Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 13


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, kloag aal profeten van Israël aan dij nog profetaaiern duren. Zeg tegen dij profeten dij heur aigen bosschop verkundegen: 'Luster noar de HEER zien woorden! 03Dit zegt God, de HEER: O wai, dij verdwoasde profeten dij zok allenneg mor verbeelden dat ze wat zain hebben. 04Jakhaalzen dij tussen puunbulten touholden, dat binnen dien profeten, Israël! 05Ze binnen nait op bres stoan goan veur heur volk en hebben der gain muur om optrokken, dat ze nait wieken zollen in stried op de HEER zien dag. 06Wat ze zain is bedraigerij, heur veurspellens binnen leugenachteg. Ze beweren: 'Dit zegt de HEER ...', mor de HEER het ze nait stuurd. En den verwachten ze ook nog dat heur woorden oetkommen! 09Ik keer mie tegen dij profeten mit heur list en bedrog en heur leugenachtege veurspellens. Ze zellen tou gemainschop oetstöt worden. Ze zellen nait meer schreven stoan in bouken van t volk van Israël en in mien volk heur laand zel der gain stee meer veur heur wezen. Den zel ie inzain dat ik God, de HEER, bin. 10 Profeten hebben mien volk op biesterboan brocht dou ze zeden: 't Blift vree veur aaid!' Mien volk baauwde muren dij deur profeten mit witkaalk bestreken werden. En vree bleef t nait! 11 Zeg doarom tegen dij striekers: 'Paas op, muur zel instörten!' As slagregens deelkommen, hoagelstainen noar beneden kleddern, as störm lösbrekt 12 en muren instörten, zel der den nait zegd worden: 'Woar is kaalkloag bleven dij ie der over streken hebben?' 13 Doarom - zegt God, de HEER - zel ik in mien gram n störm lösbreken loaten en slagregens deelspoulen doun, ik zel hoagelstainen noar beneden kleddern loaten in mien kwoadens dij t aal verrinnewaaiert. 14 Ik hoal dij witplaaisterde muren omdeel, ze zellen instörten en heur fonnementen zellen bloot te liggen kommen. Stad zel in puun valen en ie zellen omkommen. Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 15 Ik zel mien gram stillen op muur en op dij hom mit witkaalk bestreken hebben. Ik zeg joe dat dij muren verdwienen zellen en dij heur bestreken hebben, der bie: 16 Israël zien profeten mit heur profetaaiern, dij viziounen haren van vree, aalhouwel t haildaal gain vree blieven zol - dat zegt God, de HEER. 17 Manmensk, richt die nou op vraauwlu van dien volk dij heur aigen bosschop verkundegen, en kloag heur aan. 18 Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: O wai, vraauwlu dij banden naaien veur aal polzen en handen, dij sluiers moaken dij pazen om kop van groot en klaain, om zo zielen van mensken te vangen! Wil ie mien volk in joen netten vangen en joen aigen levent ter ofredden? 19 Ie hebben mien volk van mie vervremd veur n haandvol gaarst en n poar hompen stoet. Ie loaten mensken staarven dij nait staarven mouten, en holden mensken in leven dij nait in leven blieven maggen. Ie hebben mien volk veurlogen en t het lustert noar joen leugens. 20 Doarom - zegt God, de HEER - verrop ik banden doar ie mensken mit vangen as vogels. Ik rop ze joe van aarms òf en loat mensken vrij dij in joen strupen vongen binnen. 21 Ik verrop joen sluiers, ik red mien volk oet joen macht. Ie zellen gain greep meer op heur hebben: ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 22 Ie hizzen mit joen leugens onschuldege mensken schrik aan, aalhouwel ik gain kwoad tegen heur in t zin heb. Ie pittjen schuldege mensken aan dat ze zok nait van heur kwoaie weg ofkeren en in leven blieven. 23 Doarom is t oflopen mit joen bedraigelke viziounen en zel ie gain veurspellens meer doun. Ik zel mien volk oet joen macht redden en den zel ie waiten dat ik de HEER bin.'" 7-8 Is t zo nait - zegt God, de HEER - dat joen viziounen bedrog binnen en joen veurspellens leugenachteg? Ie zeggen ja: 'Zo zegt de HEER ...', aalhouwel ik niks zegd heb. Omdat wat ie zeden bedrog was en joen viziounen leugenachteg, doarom zel ik joe kriegen - zegt God, de HEER.