Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   
02"Manmensk, richt die tou t zuden en kloag t aan. Profetaaier tegen stroeken en strevèllen in t kontraain van Negev. 03Zeg: 'Heur de HEER zien woorden! Dit zegt God, de HEER: Ik lucht die op, t vuur zel aal holt verteren, leventeg en dood krekgliek. Glìnne vlam zel nait oetgoan, aal gezichten van noord tou zuud zellen der deur verschruien 04en ales wat leeft, zel waiten dat ik t bin dij vlam aanstoken heb. t Vuur zel nait oetgoan!'" 05Mor ik zee: "Och heden, HEER, mien God! Zellen ze den nait zeggen: 'Doar hei hom weer mit zien roadseltoal!'" 06Ik kreeg dit woord van de HEER: 07"Manmensk, richt die tou Jeruzalem en kloag haailegdommen aan, profetaaier tegen t laand van Israël. 08Zeg: 'Dit zegt de HEER: Ik keer mie tegen die, ik trek mien sweerd oet schij en ik zel dien inwoners verrinnewaaiern, goien net zo goud as minnen. 09Van t zuden òf tot t noorden aan tou verrinnewaaier ik elkenain, goien en minnen. Doarom loat ik mien sweerd tou schij oetkommen, 10 en aal wat leeft, zel waiten dat ik, de HEER, mien sweerd oet schij trokken heb. En hai gaait ter nait weer in!' 11 En doe, manmensk, kaarm der over! Kaarm van verdrait doar zai bie binnen, kaarm as n broken man. 12 As ze den vroagen: 'Woarom kaarmst doe zo?' zeg den: 'Der komt n haile male bosschop! Benaauwdens zel aal mensken om t haart sloagen, aarms zellen heur slap bie t liggoam deelhangen, t wotter lopt heur bie bainen deel. t Komt ter aan, t is zo wied! - dat zegt God, de HEER.'" 13 Ik kreeg dit woord van de HEER: 14 "Manmensk, profetaaier! Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: n Sweerd is aanzet, n sweerd is slepen,

15-16 om te slachten is e slepen, om te blikkern is e aanzet.
Zol wie blied wezen
dat mien zeun zien staf aal t holt niks in reken het?f + Tekst hier, en in vs 18 geliekegoud, is nogaal onbegriepelk. Hier is letterlek vertoald - t blift zodounde duuster wat of der staait.f*
t Sweerd is schaarpt om grepen te worden,
hai is aanzet, hai is slepen,
moordenoars griepen hom beet.

17 Roup t oet, manmensk, en sloag die op heup,
want t sweerd treft mien volk,
hai treft vorsten van Israël,
mien volk wordt deelsoabeld deur t sweerd.

18 t Volk wordt op proef steld, en wat as staf dij aal t holt niks in reken het, der ook nait meer is?
- dat zegt God, de HEER.

19 Manmensk, profetaaier, sloag handen op nkander,
en loat t sweerd twij moal,
joa, drij moal swaaien.
t Moordend sweerd,
dat dwaars deur n bult volk hèn gaait,
dat daip in heur deurdringt.

20 Schrik slagt heur om t haart, mennegain strovvelt en vaalt!
t Sweerd stuur ik op heur òf in aal heur steden,
t verrinnewaaiert, t dut zien waark.
Moakt is e om te blikkern,
aanzet om te slachten.

21 Dou n oetvaal noar rechts, vaal aan noar links,
woar ofstoe ook mor hènstuurd wordst!

22 Ik zel mien handen ook op nkander sloagen, ik zel mien kwoadens stillen.
Ik, de HEER, heb sproken.'"
23 Vannijs kreeg ik dit woord van de HEER: 24 "Manmensk, taiken twij wegen doar keunenk van Babel zien sweerd langs goan kin. Baaide wegen begunnen in t zulfde laand. Moak aan t begun van dij twij wegen, dij baaident op stad òf lopen, n open stee. 25 Bie aine weg langs gaait t sweerd noar Rabba in Ammon. Bie aander langs noar Juda, mit Jeruzalem as staarke stad. 26 Op twijsprong, aan t begun van baaide wegen, staait keunenk van Babylonië en hai vragt om n veurtaiken. Hai schudt de pielen, hai gaait bie zien godenbeeldjes te roade, hai schaauwt levers van daaiern. 27 t Löt, maarkt mit 'Jeruzalem', is rechts valen. Keunenk zel stad mit störmrammen aanvalen, hai zel mond opendoun en n striedkreet roupen,f + Betaikenis van t Hebreeuws is hier nait zeker. Kin ook wezen: "om te moorden".f* hai zel stem oetzetten en roupen en reren of t oorlog is. Hai let störmrammen tegen poorten aanbatsen, hai moakt n waal veur t bestörmen, hai smit schaanzen op. 28 Judeeërs zellen denken dat dizze veurspellen nait woar is, aiden en aiden van traauw hebben ze der ja op doan! Mor heur schuld komt aan t licht: ze zellen grepen worden. 29 Dit zegt God, de HEER: Omdat ie miezulm aan joen verkeerd doun herinnerd hebben, omdat joen misdoaden aan t licht, en aal joen zunden en wandoaden veur t zicht kommen binnen, omdat ie miezulm aan joen gedrag herinnerd hebben - doarom zel ie in handen van vijand valen. 30 En wat die aanbelangt, doe minhoed, doe verdurven vorst van Israël: veur die is dag van ofreken kommen. 31 Dit zegt God, de HEER: Weg mit dij tulbaand! Vot mit dij kroon! Ales gaait op kop: leeg wordt hoog, hoog wordt leeg. 32 Puun, puun, niks aans as puun blift ter over. Mor eerst mout hai nog kommen, dij ik t oordail aanvertraauw. 33 Doe, manmensk, most profetaaiern. Zeg: 'Dit zegt God, de HEER, over Ammonieten en heur schoamachtege god,' zeg: 'Sweerd, om te slachten bistoe trokken, om te verrinnewaaiern bistoe aanzet, blikkern zelstoe, sweerd! 34 Ze zeggen dastoe niks veurstelst en ze doun veurspellens dij nait woar binnen. Toch zelstoe dij goddeloze en verdurven mensken om haals brengen. Veur heur is dag van ofreken kommen. 35 Weerom in schij, doe! Doar, doarstoe moakt bist, in t laand doarstoe votkomst, zel ik die stravven. 36 Mien gram over die zel ik vrij loop loaten, t vuur van mien kwoadens om die zel ik aanbloazen, en ik zel die aan minhoeden overlevern, aan manlu dij dood en verdaarf zaaien. 37 Doe zelst deur t vuur opvreten worden, overaal in t laand zel bloud lopen en aan die zel nait meer docht worden - ik, de HEER, heb sproken.'"