Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 23


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 05Mor Ohola speulde veur hoer. Ze haar verlangst noar heur vrijers, noar Assyriërs - strieders dij 06sangen goud aan haren, ruters op peerd, goeverneurs en stadholders, aalmoal knappe jongkerels. 07Joa, mit eerste keur Assyriërs speulde ze de hoer, en omdat ze zo hait op heur was, muik ze zok onraain mit aal heur drekgoden. 08Klongelderij mit Egyptenoars kon ze ook nait loaten. Dij haren in heur jonge joaren ja mit heur op bèr west, en dou ze nog wicht was heur in tepels knepen en bruukt as hoer. 09Doarom leverde ik heur over aan heur vrijers, dij Assyriërs, doar ze zo hait op was. 10 Dij trokken heur t goud oet, nammen heur zeuns en dochters mit en heur zulm muiken ze dood mit t sweerd. Heur straf wer n berucht veurbeeld veur aal vraauwlu. 11 Heur zuster Oholiba zag dit aalmoal nait allenneg, mor ging in heur ontucht nog veul wieder. Zai klongelde der nog meer op lös as heur zuster. 12 Zai was ook hait op Assyriërs, heur goeverneurs en stadholders, heur mooi optuugde strieders, heur ruters op peerd, op aal dij knappe manlu. 13 Ik zag hou zai zok ook onraain muik, t was ain toetpot mit baaide zusters. 14 Oholiba luit t nait bie dit klongeln. Dou ze op n muur manlu taikend zag in rode kleuren, Chaldeeërs 15 mit n lennendouk om heupen en n wappernde tulbaand op kop, manlu dij der aalmoal oetzagen as ofsieren, Babyloniërs oet Chaldea, t laand doar ze geboren wazzen - 16 dou wer ze doar zo hait op dat ze bosschoplopers noar Chaldea stuurde. 17 Babyloniërs gingen mit heur op bèr en muiken heur onraain deur heur te bruken as hoer. Zo wer ze onraain en ze kreeg n ofkeer van heur. 18 Dou muik ze der gain gehaaim van dat ze hoer was en luit zok noakend en bloot bekieken. Ik kreeg n ofkeer van heur, krekt zo as ik van heur zuster ook al n ofkeer kregen haar. 19 Dou klongelde ze der nog meer op lös en dochde ze weerom aan heur jonge joaren, dou ze veur hoer speulde in Egypte. 2-4 "Manmensk, der wazzen ais twij vraauwen, dochters van aigenste moeke. Grootste haitte Ohola, heur zuster Oholiba. Al dou ze jonk wazzen, speulden ze veur hoer in Egypte. Dou t nog wichter wazzen, luiten ze heur bòrsten bevuilen en zok in tepels kniepen. Doarnoa nam ik ze as vraauw en ze kregen zeuns en dochters. Wat heur noamen aanbelangt, Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem. 20 Ze haar wènst noar heur vrijers doar, dij zo gaail binnen as ezels en dij kloarkommen as hengsten. 21 Doe Oholiba, deest weer dij schandoalege dingen van dien jonge joaren, dou ze in Egypte in dien tepels knepen omdastoe zokse jonge bòrsten haarst. 22 Doarom - dit zegt God, de HEER: Ik zet dij vrijers doarstoe n ofkeer van kregen hest, tegen die op. Ik loat ze van aal kanten op die òf kommen: 23 Babyloniërs en hail Chaldea, Pekod, Soä en Koä, en aal Assyriërs, aal dij knappe jongkerels, goeverneurs en stadholders, ofsieren en manschoppen, aal dij kerels op peerd. 24 Ze kommen oet aal volken vandoan. Mit heur striedwoagens, grode en lutje schilden en heur helms, kommen ze op die òf en valen die van aal kanten aan. Aan heur loat ik t over die te berechten. Volgens heur aigen recht en wet zellen ze over die richten. 25 Ik zel die mien gram vuilen loaten: grammiedeg kommen ze over die hèn en zellen die neus en oren ofsnieden. En wat ter van die overblift, zel valen deur t sweerd. Ze zellen dien zeuns en dochters mitnemen en wat ter van die over is, wordt verteerd deur t vuur. 26 Ze zellen die t goud oettrekken en die dien pronk ofpakken. 27 Den zel ik n èn moaken aan dien schandoalege doaden en t veur hoer speulen in Egypte. Doe zelst dien vrijers nait meer noar ogen kieken, en aan Egypte nait meer denken. 28 En nou - zegt God, de HEER -, lever ik die over aan manlu dijstoe hoaten dust en doarstoe n ofkeer van kregen hest. 29 Zai zellen die hoaten, die ales ofpakken dastoe bie nkander pokkeld hest en die noakend en bloot achterloaten. Dien schoamteloze blode gat, dien klongeln en schandoaleg gedrag, zellen veur elkenain zichtboar wezen. 30 Dit zel aalmoal mit die gebeuren omdastoe mit aal volken aanklongeld en die onraain moakt hest mit heur drekgoden. 31 Doe bist aigenste pad opgoan as dien zuster. Doarom geef ik die aigenste beker te drinken as zai. 32 Dit zegt God, de HEER: Beker van dien zuster zelst drinken,
dij daibe en wiede beker,
n beker vol schimp en spot,
aan kop tou vol.

