Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 30


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, profetaaier, zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Jammer t oet!
Wat n vrezelke dag!

03Dag is stoef bie, stoef bie is dag van de HEER!
n Dag vol wolken zel t wezen,
dag van oordail over volken.

04Over Egypte zel t sweerd kommen, Nubië trilt van benaauwdens
as in Egypte doden valen.
t Volk wordt votsleept,
aan fonnementen tou vernaild.

05Lu oet Nubië, Libië en Lydië, huurvolk en Kubieten,
manlu oet t laand van bondgenoten:
aalmoal kommen ze deur t sweerd te valen.
06Dit zegt God, de HEER: Dij Egypte steunt, zel valen, en kracht doar dat laand zo grootsk op is, zel verschrompeln: van Migdol òf tot Syene aan tou valen der doden deur t sweerd - zegt God, de HEER. 07Egypte wordt n wildernis middenmaank verrinnewaaierde landen en zien steden zellen vervalen tou puunbulten, krekt as zoveul aander steden. 08Ze zellen waiten dat ik de HEER bin as ik Egypte in vlammen opluchten dou en aal zien helpers verrinnewaaier. 09Dij dag zel ik bodes mit schip noar dat onbezörgde Nubië sturen en t schudden loaten. Schrik zel heur op hoed valen op dag dat Egypte trovven wordt - dag is stoef bie! 10 Dit zegt God, de HEER: Ik zel n èn moaken aan t volk van Egypte deur keunenk Nebukadnessar van Babylonië. 11 Hai en zien kriegsvolk, t vraidste volk van haile wereld, loat ik kommen om t laand te verdaarven. Ze zellen t sweerd tegen Egypte trekken en t laand zel bezaaid wezen mit lieken. 12 Nijl leg ik dreug en t laand lever ik over aan min volk. t Laand mit aal zien riekdom loat ik deur vremde volken verrinnewaaiern - ik, de HEER, heb sproken. 13 Dit zegt God, de HEER: Aal drekgoden zel ik verdoun, Memfis zien goden van niks goan der aan, in Egypte zel gain vorst meer wezen. Schrik zel der inzitten, in t haile laand. 14 Patros zel ik verrinnewaaiern, Soän opluchten en over Thebe richten. 15 Ik zel mien gram oetgaiten over Pelusium , dat bolwaark dij grèns mit Egypte beschaarmt, en t volk van Thebe reu ik oet. 16 Opluchten zel ik Egypte, Pelusium zel trillen van benaauwdens, Thebe zel openreten worden en Memfis wordt op kloarlichten dag deur vijand innomen. 17 Jongkerels van Heliopolis en Bubastis zellen omkommen deur t sweerd en t volk zel in ballengschop wegvoerd worden. 18 In Dafne wordt t nait meer licht, want doar breek ik t juk van Egypte, doar komt n èn aan zien kracht doar ze zo grootsk op binnen. Wolken hangen over t laand en t volk zel in ballengschop goan. 19 Ik zel over Egypte richten, t zel waiten dat ik de HEER bin.'" 20 Op zeuvende dag van eerste moand in t elfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER. Hai zee: 21 "Manmensk, ik zel aarm breken van farao, keunenk van Egypte. Gainent zel der n lap omdoun dat aarm beter wordt, gainain dut n lap om dij aarm dat e weer staark genog wordt om t sweerd te hantaaiern. 22 Doarom, zegt God, de HEER: Ik zel optreden tegen farao, keunenk van Egypte. Ik zel hom baaide aarms breken, aarm dij zond is en aarm dij broken is, en ik zel hom t sweerd tou handen oet sloagen. 23 Ik zel Egyptenoars verdrieven noar landen wiedvot en heur verspraaiden onder vremde volken. 24 Ik zel keunenk van Babylonië zien aarms staark moaken en hom mien sweerd in handen geven. Farao zien aarms zel ik breken en hai zel veur t oog van keunenk liggen te krimpen as ain dij doodgewond is. 25 Keunenk van Babylonië zien aarms zel ik staark moaken, mor aarms van farao zellen aal kracht verlaizen. As ik keunenk van Babel mien sweerd in handen geef en hai t den oetstekt tegen Egypte, zel ieder waiten dat ik de HEER bin. 26 Ik zel Egyptenoars verdrieven noar landen wiedvot en heur onder vremde volken verspraaiden - ze zellen waiten dat ik de HEER bin."