Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 17


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, geef Isrelieten n roadsel op en vertel heur dit verhoal: 03Dit zegt God, de HEER: Der was ais n grode oarend mit machtege vleugels en braide vlucht, dik in veren mit bonde kleuren. Hai kwam noar Libanon tou en oet top van n cederboom plokte hai 04t bovenste takje. Hai brochde dij noar n laand van handeloars, doar hai hom hènlegde in n stad van kooplu. 05Dou trok hai n stek tou grond oet en pootte dij in n beste akker, op n stee mit n bult wotter. Hai pootte hom doar je ook n wilgenboom poten zollen. 06Stek laip oet en wer tou n wiendroef dij braid oetgruide, mor leeg bie grond bleef. Zien raanken draaide hai noar oarend tou, zien worrels zatten steveg in grond. Zo gruide stek oet tou n wiendroef mit takken en oetlopende twiegen. 07Dou kwam der n aander oarend aan mit machtege vleugels, ook dik in veren. Wiendroef draaide oet grond doar e in poot was zien worrels noar hom tou en stook zien raanken noar hom oet. Van dizze oarend wol hai zien wotter kriegen, aalhouwel hai 08toch poot was op n beste akker, mit wotter zat om te wazen, vrucht te droagen en te worden tou n pracht van n wiendroef. 09En nou zegt God, de HEER: Hou zel dij wiendroef t vergoan? Zel oarend aal zien vrucht ter nait ofplokken en worrels tou grond oet roppen, dat e haildaal soor wordt? Joa, aal zien jonge loden zellen soor worden, en om hom tou grond oet te roppen is gain staark leger, gain dik koppel volk veur neudeg. 10 Joa, wiendroef is poot, mor zel e ook wazen? Zel e nait soor worden zo gaauw as oostewind over hom hènstrikt - soor worden in grond doar e in gruit?" 11 Ik kreeg dit woord van de HEER: 12 "Zeg tegen dit rebelse volk: Begriep ie nait wat of dit verhoal betaikent? Keunenk van Babylonië is noar Jeruzalem toukommen om keunenk en aander laaiders van t laand mit te nemen noar Babel. 13 Vervolgens sloot e n verdrag mit n noazoat van t keunenkshoes en luit hom n aid van traauw sweren. Aander machtege lu van t laand nam e ook mit. 14 Want t mos n beschaaiden keunenkriek blieven dat kop nait opsteken zol. Den zol t verdrag noaleefd worden en t keunenkriek bestoan blieven. 15 Mor keunenk kwam tegen Babylonië in opstand. Hai stuurde zien ofgezanten noar Egypte tou mit vroag of men hom peerden en n bult kriegsvolk levern kon. Zol ain dij zukswat dut, vrijoet goan? Zol hom t goud goan? Zol man dij t verdrag schonden het, vrijoet goan kinnen? 16 Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - in stad doar keunenk woont dij hom op troon zette, keunenk dij zien aid hai broken het, en dij zien verdrag hai nait noaleefd het - doar, bie hom in Babel, zel e staarven. 17 Der zellen störmdammen en staarke walen opsmeten worden, dij t leven kosten zellen aan n hail bult volk. In dij krieg zel farao hom nait biestoan mit n groot en staark leger. 18 Hai het zien woord broken deur t verdrag nait noa te leven. Joa, aalhouwel hai haand ter op geven haar, het hai dit aalmoal toch doan: hai zel nait vrijoet goan! 19 Doarom, zo woar as ik leef, zegt God, de HEER: Mien aid het hai broken en mien verdrag nait noaleefd! Mor t zel hom der noar vergoan! 20 Ik zel mien net over hom hèn smieten en hom doarin vangen. Ik zel hom noar Babel brengen, hom doar stravven, omreden hai het ontraauw tegen mie west. 21 Soldoaten oet zien leger dij t veurnkander kriegen te vluchten, zellen doodmoakt worden, en dij der den nog overblieven, zellen noar aal windstreken oetnkander jagd worden. Den zel ie besevven dat ik, de HEER, sproken heb. 22 Dit zegt God, de HEER: Ik zulm zel n takje plokken tou top van hoge cederboom oet, tussen bovenste takken vandoan, en dij poten op n hoge en vernoame baarg. 23 Op Israël zien hoogste baarg zel ik hom poten. Hai zel takken kriegen en vruchten droagen en n pracht van n ceder worden. Onder dij boom, in schaar van zien takken, zellen aal soorten vogels wonen dij der mor binnen. 24 En aal bomen in t laand zellen besevven dat ik, de HEER, t bin dij n hoge boom kapt en n luddek boomke gruien dut, dij n gruine boom soor moakt en n sore boom weer bluien let. Ik, de HEER, dou wat k zeg!"