Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 06


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt dien oog op baargen van Israël en profetaaier der tegen. 03Zeg: 'Baargen van Israël, luster noar woorden van God, de HEER! Dit zegt God, de HEER, tegen baargen en heuvels, tegen baargkloven en doalen: Ik zel joe roaken mit t sweerd en joen ovverhögten verrinnewaaiern. 04Joen altoars zellen vernaild worden en joen wierookbranders in stukkenbrukken sloagen. Joen bewoners zel ik veur t oog van heur drekgoden dood deelvalen loaten. 05Ik zel heur lieken veur heur deelsmieten en heur bonken rond altoars verstreuen. 06Volk van Israël, overaal doar ie wonen, zellen steden in puunbulten vervalen en ovverhögten verloaten worden. Joen drekgoden zellen vernaild en verrinnewaaierd worden, joen wierookbranders in stokken sloagen, ales dat ie ooit muiken, zel votmaaid worden. 07n Bult van joe zellen omkommen. Zo zel ie besevven dat ik de HEER bin. 08Mor gounent van joe zel ik spoaren. Ze zellen aan t sweerd ontkommen as ie verstreud worden onder vremde volken in aander landen. 09Dij t ter van joe ofred hebben, zellen aan mie denken as ze wonen bie volken doar ze gevangen hèn voerd worden. Ze zellen zok herinnern hou daip of ze mie krenkt hebben dou heur overspeuleg haart mie in steek luit en heur ogen longerden noar heur drekgoden. 10 Ze zellen n dikke hekel kriegen aan zokzulm, omreden ze hebben zok zo aldernoarst misdroagen 10 en besevven dat ik, de HEER, nait mor zo zegd heb, dat ik heur aal dizze ellèn aandoun zol. 11 Dit zegt God, de HEER: Klap in handen, stamp mit vouten en roup: 'O wai, o wai!' over t aldernoarste wangedrag van Isrelieten. Want ze zellen staarven deur t sweerd, deur honger en deur pest. 12 Dij wied weg is, zel staarven aan pest, dij dichtbie is zel staarven deur t sweerd en dij t ter ofredt, zel staarven van honger: zo zel ik mien kwoadens op heur stillen. 13 As dij doden om altoars tou liggen, midden maank drekgoden, op aal hoge heuvels en op aal baargtoppen, onder ieder gruine boom en ieder dichte aikenboom, op elk stee doar ze ovvers brocht hebben veur heur drekgoden - den zel ie besevven dat ik de HEER bin. 14 Ik zel mien voest tegen heur omhoogsteken, ik zel van t laand doar ze wonen n boare wildernis moaken, nog meer verloaten as woestijn van Dibla. Den zellen ze besevven dat ik de HEER bin.'"