Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 16


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, doe most Jeruzalem heur gruweldoaden veur vouten smieten. 03Dit zegt God, de HEER, tegen heur: Van hoes-oet bistoe ain van Kanaän. Dien pa was n Amoriet, dien moeke n Hethietische. 04Op dag dastoe geboren werdst, was ter gainain om dien navvelstreng deur te snieden of om die schoon te wasken, gainain om die mit zolt in te vrieven of in douken te wikkeln. 05Gainent dee ain van dij dingen veur die, gainent keek noar die om, gainent haar omdenken mit die. Doe werdst woaraarns op n akker achterloaten. Op dag dastoe geboren werdst, wastoe nait in reken. 06Dou kwam ik verbie en k zag die sparreln in dien bloud. Ik zee tegen die, doustoe onder t bloud zatst: 'Leven doe! Leven blieven, zo onder t bloud dastoe zitst!' 07Ik luit die opwazen as n bloum op t laand. Doe gruidest, werdst groot en aal mor knapper. Stevege bòrsten kreegst en dien hoar begunde te gruien, haildaal noakend wastoe. 08Ik kwam der langs en zag dastoe riep was veur laifde. Ik sluig mien jak over die hèn om dien noakthaid te bedekken. Ik swoor die traauw en ging n verbond mit die aan - zegt God, de HEER - doe werdst mienent. 09Ik wosk die mit wotter, spoulde t bloud van die òf en vreef die in mit eulie. 10 Ik kledde die aan mit mooi bontgoud, gaf die sandoalen van zaacht leer, n linnen wale en zieden douken. 11 Ik sierde die op mit pronkgoud, dee die n aarmbaand om aarm en n ket om haals, 12 ik dee die n ringkje deur neus, hangers in oren en zette die n pracht kroon op kop. 13 Doe sierdest die op mit aal dat gold en zulver, dien klaaier wazzen van linnen en van zied en haren de bontste kleuren. Dien eten wer kloarmoakt mit fien meel, mit hunneg en eulie. En mooi dastoe wast, mooi, net n keunegin! 14 Doe wast bie aal volken beroemd om dien schoonhaid. Joa, dien schoonhaid was volmoakt, want dij kwam van mie - zegt God, de HEER. 15 Mor doe werdst overmoudeg omdastoe zo mooi wast en zo beroemd. Doe speuldest de hoer en begundest te klongeln mit elk dij mor verbie kwam, aan elkenain boodstoe die te koop aan. 16 Doe trokst dien klaaier oet en muikst ter bonde kuzzens van doarstoe mie op bedroogst. Nooit is zukswat ooit veurkommen, en zukswat zel ook nooit meer gebeuren. 17 Doe bruuktest dien prachteg pronkgoud, t gold en t zulver dat ik die doan haar, om der kerelsbeelden van te moaken, en doar begundest doe ook klongelderij mit te bedrieven. 18 Doe kleddest die aan mit dien mooie klaaier. Mien eulie en mien wierook hestoe heur as ovver aanboden. 19 t Eten dat ik die veurzette, dat kloarmoakt was mit fien meel, mit hunneg en eulie, hestoe ze aanboden as lekker roekende goave om heur te behoagen. Zo hestoe die gedroagen, zegt God, de HEER. 20 Zeuns en dochters dijstoe mie geven haarst, ovverdest doe aan heur, dat ze te eten haren. Was dien klongelderij den nog nait mooi genog? 21 Doe hest mien kinder slacht om ze aan heur te ovvern. 22 En bie aal dij gruweldoaden en aal dat aanklongeln hestoe gain ogenblik docht aan doagen dastoe jonk wast en haildaal noakend, doagen dastoe in dien bloud lagst te sparreln. 23 Noa aal dij gruweldoaden - o wai die, o wai! zegt God, de HEER - 24-25 baauwdest doe ook nog op ieder plaain en elk kruuspunt n stelloazie om doar dien schoonhaid op de grabbel te gooien. Doe deest bainen wied oet nkander veur elk dij mor verbie kwam, aaldeur weer hestoe aanklongeld. 26 Doe hest mie bedrogen mit dij Egyptenoars, dien gaaile buurvolkje. Mit aal dien ontraauw hestoe mie vrezelk taargen doan. 27 Doarom heb ik mie tegen die keerd, ik heb t mès zet in dien aarfdail en die overgeven aan aigenmachteghaid van Filistijnse vraauwlu, dij die hoaten. Alderdeegs zai schoamden zok veur dien schandoaleg gedrag! 28 Boetendes hestoe mie bedrogen mit Assyriërs. Doe konst ter mor nait genog van kriegen: aal dien klongelderij was die nog nait mooi genog. 29 Doe gingst noar Chaldeeërs, dij koopmanjes, mor dij konden die ook nait bevredegen. 30 Wat hestoe die misdroagen in dien haartstocht - zegt God, de HEER - dastoe aal dij dingen deest. Trokst die van gainain wat aan, leekst wel n hoer! 31 Doe baauwdest die op ieder kruuspunt n stelloazie op en gingst rusteg op elk plaain zitten. Toch hestoe die nait as n echte hoer gedroagen, want op geld wastoe nait oet. 32 Doe hest mor aanklongeld en die aan vremde manlu geven in stee van aan dien aigen man. 33 Aal hoeren loaten zok betoalen, mor doe hest geld geven aan dien vrijers. Doe hest heur zo van aal kanten beloond: ze zollen zo noar die toukommen, dastoe mit heur aanklongeln konst. 34 Dat zodounde ging t bie die persies aansom as bie zokse vraauwlu: doe wast n hoer, mor gainain huifde achter die aan te goan. In stee van dij manlu gafstoe heur zulm geld! Krekt omkeerde wereld! 