Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 12


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, doe woonst middenmaank n rebels volk. t Het ogen om te kieken, mor t zugt niks en oren om te heuren, mor t lustert nait: t is nou ainmoal n rebels volk. 03Pak doarom, manmensk, zoveul bie nkander astoe neudeg bist om in ballengschop te goan. Goa bie dag vot, dat elk t zain kin. Ze mouten zain, dastoe oet dien loug vandoan in ballengschop gaaist, woaraarns aans hèn. Meschain dat ze den, hou rebels of ze ook binnen, heur ogen bruken goan. 04Breng ales wastoe as balleng neudeg bist overdag noar boeten tou en goa zulm soavends noar boeten, ofst in ballengschop gaaist. Zörg der veur dat ze zain kinnen, wast dust. 05Zörg, dat ze zain dastoe n gat in muur van dien hoes moakst om dien pakkeloazie noar boeten te brengen. 06Pak, doar zai bie binnen, dien pakkeloazie op nek en droag ales in t duustern weg. Most dien gezicht ofdekken, dast laand om die tou nait meer zain kinst. Wastoe dust zel n taiken wezen veur t volk van Israël!" 07Ik dee persies wat mie besteld was. Overdag brochde ik ales noar boeten tou wat ik as balleng neudeg was, en soavends muik ik mit handen n gat in muur. Dou t haildaal duuster was, pakte ik ales op nek en druig t vot. Ondertussen keek t volk tou. 08Aanderdoagsmörgens kreeg ik dit woord van de HEER: 09"Manmensk, hebben dij rebelse Isrelieten die nait vroagd: 'Wat dustoe doar?' 10 Zeg noamens mie tegen heur: t Pak dat ik op nek druig, dat is vorst in Jeruzalem en aal Isrelieten dij der wonen mit nkander. 11 Wat ik dee is veur joe n taiken: krekt zo as ik doan heb, zel ook mit heur gebeuren. Dit zegt God, de HEER: Ie zellen in ballengschop goan, van joen vrijhaid beroofd. 12 Heur vorst zel ook n pak op nek loaden en noar boeten tou goan as t haildaal duuster is. Men zel n gat in stadsmuur moaken om hom noar boeten te loaten. Hai zel zien gezicht ofdekken, want hai zel zien laand nait weer zain. 13 Ik zel mien netten veur hom oetzetten en hom doarin vangen. Den breng ik hom noar Babel tou, in t laand van Chaldeeërs. Doar zel e oet tied kommen, zunder dat laand ooit te zain. 14 Zien traauwe aanhangers, zien liefwacht en aal zien troepen, zel ik noar aal windstreken oet nkander drieven en mit trokken sweerd achternoazitten. 15 Wanneer ik heur verdrief noar landen wied vot en verspraaid onder vremde volken, zellen ze besevven dat ik de HEER bin. 16 Mor n stokkewat zel ik spoaren. Zai zellen ontkommen aan t sweerd, aan honger en pest. Want ze mouten volken doar ze te laande kommen, vertellen over aal heur gruweldoaden. En ze zellen besevven dat ik de HEER bin." 17 Ik kreeg dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, astoe dien brood etst, tril der over, en astoe dien wotter drinkst, wor den kèl van benaauwdens. 19 Zeg tegen lu in dien laand: 'Dit zegt God, de HEER, over inwoners van Jeruzalem dij achterbleven binnen in Israël: Zai zellen ook vol benaauwdens heur brood eten en in wanhoop heur wotter drinken. Want deur misdoaden van zien bewoners wordt t laand van zien riekdommen beroofd. 20 Steden doar nou nog mensken wonen, zellen veraandern in puunbulten en t laand wordt n wildernis. Den zel ie besevven dat ik de HEER bin.'" 21 Ik kreeg dit woord van de HEER: 22 "Manmensk, wat is dat ook nog mor veur taimke bie joe in Israël: 'Doagen verstrieken en viziounen vergoan'? 23 Goud! Zeg doarom mor tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel zörgen dat ter n èn komt aan dit taimke, men zel t in Israël nait meer heuren. Nee, doagen binnen stoef bie dat elk vizioun woar wordt. 24 Den zel der in hail Israël gain mislaaidend vizioun meer zain worden of vaalze veurspellens heurd. 25 Ik heb mie t haile goud veurnomen! Wat ik, de HEER, zeg, zel gebeuren, t zel nait oetsteld worden. Wat ik zeg, zel ik nog tiedens joen levent doun, rebels volk! - dat zegt God, de HEER.'" 26 Ik kreeg dit woord van de HEER: 27 "Doe waist, manmensk, wat t volk van Israël zegt: 'Viziounen van hom sloagen op vèrre toukomst. Hai profetaaiert over tieden dij nog wied vot binnen.' 28 Goud! Zeg doarom mor tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Wat ik mie veurnomen heb, zel nait laanger oetsteld worden. Ales wat ik zeg, zel gebeuren - dat zegt God, de HEER.'"