, en leegtes smiet ik vol mit dien bonken. 06Grond zel ik deurwaiken mit dien bloud dat van baargen òf stroomt, revierlopen zellen der van overstromen. 07As dien licht oetpoest wordt, zel ik lucht ofdekken en steerns verduustern. Wolken zellen veur zun kommen en t licht van moan zel nait laanger schienen. 08Aal lichten dij boven die aan lucht glìnstern, zel ik verduustern. t Zel duuster wezen in dien laand - dat zegt God, de HEER. 09n Bult volken zellen versloagen wezen as ik dien broken volk verspraaid onder vremde volken en noar landen breng dijstoe nait kenst. 10 n Bult volken zellen huvern van dien löt, en as ik mien sweerd veur heur ogen hènneweer swaai, zellen heur keunenks trillen van benaauwdens om wat die overkomt. Op dag van dien vaal zel elkenain aalgedureg benaauwd wezen veur zien levent. 11 Want dit zegt God, de HEER: t Sweerd van keunenk van Babel zel die roaken!

12 Dien volk zel ik roaken mit t sweerd van helden, helden van t vraidste volk op haile wereld.
Ales zellen ze verrinnewaaiern doar Egypte grootsk op is:
t haile volk wordt oetreud,

13 en bie revier langs zel ik aal t vij verdoun;
gain vout zel t wotter nog grommeg moaken,
gain klaauw moakt t ooit nog onnuur.

14 Den zel ik t wotter bezinken loaten, t zel stromen as eulie, zo rusteg -
zegt God, de HEER.

15 As ik van Egypte n wildernis moakt heb, as t laand mit aal zien riekdom verrinnewaaierd is,
as ik aalmoal dij der wonen doodmoakt heb,
den zellen ze waiten dat ik de HEER bin.
16 Dit is n kloaglaid. t Zel zongen worden, vraauwlu van vremde volken zellen t zingen. Ze zellen zingen over Egypte en over aal zien volk - dat zegt God, de HEER." 17 Op vieftiende dag van dij moand, in t twaalfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, jammer over t volk van Egypte, kloag mit vraauwlu van machtege volken, breng Egypte noar onderwereld tou, noar heur dij al deelgoan binnen in t graf.
19 'Bistoe sums beter as aandern? Noar ondern doe, loat die deelleggen
maank dij onbesneden lu.

20 Middenmaank dij sneuveld binnen, zel dien volk liggen.'
Egypte is aan t sweerd overleverd. Sleep t vot mit aal zien trawanten! 21 In t dodenriek zeggen dapperste helden over farao en zien helpers: 'Ze binnen deelgoan en nou liggen ze doar, dat onbesneden volk, sneuveld en aal.' 22 Doar ligt t volk van Assyrië, mit heur groaven om keunenk tou, aalmoal binnen ze sneuveld, valen deur t sweerd. 23 Heur graf is te vinden in t daipste van onderwereld, en zien volk ligt om hom tou begroaven - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen, nou binnen ze aalmoal sneuveld, valen deur t sweerd. 24 Doar ligt Elam, mit t haile volk om t graf van keunenk tou, aalmoal binnen ze sneuveld, valen deur t sweerd. As onbesneden volk binnen ze deelgoan in onderwereld - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen, nou mouten ze heur schaande droagen mit dij deelgoan binnen in t graf. 25 Middenmaank dij sneuveld binnen, hebben ze n ruststee kregen, keunenk en zien haile volk: heur groaven liggen hier rondomtou. t Is aalmoal onbesneden volk dat sneuveld is - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen, nou mouten ze heur schaande droagen mit dij deelgoan binnen in t graf, middenmaank dij sneuveld binnen. 26 Doar ligt t volk van Mesech-Tubal, heur groaven om keunenk tou. t Is aalmoal onbesneden volk dat sneuveld is - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen. 27 Ze liggen nait bie helden oet laankmanstied,f + "Oet t vèrre verleden", volgens Septuaginta. In Masoretische tekst staait: "oet onbesneden lu".f* dij mit woapentuug en aal deelgoan binnen in onderwereld. Zai haren schrik der ook onder in t laand van leventegen, nou ligt t sweerd onder heur kop en bakken heur zunden heur aan bonken. 28 Doe, farao, zelst ook broken deelliggen middenmaank dat onbesneden volk, bie dij sneuveld binnen. 29 Doar ligt Edom mit zien keunenks en vorsten. Hou staark of ze ook wazzen, ze binnen deellegd bie dij sneuveld binnen. Nou liggen ze bie dat onbesneden volk, bie heur dij deelgoan binnen in t graf. 30 En doar liggen aal vorsten oet t noorden en aal Sidoniërs: ze binnen deelgoan noar dij sneuveld binnen, hou staark of ze ook wazzen en hou of ze schrik der ook onder haren. Eerloos binnen ze sturven, ze liggen as onbesneden lu bie dij sneuveld binnen en ze mouten heur schaande droagen mit heur dij deelgoan binnen in t graf. 31 As farao heur zugt, zel dat hom troost geven veur t verlais van zien haile volk. Farao en zien haile leger zellen ook sneuveln - zegt God, de HEER. 32 t Laand van leventegen heb ik doodsbenaauwd moakt veur farao, mor nou komt hai mit zien volk te liggen maank dij onbesneden lu en aalmoal dij sneuveld binnen - dat zegt God, de HEER."