Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 11


01Gaist tilde mie weer op en brochde mie noar oosterpoort van de HEER zien tempel. Bie tougang van poort zag ik vieventwinneg manlu stoan, en maank heur twij laaiders van t volk: Jaäzanja, Azzur zien zeun, en Pelatja, zeun van Benaja. 02De HEER zee tegen mie: "Manmensk, dit binnen manlu dij hier in stad onhaail beroamen willen en minne road geven. 03Ze zeggen: 'Eerste tied huif we hier gain hoezen baauwen. In dizze stad heur we thoes as vlaais in n pot.' 04Doarom mostoe tegen heur profetaaiern, manmensk." 05Vannijs wer ik deur de HEER zien gaist overmand. Hai bestelde mie te zeggen: "Dit zegt de HEER: Isrelieten, ik heur wat ie zeggen, en wat joe in kop komt, wait ik ook. 06Ie hebben dood van n haile bult in dizze stad ommaans had en stroaten bezaaid mit lieken. 07Doarom - zegt God, de HEER - lu dij ie hier doodmoakt hebben, díj binnen t vlaais in dizze pot. Mor joe zel ik verdrieven tou stad oet. 08Ie binnen benaauwd veur t sweerd? Mit t sweerd zel ik joe roaken - zegt God, de HEER. 09Ik zel joe verdrieven tou stad oet, ik zel vremden over joe boas worden loaten, ik zel joe kriegen! 10 Deur t sweerd zel ie omkommen, woar of ie ook binnen in Israël. Ik zel joe stravven: ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 11 Stad zel veur joe pot nait wezen en ie zellen t vlaais ook nait wezen. Tot grènzen van Israël aan tou zel ik joe stravven. 12 Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. Ie hebben nait noar mien geboden doan en joe nait holden aan mien veurschriften. Leefd heb ie, krekt as volken om joe tou." 13 Dou ik nog aan t profetaaiern was, vuil Pelatja, Benaja zien zeun, dood deel. Ik luit mie plat veurover valen en raip: "Och heden, HEER, mien God, goan ie nou aal Isrelieten ombrengen dij der nog over binnen?" 14 Ik kreeg dit woord van de HEER: 15 "Manmensk, t binnen dien aigen bruiers en zusters, dien aigen volk en aal aander Isrelieten dij mit die in ballengschop leven, tegen wèl inwoners van Jeruzalem zeggen: 'Blief doarstoe bist, wied weg van de HEER, want dit laand is ons in aigendom geven!' 16 Zeg doarom: 'Dit zegt God, de HEER: Al heb ik heur verdreven onder volken wied vot, al heb ik heur over n bult landen verspraaid, en al kinnen ze mie in dij landen nait in n tempel vereren, 17 toch zeg ik heur dit: Ik zel joe vothoalen bie dij volken vandoan, ik zel joe weerombrengen oet landen doar ie over verspraaid binnen en ik zel joe joen laand weeromgeven. 18 Den zellen ze doarnoar weeromkeren en aal dij aldervrezelkste ofgoden oet heur laand votdoun. 19 Ainsgezind zel ik heur moaken en heur n nije gaist geven. Ik zel t haart van stain oet heur liggoam vothoalen en heur der n leventeg haart veur in stee geven. 20 Mien wetten zellen ze den geheurzoamen en mien regels in acht nemen. Zai zellen mien volk wezen en ik heur God. 21 Mor dij zok mit zien haile haart aan dij aldernoarste dingen vastholdt, zel ik bouten loaten veur zien aigen wangedrag - dat zegt God, de HEER.'" 22 Cherubs sluigen heur vleugels oet, roaden stonden noast heur en schitternde verschienen van Israël zien God was boven heur. 23 Verschienen van de HEER steeg op oet stad en ging noar baarg aan oostkaant. 24 In t vizioun dat God mie geven haar, tilde gaist mie weer op en wer ik noar t laand van Chaldeeërs brocht. Doar ging t vizioun bie mie vandoan 25 en ik vertelde ballengs ales wat de HEER mie zain loaten haar.