Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 27


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zing n kloaglaid over Tyrus. 03Zeg tegen Tyrus, stad mit zien hoavens, dij ligt aan tougangspoort noar zee, stad dij zoaken dut mit volken wiedvot en landen aanderkaant zee: 'Dit zegt God, de HEER: Tyrus, doe zeest: 'Mien schoonhaid is volmoakt!'

04Dien laand lag in t haart van zee, in volmoakte schoonhaid, zo wastoe baauwd.

05Van ciprezzen oet Senir baauwde men dien boorden, n cederboom van Libanon bruukten ze veur dien mast.

06Aikenbomen oet Basan hebben ze bruukt veur dien raimen, dien dek muiken ze van ivoor, legd in holt van dennebomen,
van aailanden doar Kittiërs wonen.

07Van fleureg linnen oet Egypte wazzen dien zaailen, zo was van vèrren te zain wèlstoe was,
van blaauw- en roodsangen ofkomsteg van Alasia zien kusten
wazzen dien dekklaiden moakt.

08Vorsten van Sidon en Arwad wazzen dien roeiers, dien verstandegste lu, Tyrus, stonden aan t rouer.

09Oldsten en wiesten van Gebal voarden mit as timmerlu. Aal schepen van zee deden die aan,
heur zeelu dreven handel mit die.

10 Kriegers oet Perzië, Lydië en Libië vochten veur die, heur helms en schilden hongen ze bie die aan muur -
zo gavven zai die aanzain.

11 Lu oet Arwad en Chelek bewoakten dien muren, Gammadieten huilen wacht op dien toorns,
heur kokers mit pielen hongen ze overaal bie die aan muur,
zo wer dien schoonhaid volmoakt.
12 Tarsis handelde mit die om aal dien riekdommen. Mit zulver en iesder, mit tin en lood betoalden ze dien woar. 13 Handelslu van Griekenlaand, Tubal en Mesech gavven die sloaven en bronzen dingeraizen veur dien koopmansgoud. 14 Bet-Togarma leverde waarkpeerden, riepeerden en moeldaaiern veur dien woar. 15 Doe deest ook zoaken mit kooplu van Rhodos en mit n haile bult aander aailanden. Ze betoalden die mit ivoor en ebbenholt. 16 Edom dreef handel mit die veur alderhande goud dat ie muiken. Ze betoalden joen woar mit grenoatstainen, mit roodsangen en fleureg wol, mit fien linnen, koraal en robijnen. 17 Kooplu van Juda en Israël leverden ries, fien meel, hunneg, olieveneulie en baalzem veur dien koopwoar. 18 Damascus handelde mit die om aal dien riekdommen. t Kochde alderhande goud dastoe muikst - bewaarkt iesder, kenail, kalmoes en aander koopmansgoud - en betoalde dij mit wien oet Chelbon en wol oet Sachar, 19 mit kroeken wien oet Izalla. 20 Van kooplu oet Dedan betrokst doe zoadeldekken. 21 Arabieren en vorsten van Kedar handelden mit die in lammer, rammen en bokken. 22 Kooplu van Seba en Rama leverden die veur dien woar van t alderleste baalzem, alderhande edelstainen en gold. 23-24 Kooplu van Haran, Kanne en Eden en dij van Seba, Assur en Kilmad, dreven ook handel mit die en leverden die prachtege stoatsieklaiden en mantels van blaauwsangen en fleureg wol, dekken van twijkleureg douk en dikke koabeltaauwen. 25 Mit schepen oet Tarsis wer dien koopmansgoud vervoerd. Daip loaden en mit swoare vracht
lagstoe in t haart van zee.

26 Dien roeiers brochten die in daip wotter, en doar, in t haart van zee,
werstoe deur oostewind aan braiten broken.

27 Aal dien riekdom en aal dien goud, dien handelswoar en dien metrozen,
dien stuurlu en dien scheepstimmerlu,
aalmoal dij handel mit die dreven,
dien soldoaten en aal dien inwoners -
ales zel mit die onder goan,
in t haart van zee,
op dag van dien ondergang.

28 Golven roaken in onrust, deur t roupen van dien stuurlu.

29 Roeiers goan van boord, metrozen, stuurlu, aalmoal goan ze aan waal.

30 Ze roupen en reren der over, bekloagen die daip.
Stof zellen ze op kop streuen,
zok omrollen in aask,

31 ze zellen zok koalscheren om die, zok aanbòien mit raauw,
ze hoelen en kloagen, zo bitter te moude.

32 Ze zingen n laid, n kloaglaid, over die: 'Wèl was ooit zo as Tyrus,
doar midden in zee?'

33 Mit t aanbrengen van goud over zee hestoe n bult volken welvoarend moakt.
Mit aal dien schatten en koopmanswoar,
hestoe keunenks van wereld riek moakt.

34 Nou bistoe doar in stokken broken deur zee, deur t daibe wotter verslonden.
Dien woar en aal dien bewoners binnen mit die vergoan.

35 Verbiesterd binnen bewoners van zeekaant, heur keunenks in toeze, versloagen,
t gezicht vertrokken van benaauwdens.

36 Kooplu onder volken floiten die achternoa! n Schrik bistoe worden, vergoan veur aiweg en aaid!'"