Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 09


01Dou heurde ik hom haard roupen: "Kom veurndag, ie, dij stad stravven goan! Neem joen woapens om te vernailen mit." 02Dou kwammen der zès manlu aan bie bovenpoort, aan noordkaant vandoan, aal zès mit woapens in haand om haile bröd dood te moaken. Maank heur was n man mit linnen klaaier aan. Hai haar aan zien raim n koker mit schrieversraif. Manlu gingen bie t bronzen altoar stoan. 03Schitternde verschienen van God van Israël bewoog zok van cherubs doar e boven troonde, noar tougang van tempel. Hai raip man in zien linnen goud en koker mit schrieversraif bie zok. 04De HEER zee tegen hom: "Trek midden deur Jeruzalem hèn en zet lu dij jammern en jeuzeln over aal gruweldoaden dij der in stad oetricht worden, n maarktaiken veur op kop." 05Tegen dij zès aandern heurde ik hom zeggen: "Goa achter hom aan, trek ook deur stad hèn en sloag elkenain dood! Ie mouten heur nait ontzain en gain meedlieden hebben. 06Ol mensken, jongkerels en vraauwlu, moekes en lutje potjes - ie mouten ze aalmoal ombrengen. Mor kom gainent te noa dij t maarktaiken dragt. Bie mien haailegdom mout ie begunnen." Zo begunden ze mit t doodsloagen van seuventeg oldsten dij veur tempel stonden. 07Hai zee tegen manlu: "Moak aal mensken in veurhoven dood, dat tempel onraain wordt, en goa den noar boeten tou!" Ze gingen vot en sluigen op t volk van stad in. 08Dou ze zo aan gaang wazzen, bleef ik allenneg achter. Ik luit mie plat op grond valen en raip: "Och heden, HEER, mien God, goan ie, nou joen gram Jeruzalem treft, aal Isrelieten ombrengen dij der nog over binnen?" 09Hai antwoordde: "Schuld dij t volk van Israël en Juda op zok loaden het, is haile groot. t Laand is vol bloud, stad vol onrecht, want ze denken bie zokzulm: De HEER zugt ons nait! 10 Ik zel heur den ook nait ontzain en gain meedlieden hebben. t Zel heur vergoan noar heur doaden." 11 Man mit zien linnen goud aan en koker mit schrieversraif aan raim, kwam weerom en brochde verslag oet: "Ik heb joen odders oetvoerd!" zee e.