35 Doarom, doe hoer, luster noar de HEER zien woorden! 36 Dit zegt God, de HEER: Omdastoe noakend en nat en gaail wast doustoe mie mit dien vrijers bedroogst, en omdastoe veur dij vrezelke drekgoden t bloud van dien kinder vergoten hest, 37 zel ik die noakend veur ogen stellen veur aal dien vrijers mit wèl ofstoe die inloaten hest. Nait allenneg dijent doarstoe t mit doan hest, mor ook aal dijstoe votjagd hest. Ik zel ze overaal vandoan hoalen, in aal dien noakthaid zellen ze die zain. 38 Ik zel aan die t vonnes voltrekken dat geldt veur vraauwlu dij moorden en vraauwlu dij klongeln. Dien bloud zel ik op dien aigen kop deelkommen loaten en zo zel ik mien gram en mien ofgunst op die stillen. 39 Ik zel die aan dien vrijers oetlevern. Dij zellen aal stelloazies doarstoe op zatst ofbreken, ze zellen die t goud oettrekken, dien prachtege pronk ofpakken en die noakend en bloot achterloaten. 40 Den zellen ze n dikke koppel volk op die ofsturen. Dij zellen die mit stainen doodsmieten en mit sweerden op die in haauwen. 41 Ze zellen dien hoezen opluchten, die stravven, en n haile sjène aander vraauwlu zel toukieken. Den zelst die nait laanger as n hoer gedroagen, nait laanger dien vrijers betoalen. 42 Eerst den zel ik nait laanger glìn op die wezen, mien ofgunst zel bedoaren, ik zel rusteg worden en nait meer grammiedeg wezen. 43 Doe dochst nait aan doagen doustoe nog jonk wast, doe haarst gain ontzag veur mie doustoe deest wastoe deest, en doarom zel ik dien doun en loaten op dien aigen kop deelkommen loaten - zegt God, de HEER - want hestoe die nait ofgriezelk en schandoaleg gedroagen? 44 Aalmoal dij die bespotten willen, zellen dit taimke in mond nemen: 'Zo moeke, zo dochter.' 45 Doe bist n echte dochter van dien moeke: dij haar ook n ofkeer van heur man en heur kinder. Doe bist net as dien zusters: zai haren ook n ofkeer van heur man en heur kinder. Dien moeke was n Hethietische, dien pa n Amoriet, 46 Samaria was dien grode zuster, dij mit heur dochters noordelk van die woonde. En in t zuden woonde dien lutjeste zuster, Sodom, mit heur dochters. 47 Doe hest net zo handeld as zai en die krekt zo ofgriezelk misdroagen. En t duurde nait hail laank of dien gedrag was nog slimmer as heurent. 48 Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - dien zuster Sodom en heur dochters hebben zok nait zo schandoaleg gedroagen as die en dien dochters. 49 Aalhouwel zai zok toch grootsk aanstelden, omdat ze leefden in overdoad en in onbezörgde rust, hebben ze niks doan veur aarme lu en behuiftege mensken. 50 Ze wazzen grootsk en wat ze deden von ik aldervrezelkst. Ik heb t zain en heur votdoan. 51 En den Samaria: ze het haalfschaid nog nait misdreven van wat ofstoe misdreven hest! Dien gedrag was nog ofgriezelker as heurent. Bie die vergeleken kon men dien zusters rechtschoapen nuimen. 52 Doe most dien schaande nou droagen, omreden zunden van dien zusters verblaiken bie wastoe doan hest. Doe hest die zo veul ofgriezelker misdroagen as zai, dat t wel liekt of zai onschuldeg binnen. Schoam die en droag dien schaande, want deur die lieken dien zusters hoast rechtveerdeg. 53 Toch zel ik n keer brengen in heur löt, t löt van Sodom en heur dochters en dat van Samaria en heur dochters. En ik zel ook n keer brengen in dien löt, net as in heurent. 54 Doe zelst vernederd worden en die schoamen over aal wastoe doan hest, en zai zellen doar baaident troost aan hebben. 55 As dien zusters Sodom en Samaria mit aal heur dochters in eer hersteld binnen, zelstoe en dien dochters ook in eer hersteld worden. 56 Wastoe t nait dij in dien overmoud k-wait-nait-wat te zeggen haarst over dien zuster Sodom? 57 Dou wazzen dien wandoaden nog nait veur t licht kommen, zo as nou. Nou worstoe bespot deur vraauwlu van Aram en landen rondom, en deur Filistijnse vraauwlu dij om die tou wonen en op die deelkieken. 58 t Zel die vergoan noar dien wandoaden en dien schandoaleg gedrag - zegt God, de HEER. 59 Dit zegt God, de HEER: Deur die nait te holden aan t verbond hestoe dien aid broken, en doarom zel ik die behandeln zo astoe verdainst. 60 Toch zel ik aan dat verbond denken blieven, t verbond dat ik mit die ofsloten heb in doagen dastoe nog jonk wast. Doarom zel ik nou n verbond mit die sloeten dat aiweg duurt. 61 As dien grootste en dien lutjeste zuster weer bie die kommen, zelstoe over dien gedrag noadenken en die der veur schoamen. Doe zelst ze van mie as dochters kriegen, ook al heuren ze nait bie t verbond mit die. 62 As ik mien verbond mit die sloten heb, zelstoe besevven dat ik de HEER bin 63 en noadenken over wastoe doan hest. Doe zelst die schoamen en t swiegen der tou doun, omdastoe vernederd bist - mor ik vergeef die ales wastoe misdoan hest. Dat zegt God, de HEER."