33 Doeneghaid en ellèn zelst drinken, n beker vol schrik en verbiestern -
dat is beker van dien zuster Samaria.

34 Doe zelst hom drinken en oetslurpen, op diggels zelst bieten,
dien bòrsten zelst openrieten.
Want zo heb ik sproken - zegt God, de HEER.
35 Doarom - zegt God, de HEER - omdastoe mie vergeten hest en mie rug toukeerd, doarom zelstoe nou schaande van dien klongeln droagen." 36 De HEER zee tegen mie: "Manmensk, goa Ohola en Oholiba richten! Loat heur besevven wat veur wandoaden ze doan hebben. 37 Klongeld hebben ze en der bakt heur bloud aan handen. Ze klongelden der over mit heur drekgoden. Ze hebben alderdeegs kinder dij ze mie geven haren, aan heur ovverd. 38 Ze hebben doar mien haailegdom mit onraain moakt en sabbat hebben ze nait in eren holden. 39 Aigenste dag dat ze heur kinder slacht hebben veur heur drekgoden, binnen ze in mien haailegdom goan en hebben dat onraain moakt. Joa, zo hebben ze zok gedroagen, midden in mien tempel. 40 Boetendes hebben ze ook bosschoplopers stuurd noar manlu in landen wied vot. En kommen binnen ze, dij manlu veur wèl ofstoe die wosken hest, doar ofstoe dien ogen veur opmoakt hest en die mit pronk opsierd. 41 Doe bist liggen goan op n pronkbèr, mit n toavel der veur vol mit wierook en eulie dij ik die geven haar. 42 Der omtou was t geluud te heuren van n onbezörgde koppel volk: Sabeeërs tou woestijn oet en aander slag volk. Doe en dien zuster kregen aarmbanden om en n pracht kroon op kop. 43 Ik dochde: Dij slechte en versleten vraauw! Nou klongeln ze mit heur en zai dut t mit heur.f + Vertoalens van dit vers lopen slim oet nkander. t Is onbegriepelk wat of hier persies in tekst staait.f* 44 Ze kwammen bie heur, zo as je bie n hoer kommen - zo gingen ze mit Ohola en Oholiba om, slechte vraauwlu dij baaident. 45 Mor rechtveerdege manlu zellen heur richten noar t recht dat geldt veur traauwbreeksters en vraauwlu dij bloudvergaiten. Traauwbreeksters binnen t ja en der bakt heur bloud aan handen. 46 Want dit zegt God, de HEER: Breng n dikke koppel volk op n bainen dat dij heur mishandeln en plundern doun. 47 Aal dat volk zel heur doodsmieten mit stainen, heur deelsoabeln mit sweerden, heur zeuns en dochters doodmoaken en heur hoezen opluchten. 48 Zo zel ik n èn moaken aan ontucht in t laand en aal vraauwlu zellen woarschaauwd wezen en joen schandoaleg gedrag nait noadoun. 49 Joa, joen schandoaleg gedrag en zundegen mit joen drekgoden - t zel joe der noar vergoan! En den zel ie besevven dat ik God, de HEER bin."